Kategoriarkiv: Etik

Manligt-och-kvinnligtperspektiv på AV i Project Diamond

Det EU-finansierade projektet Project Diamond som pågick mellan November 2018 och Oktober 2021 har publicerat sina resultat ifrån arbetet där man undersökt jämställdhet i nutida och framtida transportsystem. De har också tagit fram riktlinjer för utveckling av mer inkluderande autonoma fordon, med betoning på flickor och kvinnor som användare [1].

I en enkätstudie som utförts inom ramarna för projektet med 3783 deltagare har forskarna undersökt acceptans av autonoma fordon och jämfört mellan kvinnor och mäns svar. Resultaten visade att kvinnor överlag hade en lägre acceptans för autonoma fordon. Utöver detta så utfördes även en simulatorstudie för att undersöka könsrelaterade behov, preferenser och stressfaktorer mellan män och kvinnor som tillsammans med enkäten blev grunden för riktlinjerna som presenteras i arbetet.

Strategierna som man identifierat i rapporten utgår från ett human-factors perspektiv där man tar upp bl.a. att man historiskt har designat ergonomin i fordon utefter genomsnittsmannens fysiska egenskaper, till vilket forskarna föreslår att man inkluderar fler kroppstyper för att öka säkerheten och acceptansen av autonoma fordon för kvinnor. Andra riktlinjer ifrån arbetet är b.la att utforska behov ifrån ett manligt-och-kvinnligtsperspektiv gällande exempelvis möjliggörandet av olika icke-körrelaterade aktiviteter, interaktion mellan passagerare, samt kommunikation ifrån förargränssnitt.

Källor

[1] Project Diamond. Guidelines – Autonomous vehicles through gender perspective glasses. 2021-01-19 Länk

UK riktlinjer för AD & ADAS marknadsföring

Storbritanniens branschförening för motorfordon Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) har publicerat riktlinjer för marknadsföring av automatiserade fordon [1].

Riktlinjerna har tagits fram i samarbete med industri av en grupp inom Storbritanniens Centre for Connected and Autonomous Vehicles som i sin tur bl.a. är del av Storbritanniens transportdepartement. Målet med riktlinjerna är att konsumenter hädanefter får tydlig information om automatiserade körfunktioner som finns i fordon på marknaden.

Det finns en punktlista med riktlinjerna i källan.

Källa

[1] SMMT. SMMT publishes guiding principles for marketing automated vehicles. 2021-11-22 Länk

Får autonoma fordon bryta mot trafikregler?

Skriver av Maria Ulan och Daban Rizgary

Det är inte säkert att dagens trafikregler är optimalt anpassade efter autonoma fordon. En grupp forskare ifrån Storbritannien, Australien och Nederländerna har utforskat vad som krävs för att undvika skapandet av nya trafikregler specifikt för autonoma och uppkopplade fordon (CAV), men samtidigt driftsätta CAV på ett säkert sätt [1].

Efter en undersöknings kring hur CAV ska förhålla sig till trafikregler i två specifika situationer: fortkörning och överträdelse på trottoarer så kom forskarna fram till att det dels är olämpligt att skapa specifika regler för CAV, och att de inte kunde komma överens om hur CAV ska förhålla sig till de existerande trafikreglerna.

Slutligen så föreslår forskarna att man skapar en sorts AI-hybrid där man kompletterar maskininlärning som driver CAV med vad som kallas för symboliska algoritmer för att begränsa fordonets beteende inom gränser baserade på regler. D.v.s att man implementerar funktioner som definierar ”bra” och ”dåligt” beteende. Dessa funktioner föreslås bli specifika i olika delar av världen och att man tar i åtanke lokala trafik- och sociala regler i trafiken.

Källa

[1] Reed, N., Leiman, T., Palade, P., Martens, M., & Kester, L. Ethics and Information Technology. Ethics of automated vehicles: breaking traffic rules for road safety. 2021-11 Länk

Tesla lagrar viktig olycksdata

Ett statligt forensiskt laboratorium i Nederländerna vid namn Netherlands Forensic Institute (NFI) har meddelat att de lyckats avkoda elfordonstillverkaren Teslas datalagringssystem, och att man hittat datapunkter som kan underlätta forensiska olycksutredningar [1].

Det har tidigare varit känt att Tesla fordon lagrar data från olyckor, men labbet har hittat mer data än de innan trodde fanns. Man har hittat data kring hastighet, position av accelerationspedalen, rattstyrsvinkel, och bromsanvändning.

Det här är enligt labbet viktiga datapunkter för forensiska olycksutredningar.

Egen kommentar

Det har nyligen också blivit känt att den amerikanska säkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) som just nu gör en utredning kring Tesla olyckor, som vi skrev om här, kommer att få en ny säkerhetsrådgivare som heter Missy Cummings [2]. Detta bådar intet gott för Tesla eftersom Cummings sedan tidigare har varit öppen med att kritisera Tesla.

Källor

[1] Carey, N., Reuters. Exclusive-Dutch forensic lab says it has decoded Tesla’s driving data. 2021-10-21 Länk

[2] Bell, S., Carscoops. Biden Administration Appoints Tesla Critic Missy Cummings As NHTSA Safety Advisor. 2021-10-20 Länk

Varför behövs Explainable AI (XAI)?

Våra liv är fyllda av förklaringar. Vi går till doktorn för att få vår onda axel undersökt. Doktorn säger till dig att vila armen och undvik tunga lyft. Dessutom får du ett recept på ett läkemedel. Du undrar direkt, varför behöver jag ta medicin? Du vill också få reda på vilken diagnos doktorn ställt på min axel? Och hur lång tid kommer det ta innan den blir bra? Du frågar efter mängder av förklaringar.

Legendaren Lance Eliot har skrivit en artikel om varför förklarande AI (Explainable AI, XAI) behövs för autonoma fordon [1].

Utmaningen ligger i att ställa rätt fråga och att den som förklarar förstår på vilken nivå förklaringen ska ges. Inte sällan sker förklaringen under en dialog allteftersom mer och mer information faller på plats hos den som ställer frågor.  

När människor interagerar sker denna dialog naturligt. Men vad händer om vi interagerar med en maskin, ett system eller ett autonomt fordon? Inga av dagens AI-baserade system har tillräcklig förmåga att fullständigt känna igen en människas beteende eller tal och därmed får AI-systemet problem att kunna engageras i en naturlig dialog med sina användare.

Tänk dig situationen när du åker i ett autonomt fordon som plötsligt tar en annan rutt än den vanliga eller att fordonet du färdas i plötsligt bromsar kraftigt. I ett vanligt fordon skulle du fråga chauffören varför detta plötsliga beteende. Men hur ska det ske i ett fordon utan mänsklig förare? Ska passageraren koppla upp sig till kundtjänst eller fjärrkontrollcenter?  Det skulle inte skala särskilt bra med flera hundra tusen fordon som samtidigt är ute och kör.

XAI är en mycket viktig komponent för att skapa autonoma fordon. Lämpliga och lägliga förklaringar till fordonets beteende kan vara avgörande för att vi användare ska kunna lita på fordonet.

Sammanfattningsvis, vi som åker med autonoma fordon kommer vilja ha förklaringar av olika slag från fordonet. Ett kostnadseffektivt och lättillgängligt system som kan ge dessa förklaringar skulle förkroppsligas av ett XAI som baseras på det AI-system som kör fordonet.

Egen kommentar

Som AI forskare inses lätt nyttan med denna typ av system, tänk om Alexa eller Siri förstod allt jag vill eller undrar! Samtidigt finns ett spännande kunskapsgap mellan vad som är möjligt att visualisera med avseende på information som ligger till grund för ett beslut i ett AI/Machine learning-system och ett system som kan interagera med en användare och som förstår innebörden av grunderna i beslutet.

Källa

[1] Lance, E, Forbes. Explaining Why Explainable AI (XAI) Is Needed For Autonomous Vehicles And Especially Self-Driving Cars. 2021-04-24 Länk

EU föreslår AI-regelverk

Under veckan har EU-kommissionen presenterat förslag på nya regler och åtgärder för att göra Europa till ett globalt centrum för tillförlitlig artificiell intelligens (AI) [1]. 

Mer specifikt så har kommissionen föreslagit ett rättsligt ramverk för AI samt en ny plan på hur medlemsländerna och kommissionen bör samarbeta och samordna sina aktiviteter för attsäkerställa att AI införs i samhället på ett säkert sätt och i linje med de grundläggande rättigheterna för människor och företag samtidigt som AI-innovationer och implementering stimuleras. Utöver det är planen att ta fram nya regler för maskiner, där säkerhetsreglerna anpassas för att öka användarnas förtroende för den nya generationen av produkter. 

Förhoppningen är att dessa åtgärder ska leda till att människor kan lita på AI samt bana väg för en etisk användning av AI globalt. 

De föreslagna AI-reglerna är anpassade efter risknivån:

 • Oacceptabel risk: AI-system som anses utgöra ett hot mot människors säkerhet, försörjningsmöjligheter och rättigheter kommer att vara förbjudna. Detta inbegriper AI-system eller tillämpningar som manipulerar mänskligt beteende för att kringgå användarnas fria vilja (t.ex. leksaker som använder röstassistans som uppmuntrar minderåriga till farliga beteenden) och system som länder kan använda för ”social poängsättning”.
 • Hög risk: AI-system som anses utgöra hög risk är exempelvis AI-system som används exempelvis i kritiska infrastrukturer som transport och som kan innebära hot mot människors liv och hälsa. AI-system med hög risk kommer att omfattas av strikta skyldigheter innan de släpps ut på marknaden. Exempel på dessa skyldigheter: Loggning av åtgärder för att säkerställa spårbarheten för resultaten, detaljerad dokumentation om systemet och dess ändamål som lämnas in till myndigheter, tydlig och tillräcklig information till användaren, etc. 
 • Begränsad risk: AI-system med särskilda transparenskrav som exempelvis chattbotar som behöver vara så pass transparanta att användarna blir medvetna om att de interagerar med en maskin.
 • Minimal risk: Lagstiftningsförslaget tillåter fri användning av sådana tillämpningar som AI-stödda videospel eller skräppostfilter. Den absoluta majoriteten av AI-systemen tillhör denna kategori. 

När det gäller styrning föreslår EU-kommissionen att de nationella behöriga marknadskontrollmyndigheterna övervakar de nya reglerna. De föreslår också att det inrättas en europeisk nämnd för AI som främjar genomförandet och utvecklingen av AI-standarder. Ett annat förslag är frivilliga uppförandekoder för sådan AI som inte utgör hög risk samt ”regulatoriska sandlådor” som främjar ansvarsfull innovation.

Europaparlamentet och medlemsländerna kommer att behöva anta EU-kommissionens förslag till en europeisk strategi för AI och för maskinprodukter genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. När förordningarna antagits kommer de att vara direkt tillämpliga i hela EU. 

Egen kommentar

AI är en viktig teknik för framtida transporter generellt sett, och inte minst för automatiserade transporter. Personligen tycker jag att det är väldigt positivt att EU tar i ”taktpinnen” och ser till att AI-system inte skapar fler problem än nytta för samhället. Samtidigt är jag osäker på hur detta kommer att fungera i praktiken. Det återstår väl att se. 

Källor

[1] EU Commission Press release. Europe fit for the Digital Age: Commission proposes new rules and actions for excellence and trust in Artificial Intelligence. 2021-04-21 Länk

Integritet i Teslabilar

Den amerikanska konsumentorganisationen Consumer Reports har som vi tidigare nämnt börjat fokusera på integritet och datasäkerhet. Den här gången är det Teslas förarövervakning som hamnat i sökarljuset.

Tesla kritiseras för att deras förarövervakning sker genom att kupén videofilmas men att det inte garanteras att data/videon inte sparas eller delas [1]. Det uttrycks oro för att sådan information ska kunna komma i orätta händer eller användas på oacceptabelt sätt. Tesla ska kunna identifiera vilka förare som inte följer regler och därmed bli avstängda från Teslas tjänster.

Egen kommentar

Att ha koll på föraren har kommit att bli viktigare för fordonstillverkarna i och med att risken för fokusförskjutning ökar med högre automatiseringsnivåer. Detta bör kunna lösas utan allt för stor integritetskränkning, om intresset finns.

Källa

[1] Barry, K., Consumer reports. Tesla’s In-Car Cameras Raise Privacy Concerns. 2021-03-22 Länk

BMW med sju principer kring etisk AI

Med allt mer AI tillämpningar för kunder, produkter, anställda och processer, så utfärdar BMW sju principer för etisk utveckling och tillämpning av AI [1].

De sju principerna berör mänskligt åsidosättande av AI:ns beslut, utveckling av robusta och säkra AI lösningar, integritet, transparens, jämlikhet, klimatet, samhällets välbefinnande samt ansvar.

Project AI, en grupp hos BMW som jobbar med dataanalys och maskininlärning, har skapat en portfölj med över 400 områden i företaget som på ett eller annat sätt tillämpar AI. Flera av dessa listas i [1].

Egen kommentar

Vi vill passa på och påminna om riktlinjerna för etik som publicerades av Europeiska kommissionen för drygt en månad sedan. Det finns tydliga likheter i dessa. Kommisionens riktlinjer är dock skrivna på en högre nivå och riktade mot fler aktörer.

AI-relaterad etik är ett område som kommer behöva utvecklas kraftigt. I slutändan kan (och bör) det vara företagets etikprinciper som avgör vilken produkt eller tjänst som en kund väljer.

Källor

[1] BMW. Seven principles for AI: BMW Group sets out code of ethics for the use of artificial intelligence. 2020-10-12 Länk

Riktlinjer för etik i Europa

Europeiska kommissionen har publicerat en rapport om etik för uppkopplade och automatiserade fordon [1]. Rapporten har tagits fram av en oberoende expertgrupp.

Bland frågorna som rapporten behandlar finns: Vem ska vara ansvarig vid en kollision när det inte finns någon mänsklig förare? Hur kan etisk och ansvarsfull delning av uppkopplade och automatiserade fordon säkerställas? Är fotgängare och cyklister mer utsatta för uppkopplade och automatiserade fordon i trafiken?

Rapporten presenterar också ett tjugotal rekommendationer om trafiksäkerhet, integritet, rättvisa, AI-transparens och ansvar för utveckling och implementering av uppkopplade och automatiserade fordon. Dessa beskrivs i termer som är avsedda att kunna genomföras av tre intressentgrupper: tillverkare och distributörer (t.ex. fordonstillverkare, leverantörer, mjukvaruutvecklare och mobilitetstjänstleverantörer), beslutsfattare (personer som arbetar vid nationella, europeiska och internationella byråer och institutioner som Europeiska kommissionen och EUs nationella ministerier) och forskare (t.ex. personer som arbetar vid universitet, forskningsinstitut och forsknings- och utvecklingsavdelningar).

Rekommendationerna kan sammanfattas på följande vis:

 1. Se till att uppkopplade och automatiserade fordon reducerar fysisk skada på personer.
 2. Förhindra osäker användning genom säker design.
 3. Definiera tydliga standarder för ansvarsfull testning på allmän väg.
 4. Överväga att revidera trafikregler för att främja säkerheten av uppkopplade och automatiserade fordon och undersöka möjligheten för undantag från befintliga regler.
 5. Åtgärda ojämlikheter i skador bland trafikanter.
 6. Hantera dilemma i trafiken genom att skapa principer för riskhantering och etik. 
 7. Värna informationssekretess och samtycke till informationsdelning.
 8. Möjliggör användarval, samtyckesval för informationsdelning och utveckla relaterade branschstandarder för bästa praxis.
 9. Utveckla åtgärder som främjar skydd av individer på gruppnivå.
 10. Utveckla transparensstrategier för att informera användare och fotgängare om datainsamling och deras rättigheter.
 11. Förhindra diskriminering genom tillhandahållande av olika tjänster.
 12. Granska algoritmer för uppkopplade och automatiserade fordon. 
 13. Identifiera och skydda värdefulla data som offentliga och öppna infrastrukturresurser.
 14. Reducera icke-transparens i beslut som fattas av algoritmer. 
 15. Främja data-, algoritm- och AI-bildning samt allmänhetens deltagande.
 16. Identifiera skyldigheter för olika aktörer inom området automatiserade och uppkopplade fordon.
 17. Främja en ansvarskultur.
 18. Säkerställ ansvar för hur uppkopplade och automatiserade fordon beter sig (förklaringsskyldighet).
 19. Främja en rättvis tilldelning av moraliska och juridiska skyldigheter för fordonens beteende.
 20. Skapa rättvisa och effektiva mekanismer för att bevilja ersättning till offer i olyckor med uppkopplade och automatiserade fordon. 

Egen kommentar

Som det framgår ovan är att dessa riktlinjer är skrivna för att tillämpas av tillverkare, beslutsfattare och forskare. Men jag saknar en viktig aktörsgrupp här – slutanvändare. Som användare av ett automatiserat fordon har man också ett ansvar och det borde belysas bättre i rapporten. 

Källor

[1] European Commission. Ethics of Connected and Automated Vehicles Recommendations on road safety, privacy, fairness, explainability and responsibility. 2020-09-18. Länk

Tips på video och podcast

 • Euro NCAPs nya protokoll. Ungefär vartannat år brukar Euro NCAP uppdatera sina testprotokoll. Här kan ni se årets uppdateringar. Länk
 • Mobileye står fast vid sitt löfte. Mobileye (Intel) har lovat att lansera självkörande taxi 2022, och man står fast vid det löftet. Det redogjorde förtagets VD Amnon Shashua vid årets upplaga EcoMotion. Man kommer börja med Jerusalem och sedan sprida tjänsten vidare till Tel Aviv, Frankrike, Sydkorea och Kina. Länk
 • Utmaningar med folks uppfattning. Fram till idag har det gjorts en hel del marknadsundersökningar kring förväntningar på och uppfattningar om automatiserade fordon. Nyligen gjorde organisationen PAVE en sådan undersökning som visar att det finns en del utmaningar. Här kan ni höra några experter diskutera det hela och enligt dem kan utbildning och exponering lösa många frågetecken. Länk
 • Laglig, etisk och robust AI. Detta diskuteras av Fredrik Heintz (adjungerad professor vid Linköpings universitet) och Stefan Larsson (jurist och adjungerad professor vid Lund universitet) inom ramen för Liberal Europe Podcast. Länk
 • Sociotekniska aspekter. Den amerikanska haverikommissionen NTSB anordnade en frågestund kring automatiserade fordon med professor Missy Cummings från Duke University där hon bl.a. belyser sociotekniska aspekter. Länk