Kategoriarkiv: Lagstiftning och regelverk

ENISA med ny rapport om cybersäkerhet inom CAM

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) har nu publicerat en rapport kring cybersäkerhet för uppkopplade och automatiserade fordon: The Connected and Automated Mobility (CAM) [1].

Rapporten kommer i samband med lagstiftning (WP.29) [2] ifrån UN Economic Commission for Europe (UNECE) med fokus på just uppkopplade och automatiserade fordon och som förväntas träda i kraft Juli 2022. Målet med rapporten ifrån ENISA är att stötta UNECE lagstiftningen genom att kartlägga CAM ekosystemet i helhet inklusive aktörer så som telekomföretag, IT-leverantörer och fordonsåterförsäljare; tjänster och relevanta system så som Mobility-as-a-System (MaaS), fjärrkontroll-system, försäkringar och V2X.

För datainsamling till rapporten har ENISA använt sig av sin egen forskning, enkätstudier, annan akademisk forskning, white papers, policy föreskrifter samt intervjuer med nyckelaktörer inom CAM ekosystemet.

Som slutsats på rapporten skriver författarna att CAM aktörer bör jobba tillsammans för att sätta standarder och minimikrav på säkerheten i systemen.

Här kan ni också hitta en nyligen lanserad standard kallad ISO TR 4804 Safety and cybersecurity for automated driving systems.

Källor

[1] ENISA. Deep Dive into the Connected and Automated Mobility (CAM) Ecosystem: New Report. 2020-11-20 Länk 1 Länk 2

[2] UNECE. WP.29 – Introduction. Länk

Safe Drive Initiative

World Economic Forum (WEF) har nyligen publicerat en rapport med titel Safe Drive Initiative: Creating safe autonomous vehicle policy som de tagit fram med hjälp av McKinsey & Company [1]. Precis som själva namnet indikerar är tanken att rapporten ska guida politiker och policyutvecklare i hur de kan hantera juridiska utmaningar kring automatiserade fordon. Rapporten är baserad på en genomgång av olika regelverk och policydokument samt intervjuer med beslutsfattare och rådgivare. 

Huvudfrågan som adresseras i rapporten är Hur kan beslutsfattare se till att ett automatiserat fordon är säkert för användning i deras område?

Rapporten konstaterar att reglering av automatiserade fordon varierar avsevärt runt om i världen, från praktisk vägledning utan något formellt tillståndsprogram till strukturerade prestandautvärderingar. De flesta har dock bara infört tillfälliga åtgärder för att möjliggöra testning av automatiserade fordon.

Vidare dras slutsatsen att det råder kunskapsbrist hos beslutsfattarna kring hur den nya tekniken fungerar och vad den har för förmågor och begräsningar. Det finns exempelvis ingen tydlig och objektiv milstolpe när det är säkert att ta bort säkerhetsföraren från ett automatiserat fordon (läs mer gränsvärden i rapporten från RAND).

Ett annat konstaterande är att en stark nationell och internationell policy kan bidra till snabbare teknikutvecklingen, men att det behövs flexibilitet för att bemöta skillnader i förutsättningar mellan olika regioner.

Rapporten förespråkar en mer proaktiv reglering av automatiserade fordon. Vägen dit? Via så kallad scenariobaserad utvärdering (eng. scenario-based assessment). En sådan utvärdering skulle fastställa de viktigaste situationerna som ett automatiserat fordon kommer att exponeras för i den avsedda operativa designdomänen, och sedan systematiskt utvärdera fordonets prestanda i varje scenario.

Den här rapporten är först i en serie av publikationer på samma tema som organisationen ämnar publicera, och mer djup är att vänta i efterföljande publikationer där ett mer konkret ramverk kommer att presenteras. 

Egen kommentar

Det har under det senaste året publicerats en del rekommendationer och riktlinjer från en rad olika organisationer, och ni undrar säkert om alla dessa publikationer kommer få något större avtryck på utvecklingen och implementeringen av automatiserade fordon? Både ja och nej. Det är positivt att olika röster höjs, det bidrar till momentum. Men precis som Jan Hellåker från Drive Sweden påpekar i sin kommentar till DI på det här temat så har få av dessa organisationer, inklusive WEF, direkt inflytande på varken teknikstandardisering eller legala regelverk. På det viset är genomslaget begränsat.

I samma artikel från DI kan ni läsa en kommentar från Kent Eric Lång från RISE som konstaterar att WEF rapporten inte tar upp hur lagstiftningen som drivs att digitaliseringen påverkar datadelning och integritet, och hur det riskerar att bromsa utvecklingen i Europa.

Något som jag själv reagerat på är följande mening i rapportens slutsatser: Moreover, in the interest of public safety, policies must not create an environment in which AV providers compete on the basis of safety. Vad innebär det egentligen och är det ens möjligt i praktiken? 

Källor

[1] World Economic Forum. Safe Drive Initiative: Creating safe autonomous vehicle policy. 2020-11 Länk

Auto Innovators färdplan för policyutveckling i USA

Alliance for Automotive Innovation (Auto Innovators), som består av ett tjugotal fordonstillverkare och leverantörer, har presenterat en ny färdplan för policy- och regelutveckling i USA [1]. Målet med denna är att stimulera myndigheterna till att snabbare utveckla policy- och regelverk som möjliggör storskalig testning och implementering av automatiserade fordon. 

Färdplanen sträcker sig över 4 år och består av 14 rekommendationer:

 1. Skapa en ny fordonsklass. Detta skulle göra det möjligt för staten att effektivare anpassa befintliga säkerhetsregler till automatiserade fordon utan att påverka tillämpningen av reglerna för konventionella fordon som framförs av mänskliga förare.
 2. Förtydliga tillämpligheten av ”förbud mot att inaktivera körfunktioner eller system”. Nuvarande regler förbjuder biltillverkare att medvetet stänga av funktioner eller system som krävs enligt nationella säkerhetsstandarder för manuell körning. Sådana begränsningar kan ha konsekvenser för s.k. tvålägesfordon som under vissa förutsättningar framförs av automation och under andra av mänskliga förare. Det krävs att vissa funktioner eller system kan tillfälligt inaktiveras när fordonet framförs av automationen. 
 3. Upprätta ett nationellt pilotprogram. Det amerikanska transportdepartementet (DOT) bör inrätta ett nationellt pilotprogram med automatiserade fordon för att öka allmänhetens exponering till den nya tekniken samt för att samla in data som behövs för utveckling av nya säkerhetsstandrader. 
 4. Förbättra processen för dispensansökan. Parallellt med verkställandet av den första rekommendationen bör myndigheterna skapa en enklare och tydligare process för ansökan om dispens från gällande säkerhetsstandarder. Den nya processen bör också förtydliga vilka data bör samlas in.
 5. Höja taket på maximalt antal dispenser för automatiserade fordon. För tillfället får en aktör ansöka om dispens för maximalt 2 500 automatiserade fordon. För att uppnå meningsfull testning och implementering bör den här siffran utökas. Detta kommer dessutom leda till att värdefulla data samlas i större utsträckning. 
 6. Anamma innovativa regleringsmetoder. Till att börja med bör anpassningen av existerande och anpassningen gå i takt med den snabba tekniska utvecklingen. Vidare så bör det amerikanska transportdepartementet tillåta fordonstillverkare att med hjälp av teknisk dokumentation bevisa säkerheten av sina nya fordon. Detta kommer stimulera utvecklingen av unika fordon samt stimulera användningen av nya valideringsmetoder som virtuell simulering.  
 7. Behålla traditionella federala och delstatsroller. Nuvarande roller som federala samt delstatsmyndigheter har bör behållas, dock behöver de förtydligas vad det gäller automatiserade fordon. 
 8. Samordna regerverket på delstatsnivå. Dagens regelverk kring automatiserade fordon skiljer sig betydligt mellan olika delstater. Delstater bör arbeta tillsammans och för att stimulera samarbetet bör de få stöd från staten. 
 9. Anpassa trafikregler på delstatsnivå. Olika trafikregler i olika delstater är utmanande för utvecklare av automatiserade fordon. Att hålla koll på uppdateringar av trafikregler är extra utmanande och det bör därför finnas processer som möjliggör utvecklarna att i realtid få tillgång till dessa uppdateringar.    
 10. Aktivt delta i internationella forum. För att säkerställa att det nationella regelverket som utvecklas är i linje med internationella regler bör det amerikanska transportdepartementet aktivt delta i internationella forum som UNECE. 
 11. Främja branschstandarder. Branschstandarder är något som främjar säkerheten och myndigheterna bör stödja utvecklingen av dessa standarder och dra nytta av dem. 
 12. Utveckla kunskap om säkerhetsvalidering.  Myndigheter bör stimulera utvecklingen av ramverk för säkerhetsvalidering samt följa denna utveckling så att de själva införskaffar sig kunskap om senaste rön. 
 13. Förbereda väginfrastruktur för automatiserade fordon. Väginfrastrukturen i termer av exempelvis synliga vägmarkeringar och skyltar kommer stödja implementeringen av automatiserade fordon. Därför är det viktigt att det amerikanska transportdepartementet ser över manualen för väginfrastrukturen samt ger delstater incitament för uppdatering av sin väginfrastruktur i linje med den nya manualen. 
 14.  Stödja amerikanskt ledarskap på AV. För att säkerställa att USA bibehåller sin ledande roll i utvecklingen av automatiserade fordon bör staten utforska hur de med hjälp av diverse policy och incitament kan stimulera utvecklingen. 

Källor

[1] Alliance for Automotive Innovation to Release Automated Vehicle Policy Roadmap. 2020-11-18 Länk

NHTSA vill ha input kring säkerhetsprinciper

Den amerikanska säkerhetsorganisationen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har publicerat ett s.k. förhandsmeddelande om ett nytt föreslaget regelverk [1]. Där begär NHTSA kommentarer från allmänheten kring organisationens utveckling av ett ramverk för säkerhetsprinciper för automatiserad körning, Framework for Automated Driving System Safety

För att definiera ett automatiserat körsystem (Automated Driving System, ADS) använder sig NHTSA av definitionen från SAE J3016: Hårdvaran och mjukvaran som tillsammans utför hela den dynamiska köruppgiften på ett hållbart sätt, oavsett om det är begränsat till en specifik operativ designdomän (ODD) eller inte. 

Vidare så beskriver dokumentet en rad olika (prestandabaserade) metoder och mekanismer som skulle möjliggöra för NHTSA att identifiera och hantera säkerhetsrisker relaterade till automatiserade körsystem på ett lämpligt sätt. 

Förslaget är att följande fyra primära funktioner för automatiserade körsystem bör ingå i ett framtida ramverk:

 • Hur det automatiserade körsystemet tar emot information om sin miljö genom sensorer (“sensing”). 
 • Hur det automatiserade körsystemet upptäcker och kategoriserar andra trafikanter så som fordon, motorcyklister och fotgängare, infrastruktur så som trafikskyltar och signaler samt förhållanden så som väderförhållanden och vägarbeten (”perception”).
 • Hur det automatiserade körsystemet analyserar situationen, planerar rutten den kommer att ta på väg till dess avsedda destination samt hur det fattar beslut om vad som är en lämplig reaktion med avseende på trafikanter, infrastruktur och förhållanden som upptäcks (”planering”).
 • Hur det automatiserade körsystemet utför de körfunktioner som är nödvändiga för att genomföra planen (”kontroll”). 

Utöver dessa funktioner nämns också en rad andra viktiga funktioner så som kommunikation med fordonets passagerare och andra trafikanter i dess närhet, förmåga att identifiera reducerad systemprestanda, förmåga att fortsätta säker drift under nedsatt systemprestanda, förmåga att känna igen och reagera på ett lämpligt sätt på kommunikation från räddningstjänsten samt förmåga att ta emot och följa upp uppdateringar av mjukvaran. En fråga till allmänheten är vilka av dessa funktioner som NHTSA bör prioritera vid utvecklingen av ramverket. 

Dokumentet går också igenom olika säkerhetsstandarder, framförallt standarder som berör funktionell säkerhet: ISO26262, ISO21448, SOTIF, UL 4600. Här efterfrågas allmänhetens råd och åsikter kring hur NHTSA bör se på dessa standarder och integrera dem på bästa sätt i sitt framtida ramverk. 

Dokumentet efterfrågar också allmänhetens återkoppling kring en rad mekanismer som NHTSA skulle kunna använda för att implementera det tänkta ramverket i praktiken:

 • Frivillighetsmekanismer: självutvärdering, New Car Assessment Program (NCAP), operationella riktlinjer.
 • Regleringsmekanismer: obligatorisk rapportering, via existerande och nya Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS). 

Allmänheten har fram till den 19 januari 2021 på sig att kommentera förslaget. 

Källor

[1] NHTSA. Framework for Automated Driving System Safety. 2020-11-19 Länk

Beslut om C-V2X i 5.9 GHz spektrumet av FCC

Vi skrev för några veckor sedan här om beslutet från amerikanska kommissionen för kommunikation (FFC) kring användning av vissa frekvenser i 5.9-GHz spektrumet för C-V2X kommunikation. Förslaget har nu klubbats igenom [1].

Det här innebär att 45 MHz inom 5.9 GHz spektrumet kommer att skiftas till Wi-Fi tillämpning och resten av 30 MHz kommer användas för ITS. FCC utesluter delningen av bandet mellan DSRC och C-V2X, och vill att hela 30 MHz bandet ska användas av C-V2X.

Tillsammans med beslutet antog FCC ett nytt s.k. förhandsmeddelande om ett föreslaget regelverk där de söker kommenterar från allmänheten om hur ITS-applikationer ska överföras till C-V2X-baserad teknik, inklusive en lämplig tidslinje för implementering och tekniska och operativa parametrar för tjänster baserade på C-V2X. FCC söker också kommenterar om huruvida kommissionen bör fördela ytterligare spektrum för ITS-applikationer i framtiden.

Källa

[1] Kastrenakes, J., The Verge. FCC votes to open up more Wi-Fi spectrum. 2020-11-18 Länk

Honda först med level 3?

Honda har nu erhållit tillstånd från Japanska Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) för att få sälja fordon med automationsnivå 3 enligt SAE skalan [1, 2].

Planen för Honda är att påbörja försäljning av sina Honda Legend fordon utrustade med Traffic Jam Pilot under våren 2021. Lyckas de med det kan de bli, enligt företaget själva, den första fordonstillverkaren som kommersialiserar fordon med automationsnivå 3.

I april gjorde MLIT en uppdatering i sin Road Vehicle Act där kraven för automatiserad körning motsvarande SAE-nivå 3 skrevs in. Ett av kraven är att fordonet måste vara utrustat med ett förarövervakningssystem som kan identifiera förarens tillstånd. Utöver det behöver fordonets baksida utrustats med en specialdesignad ”Automated driving”-dekal.

Källor

[1] Honda. Honda Receives Type Designation for Level 3 Automated Driving in Japan. 2020-11-11 Länk

[2] Stumpf, R., The Drive. Honda Launching World’s First Production Car With ’Eyes-Off’ Self-Driving Tech by Mid-2021. 2020-11-11 Länk

Ny kommittÉ för regelverk inom transport

Flera fordonstillverkare, universitet och teknik- och logistikföretag har bildat en kommitté med namnet Commission on the Future of Mobility [1].

Kommittén kommer att fokusera på att ta fram ett ramverk för att adressera den teknologiska utvecklingen som sker inom transportområdet. Mer specifikt så vill man kartlägga de amerikanska, europeiska och asiatiska marknaderna med avseende på regelverk för framtidens transportsystem efter 2025.

Nuvarande medlemmar i kommittén är Carnegie Mellon University, Ford,  Transdev Group, Bipartisan Policy Center, Goodyear Tire & Rubber Company, Qualcomm, Hyundai, FedEx, Cox Automotive, May Mobility. Planen är att kommittén ska utökas.

Källa

[1] Shepardson, D., Reuters. Qualcomm, FedEx, auto executives to propose transport policies for world in transition. 2020-10-31 Länk

EU krav för ISA ifrågasätts

EU-komissionen har publicerat ett utkast på tekniska krav som ställs på Intelligent Speed Assistance (ISA) som kommer vara en obligatorisk funktion i fordon producerade från och med år 2022. Nu har European Transport Safety Council (ETSC) i koalition med några andra organisationer uttryckt missnöje med dessa krav [1].

ISA är en funktion som hjälper förare hålla sig inom hastighetsbegränsningarna, och kraven som ställts är bl.a. att systemet ska varna när förare överstiger hastigheter. Enligt koalitionen möjliggör de föreslagna kraven för fordonstillverkarna att installera ISA-system som endast varnar förare när de bryter hastighetsgränsen, snarare än att hjälpa dem att hålla sig inom det tillåtna hastighetsspannet med hjälp av feedback via gaspedalen eller genom att begränsa motorns vridmoment. Detta är då långt under säkerhetsstandarden som diskuterades i samband med lagstiftningen.

Klagomålen berör också brister i kraven för identifiering av hastighetsbegränsningar och att systemen kan avaktiveras för enkelt.

Koalitionen uppmanar medlemsstaterna att kräva från kommissionen en högre säkerhetsstandard för ISA vid ett expertmöte som kommer att hållas om en vecka.

Här kan ni läsa brevet från koalitionen till EU medlemstater.

Egen kommentar

Som en av våra läsare kommenterat så kommer ett obligatoriskt ISA troligtvis att ”inteckna” en stor del av säkerhetspotentialen med automatiserade fordon. Frågan är bara hur stränga krav som ska ställas på systemet så att det gör så stor nytta som möjligt? Min känsla är att kommissionen i sin kravställning valt en nivå som de flesta fordonstillverkare kan lätt uppnå med existerande teknik. Men vi vet ju alla att regelverket behöver ibland vara utmanande för att stimulera snabbare utveckling.

Under det senaste åren har vikten av att följa hastighetsbegränsningar belysts av bl.a. Trafikverket som genom ett nationellt upprop valt en lite annorlunda metod: de uppmanar transportköparna att i sina upphandlingar ställa krav på hastighetsefterlevnaden.

Källa

[1] ETSC. Concerns raised over draft technical specifications for mandatory Intelligent Speed Assistance (ISA) systems. 2020-09-28 Länk

Inga ändrade arbetstider för lastbilschaufförer

I våras skrev vi att det amerikanska stratuppföretaget Pronto.AI som utvecklar förarstödssystem (ADAS) för eftermontering i existerande lastbilar hade begärt undantag från nuvarande regelverket för kör-och-vilotider för lastbilsförare som använder ADAS. 

Nu har Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) fattat ett beslut: det blir inget undantag. Beslutet motiveras av att företaget inte visat att det begärda undantaget skulle resultera i en säkerhetsnivå som motsvarar eller är högre än den nivå som skulle uppnås utan det. Beslutet baseras på myndighetens tolkning av informationen som Pronto.AI försåg dem med, tidigare studier kring trötthet och mentalbelastning samt kommentarerna från allmänheten. 

Enligt förslaget som Pronto.AI lade fram skulle förarna tillåtas att ha arbetspass på 15 sammanhängande timmar och att köra upp till 13 timmar efter att ha varit lediga i minst 10 sammanhängande timmar. 

Egen kommentar

Jag är inte direkt förvånad att det blev avslag på Prontos ansökan. Detta eftersom det i stort sett saknas tydliga mått på effekter av ADAS, och då blir det svårt för myndigheter som FMCSA att motivera ändringar i regelverket och ge undantagstillstånd.

Man kan se det lite som hönan och ägget: företag vet inte vilka mått som de behöver ta fram och ”trycka på”, och myndigheter vet inte vilka mått som är relevanta att begära. Lösningen är en bra dialog mellan involverade aktörer, och ett mer samlat grepp om problematiken: flera aktörer behöver jobba tillsammans för att definiera relevanta mått och validera dessa med hjälp av data från verkligheten. Rom byggdes inte på en dag, och inte av en person heller. 

Källor

[1] Miller, E., TT News. FMCSA Denies Pronto.ai’s HOS Exemption Request Länk

Hawaii öppnar upp för testning

En ny lag som ska tillåta automatiserade fordon att testas på samtliga allmänna vägar i Hawaii har införts [1].

Företag som vill testa automatiserade fordon i Hawaii får nu ansöka om det hos delstatens transportdepartement. Testning får dock endast göras med en säkerhetsförare bakom ratten.

Olika amerikanska delstater har kommit olika långt gällande laginförande för automatiserade fordon. Fem delstater tillåter endast studier, 12 delstater tillåter testning, och 16 delstater tillåter fullständigt införande. Bland de två sistnämnda kategorierna är det 18 delstater som tillåter antingen testning eller fullt införande utan säkerhetsförare bakom ratten [2].

Ni kan också läsa specifikt om varje delstat här.

Källor

[1] Finnerty, R., New Law Opens Up Hawaii For Driverless Vehicle Testing. 2020-09-18 Länk

[2] Governors Highway Safety Association (GHSA). Autonomous Vehicles. Länk