Kategoriarkiv: Samhällspåverkan

Uppföljning av Uber-olyckan

Den tragiska Uber-olyckan som inträffade i början av veckan har väckt många reaktioner och lett till många uttalanden från både experter och allmänheten. Mycket av det som skrivs är inte faktabaserat och det gäller att vara på sin vakt och källkritisk. Utredningen om olyckan pågår både på lokal och federal nivå, och det är först när dessa är helt klara som vi kommer veta hela sanningen och vad som borde och inte borde ha skett. I väntan på det här är en sammanfattning av vad som framkommit under veckan:

 • Polisen har släppt en film tagen med en kamera i Ubers bil som visar händelseförloppet några sekunder innan olyckan. Fotgängaren leder en cykel och kommer från vänster. Fotgängaren verkar ha korsat två körfält och refugen innan hon når körfältet där olyckan sker (oklart om hon stod still på refugen innan hon tog steget ut i körfältet). Säkerhetsföraren som sitter bakom ratten reagerar inte på fotgängaren förrän bilen kommer i kontakt med den. Att bedöma av videon reagerar inte bilen heller, det finns alltså ingen synlig inbromsning eller undanmanöver.

 • Efter att ha sett filmen (som visar bara en liten del av händelseförloppet) har flera som arbetar inom området konstaterat att fotgängaren visserligen kommer från en skugga men att bilsensorer – lidar och kamera – borde ha upptäckt fotgängaren. Därmed borde bilen ha reagerat och inlett någon undanmanöver.
 • Något annat som många drar slutsats om är att människor är dåliga övervakare av automationen. Säkerhetsföraren som satt bakom ratten är tränad att övervaka automationen och det är hans ”enda” arbetsuppgift, men han missar att upptäcka fotgängaren i tid och agera. Han tittar ner vid ett par tillfällen och av hans reaktion att bedöma i slutet av filmen var han inte alls medveten om fotgängaren.
 • Jurister och forskare inom legala aspekter av automatiserade fordon tror att den inträffade olyckan kan komma att ses som ett prejudikat inom området och ha stor påverkan på hur myndigheterna hanterar automatiserade fordon framöver.
 • Förutom Uber som pausat alla sina försök med automatiserade fordon på allmänna vägar omedelbart efter olyckan, så har Toyota också valt att pausa sina försök.
 • Flera påpekar också att säkerhetssystem som Automated Emergency Brake (AEB) med fotgängar- och cyklistdetektering borde vara standard på både manuella och automatiserade fordon. Det verkar som att sådana system var avaktiverade på bilen i fråga.
 • Sustainable Transportation Lab vid University of Washington i Seattle har tittat på sannolikheten för Uberolyckan och jämfört med sannolikheten för en olycka med mänskliga förare vilken i USA är i medeltal en dödsolycka per 15 miljoner mil [1]. Med antagandet att olyckor är poisson-fördelade, dvs. en olycka kan uppkomma när som helst oberoende av när andra olyckor sker, kommer man fram till att det bara är 3,2% sannolikhet för att en dödsolycka ska ske under de första ca 4 miljoner km som Ubers bilar hittills testkörts. Detta innebär att det är väldigt osannolikt att en dödsolycka ska inträffa så tidigt, om de är lika säkra som manuellt körda bilar.

Egen kommentar

I Sverige finns det enligt SCB i dagsläget ca 4,8 miljoner personbilar. Om de i snitt kör 1000 mil om året innebär det att svenska personbilar tillsammans årligen kör 48 miljarder km. Bara här körs det alltså oerhört många km jämfört med de testkörningar som företagen genomför. Dvs. de 4 miljonerna km är långt ifrån tillräckligt för att kunna säga att bilarna är tillräckligt säkra.

Källor

[1] Don MacKenzie: Are Uber’s autonomous vehicles safe? Sustainable Transportation Lab 2018-03-19 Länk

Design av parkeringsplatser för autonoma fordon

För att hitta den optimala parkeringsplatsen som kräver minimala antal omflyttningar, har forskare vid University of Toronto presenterat ett icke-linjärt program som behandlar varje parkeringsplats i parkeringen som en ö med ett eget kö-system [1].

Autonoma fordon kommer att få stor inverkan på parkeringsplatser i framtiden. Jämfört med vanliga bilparkeringar som endast har två rader fordon på varje parkeringsplats, kan framtida parkeringsplatser (för autonoma fordon) ha flera rader av fordon staplade bakom varandra. Även om denna multiradslayout minskar parkeringsutrymmet som behövs, kan det ändå uppstå blockering om ett visst fordon är barrikaderat av andra fordon och inte kan lämna parkeringsplatsen.

För att undvika detta scenario behöver operatören flytta några fordon för att skapa en väg ut för det blockerade fordonet, där omfattningen av detta är beroende av parkeringsplatsens layout.

Jämför ett vanligt Femton-spel.

Källa

[1] Nourinejad, M., Designing parking facilities for autonomous vehicles, Transportation Research Part B: Methodological, 2018-02-03 Länk

Hur mycket ökar städernas utbredning med automatiserade fordon?

Enligt den italienske fysikern Cesare Marchetti så har historien visat att människor spenderar 1 timme på att ta sig till arbetet, och att när nya snabbare transportsätt uppstår så använder man inte dem till att korta tiden utan att bosätta sig på attraktiva platser som tidigare låg för långt bort [1].

Med framtidens automatiserade fordon där man kanske börjar se transporttiden som produktiv tid så tyder detta på att gränsen, ”Marchettis mur”, för hur långt bort man kan tänka sig att bosätta sig flyttas väsentligt.

Se den förklarande filmen!

Källor

[1] Phil Levin: Why self-driving cars will cause sprawl (according to an Italian Physicist), 99mph 2018-03-14 Länk

Ubers första dödsolycka

Under natten mellan söndag och måndag var en av Ubers självkörande bilar med i en olycka med en kvinnlig fotgängare som dessvärre avled av sina skador [1]. Det är oklart hur olyckan gått till exakt, men bilen ska ha varit i självkörande läge när den inträffat och en backupförare ska ha funnits bakom ratten. Olyckan inträffade i Tempe i Arizona när fotgängaren försökte gå över gatan.

Till följd av detta har Uber valt att pausa sina tester i Phoenix, Pittsburgh, San Francisco och Toronto. Företaget har inte offentliggjort några detaljer kring olyckan eller bekräftat att bilen varit i självkörande läge när olyckan inträffade.

Den amerikanska National Transportation Safety Board kommer att inleda en utredning av olyckan.

Egen kommentar

Som vi rapporterat om vid flera tillfällen har det under de senaste åren inträffat flera olyckor och incidenter involverande automatiserade fordon och fotgängare. Det är dock första gången som en så allvarlig fotgängarolycka inträffar. Utredningen får visa om fordonet gjort något fel, om olyckan kunde ha undvikits med rätt kommunikation från fordonet till fotgängaren (se artikeln om Ubers patent), eller om den tillhör olyckor som är helt enkelt oundvikliga oavsett med teknik eller med mänskliga förare bakom ratten.

I skrivande stund har vi begränsat med information om händelsen men det verkar som att en cykel var också involverad, antagligen ledde den nu avlidna personen cykeln eftersom olyckan rapporteras att vara en fotgängarolycka. Vissa medier beskriver också att fotgängaren korsade gatan vid ett övergångsställe, men på bilder och filmer som jag sett finns inget markerat övergångsställe synligt.

Källor

[1] Bergen, M, Bloomberg. Uber Halts Autonomous-Car Testing After Fatal Arizona Crash. 2018-03-19 Länk

Innovatörer måste berätta allt, inte bara visionerna

Det finns en stark entreprenörs- och innovationsanda i Silicon Valley, men man talar ofta bara om vad man hoppas sin teknologi kan åstadkomma i framtiden, inte var man står idag. Detta måste ändras, enligt amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission (SEC) [1].

Bakgrunden är att företaget Theranos, som utvecklar teknologi för hälsotester, tvingats betala $500 000 och grundaren och VDn fått lämna på grund av ”massiva bedrägerier” som riskerar människors liv och hälsa.

Samma sak riskerar nog många innovatörer inom självkörande fordon (och flygplan) som just nu rider på hajp-vågen och lanserar olika lösningar som kanske inte verifierats fullt ut.

Egen kommentar

Att verifiera automatiserade fordon är svårt, samtidigt som kraven snarare är högre avseende säkerhet än för mänskligt körda fordon; allmänheten kommer sannolikt ha svårare att acceptera olyckor orsakade av robotbilar. Det kommer att ta tid att bygga förtroende men det kan raseras snabbt.

Källor

[1] Katie Burke: Feds to Silicon Valley: Tell the truth, Automotive News Mobility Report 2018-03-15 Länk

Även Storbritannien ser över lagstiftningen

Liksom i Sverige, USA och andra länder så tittar även den brittiska regeringen över lagstiftningen för självkörande fordon, speciellt vad gäller ansvarstaganden och strafförelägganden [1]. Nuvarande lagstiftning utgår, liksom i andra länder, ifrån att det finns en mänsklig förare som har ansvaret och kan åtalas.

Myndigheterna har 3 år på sig eftersom man har lovat att förarlösa fordon ska kunna finnas på vägarna 2021 [2].

Egen kommentar

Det är som sagt många länder som studerar lagstiftning på området. Som en uppföljning på förra veckans nyhet om den svenska utredningen om regelverk för självkörande fordon så kan ni lyssna på en intervju i SR P1s Vetenskapsradion med utredaren Jonas Bjelfvenstam (inslaget startar efter 35 minuter och är ca 7 min långt).

Målsättningen enligt utredningen och regeringen är att få till en stegvis utveckling för att säkra en acceptans hos användarna och allmänheten (se nästa artikel!) och samtidigt ge förutsättningar för svensk industri att vara bland de ledande i världen. Man ser då både ett nytt ägaransvar och ett ökande producentansvar.

Källor

[1] Anne Perkins: Government to review law before self-driving cars arrive on UK roads, The Guardian 2018-03-06 Länk

[2] Toby Helm: Budget 2017: UK to launch self-driving cars on British roads by 2021, The Guardian 2017-11-19 Länk

Automatiserade fordon och landsbygden

Roland Bergers nya rapport lyfter fram rollen för automatiserade fordon i landsbygden [1].

Dagens forskning och utveckling fokuserar mycket på mobilitet i tätbebyggda områden. Landsbygden hamnar ofta utanför och landsbygdsinvånare isoleras ofta på grund av brist på kollektivtrafik.

Automatiserade fordon kan fylla tomrummet och utgöra ett viktigt bidrag till mobilitet och livskvalitet på landsbygden. Dessutom erbjuder landsbygden en unik möjlighet för företag att utveckla och testa teknik och tjänster på tystare och mindre trafikerade vägar: We believe that autonomous driving in rural areas will create enormous opportunities for stakeholders, be they automotive companies, local authorities, national governments or others.

Här är hela rapporten.

Källor

[1] Roland Berger. AUTONOMOUS VEHICLES BREATHE NEW LIFE INTO RURAL COMMUNITIES. 2018-03 Länk

Vägen till självkörande fordon

Så släpptes då i onsdags slutbetänkandet från utredningen om självkörande fordon kallat Vägen till självkörande fordon – introduktion [1],  en gedigen lunta om 1296 sidor uppdelad på 2 dokument som vi inte läst igenom ännu men räknar med att göra som remissinstans.

Utredningen föreslår ett antal regelförändringar som behövs för att börja använda och utveckla automatiserade fordon på väg de närmaste åren. Utredningen ger även förslag på åtgärder som behöver göras på längre sikt. Bland annat föreslår utredningen:

 • Ökade möjligheter till försök med fordon utan förare genom en ny definition av förarbegreppet, där en förare kan föra ett fordon inne i eller utanför ett fordon (fjärrstyrning) och ett fordon kan också ha flera förare.
 • Nytt ansvarssystem där föraren inte är ansvarig för uppgifter som ett automatiskt körsystem utför under automatiserad körning, utan det övergår till fordonsägaren. Föraren har alltså inget övervakningsansvar. Däremot är föraren skyldig att ta över kontrollen om systemet begär det, liksom andra uppgifter som säkerhetskontroll.
 • Möjlighet till helt automatiserade motorredskap klass II i 20 km/t eller gångfart utan tillstånd till försöksverksamhet genom att krav på förare inte blir obligatoriskt.
 • Automatiserade fordon som är konstruerade för att kunna hantera alla situationen själva ska kunna stanna på ett trafiksäkert sätt om en situation det inte kan hantera uppstår.
 • Krav på lagring av vissa data för fordon med både manuell och automatiserad körning.
 • Nya brottsrubriker införs som grov vårdslöshet i trafik under automatiserad körning, olovlig körning och otillåtet förande av fordon under automatiserad körning och rattfylleri under automatiserad körning.

Egen kommentar

Sveriges Radio Studio Ett hade i onsdags ett inslag där bland andra RISE Viktorias vice VD Kent Eric Lång kommenterade utredningen och också utvecklingen av självkörande fordon generellt. Även utredaren Jonas Bjelfvenstam är med och diskuterar ansvarsfrågan.

Lyssna på inslaget här (börjar efter 13:55 och är 10 minuter långt).

Källor

[1] Vägen till självkörande fordon – introduktion, SOU 2018:16 Länk

Öppen innovation om infrastruktur för uppkopplade och autonoma fordon

Brittiska organisationerna National Infrastructure Commission och Highways England finansierar upp till  £200 000 i projekt som tittar på förändringar av vägsystemet för att maximera nyttorna med förarlösa och uppkopplade fordon [1].

I form av en innovationstävling söker man praktiska lösningar inom 3 områden:

 • vägutformning inklusive linjemarkeringar, skyltar, stolpar, barriärer, belysning etc.
 • trafikstyrning som trafiksignaler och andra sätt att styra trafiken etc.
 • regler och lagar inklusive hastighetsbegränsningar och företrädesrätt etc.

I ett första steg kan man få upp till £30 000 för en förstudie. Det bästa projektet kan sedan få ytterligare £50 000 för att utveckla i en andra fas.

Källor

[1] Designing roads for driverless vehicles: apply for contracts, Innovate UK 2018-01-15 Länk

Första tillstånd beviljade i Kina

Nu har det blivit känt att två företag fått tillstånd för test av automatiserade fordon på kinesiska vägar [1].

Det handlar om SAIC Motor Corp Ltd och startuppföretaget NIO. I och med detta får de testa sina fordon på en 5,6 km lång allmän väg i Jiading District of Shanghai.

Enligt myndigheterna Shanghai kommer de att öppna upp fler vägar för tester av automatiserade fordon.

Källor

[1] Reuters. China issues first licenses to road test driverless vehicles. 2018-03-01 Länk