Folk gillar smarta städer med förarlösa fordon

Det har i alla fall Intel Corporation kommit fram till i studien ”Intel Freeway to the Future” som utförts av Penn Schoen Berland.

Den är baserad på ett frågeformulär där man undersökt allmänhetens attityder till tekniska innovationer som syftar till att göra deras städer smartare, säkrare och bekvämare. Undersökningen har omfattat 12 000 människor i åtta länder (Brasilien, Kina, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, och USA) och har genomförts under perioden 28 juli – 15 augusti 2013.

Slutsatsen är bl.a. att hälften av amerikaner vill ha ett förarlöst samhälle, drönare som utför vissa offentliga tjänster (t.ex. brandsläckning) och städer med smart infrastruktur som använder sig av icke-personlig information från fordon för att förbättra livskvalitén för de själva och för samhället som en helhet.

Ungefär 44 % av de tillfrågade amerikanerna sade att de skulle vilja bo en förarlös stad där bilar, bussar och tåg körs på ett smart och autonomt sätt. De tror att ett automatiserat transportsystem kommer minska antalet olyckor, trafikstockningar och CO2 utsläpp. En tredjedel av dem sade att de förväntar sig sådana städer finnas om 10 år.

Vidare har mer än hälften av de tillfrågade amerikanerna sagt att de kunde tänka sig att dela med sig data (t.ex. var och när de reser) för att bidra till utvecklingen av automatiserade och smarta transportlösningar. Informationen som delas måste dock vara anonym. Över 60 % var tveksamma vad det gäller insamling av data om vad de gör och hur de gör det. När man specificerade vilka förbättringar detta skulle leda till, som till exempel energibesparing, så ändrade många sin åsikt.

För hälften av de tillfrågade skulle det vara acceptabelt om ett smart system valde den bästa resvägen för alla trafikanter under förutsättningen att det förkortar den totala pendlingstiden med 30 %. Detta även om valet skulle innebära att deras egen pendlingstid ökar.

Ungefär 50 % har sagt att de skulle vilja vara med i ett program där kommunen sätter in en sensor i deras bilar för att möjliggöra intelligent parkering. Om ambulanser, brandbilar och polisbilar skulle kunna använda den snabbaste vägen baserat på realtidsdata, skulle 59 % vara med i ett sådant program.

Egen kommentar

Jag har inte kunnat hitta själva rapporten och vet inte vilka attityder som Intel listat för andra länder.

Källor

[1] Intel. The Vote Is In: Citizens Support ’Smart Cities’ with Driverless Cars, Public Service Drones and Surroundings that Sense Activities. 2013-02-10. Länk

En korridor för autonoma fordon från Kanada till stater söder om Mexiko

Central North American Trade Corridor Association (CNATCA) vill skapa en väg för självkörande fordon från Kanada, genom Norra Dakota och ner till staterna söder om Mexiko [1]. Detta eftersom det råder brist på vägar för transporter av gods genom den mellersta delen av USA. Alla stora vägar och järnvägar sträcker sig mellan den östra och västra delen av landet.

CNATCA har initierat diskussioner för att utveckla lagstiftningen för förarlösa vägfordon eller drönare för godstransporter. Förhoppningen är att korridoren (eller i alla fall en del av den) ska kunna testas om ca 5 år för att utvärdera teknologin.

Mer info om CNATCA hittas här.

Egen kommentar

Det här initiativet påminner lite grann om konvojkörning (platooning) som bl.a. studerats här i Sverige. Projektet iFleet är ett exempel på ett nationellt initiativ där Scania tillsammans med andra organisationer forskat kring självkörande lastbilskonvojer för godstransporter mellan Södertälje och Helsingborg [2]. I det här fallet kördes den första lastbilen i kolonnen av en förare, medan resten av lastbilarna kördes autonomt. SARTRE är ett annat exempel på samma eller liknande koncept.

Det är oklart för mig om CNATCA är ute efter en liknande lösning eller om de ser framför sig att alla lastbilar som använder sig av korridoren är helt autonoma.

Källor

[1] Holdman, J. The Bismarch Tribune. Group wants to build corridor for unmanned vehicles. 2014-03-17. Länk

[2] Scania. Scania lines up for platooning trials. 2012-04-04. Länk

Förutsägbar användarupplevelse

New York Times skriver om s.k. förutsägbar användarupplevelse (predictive user experience) som Mercedes-Benz jobbar med i ett projekt relaterat till Concept S-Class Coupé [1].

Tanken är att man med hjälp av olika sensorer ska observera hur föraren och passagerarna använder bilen och utifrån dessa observationer prediktera vad de kommer vilja ha i framtiden, exempelvis vilka inställningar på sätet som de föredrar och vilka destinationer de åker till.

Motiveringen ligger i att man vid köp av en ny bil spenderar mycket tid på att ställa in egna preferenser. På det här viset kan man enkelt överföra sina preferenser från en bil till en annan.

Enligt Mercedes chef för forskning och utveckling i Nordamerika är Mercedes projekt unikt eftersom det anpassar sensorerna efter de åkande. Om sensorerna t.ex. detekterar ett barn i bilen kl. 7:30 på en vardag kan en trafikrapport om vägsträckan till barnets skola visas på navigationsskärmen. I ett annat fall visas motsvarande rapport för vägsträckan till jobbet, eftersom föraren åker antingen till skolan eller till jobbet vid den tiden.  Ett annat exempel är diagnostisk övervakning som gör att föraren kan varnas för att undvika en situation där vägassistans skulle behövas.

Det påpekas att informationsdelningen kommer vara frivillig, men att man hoppas att fördelarna som den medför kommer att stimulera många av Mercedesanvändarna att dela med sig data.

Egen kommentar

Artikeln nämner inte kopplingen till automatiserade bilar, men fördelarna med sådana tjänster vid automatiserad körning är nog självklara. Bättre användarupplevelse är en av faktorerna som ofta förknippas med framtida bilar.

Källor

[1] R. Furchgott, New York Times, Sensors Could Put Cars a Step Ahead of Their Drivers, 2014-03-14 Länk

Revolution eller evolution?

Baserat på en rad presentationer och uttalanden på konferensen ”Autonomous Driving Concepts & Technology Minds 2014” skriver WardsAuto att så många som 75 % av experterna som deltog på konferensen ser fordonsautomatiseringen som en evolution snarare än en revolution [1]. De tror alltså på en successiv utveckling och förfining av redan existerande förarstödsystem.

En annan skara av experter tror att en revolution inte är så långt borta. Det är bl.a. grundaren till det australiensiska företaget Zoox som tror att helt självkörande bilar kommer finnas på våra vägar inom en snar framtid. Han har som mål att utveckla en autonom elbil för folk som inte har behov att äga sin egen bil. Förhoppningen är att prototypen ska vara klar 2016 och introduceras på marknaden 4-5 år senare. Mer information om Zoox hittas här.

Autonomous Driving Concepts & Technology Minds 2014 hölls i Berlin i slutet av februari. Mer information om den hittas här.

Egen kommentar

En annan slutsats som man kan dra kopplat till att det finns två olika visioner kring automatiserade fordon är att det också finns två olika affärsvisioner. Den ena är att bilägandet kommer förbli oförändrat, och den andra är att bildelning och liknande tjänster kommer att ta allt mer plats i framtiden.

Källor

[1] W. Diem, WardsAuto. Experts See Autonomous-Car Revolution as Evolution. 2014-03-05. Länk

Inte bara förarfria vägfordon

Det är inte bara vägfordon som väntas vara automatiserade i framtiden. Det gäller till exempel också fartyg.

Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN) är ett EU-projekt inom sjunde ramprogrammet med mål att utveckla delvis kaptenfria fartyg 2015. Förhoppningen är att automatiserade fartyg ska göra trafiken säkrare genom att eliminera ”human error” som tros ligga bakom 75 % av alla olyckor till havs.

MUNIN-konsortiet består av 8 partners, däribland Chalmers. Mer info om och inspiration från projektet kan hittas i [1].

Källor

[1] Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN). Länk

Nya konceptbilar

Om den autonoma bilen kommer köra runt utan användaren mer än halva tiden, hur kan den då designas för att uppfylla användarens krav när han/hon åker med? Det var frågan som deltagarna på Michelin Challenge Design 2014 fick adressera [1].

Deltagarna fick nämligen i uppdrag att utveckla en kreativ design som förvandlar bilen till en förlängning av användarens livsstil samtidigt som körglädjen bevaras.

Vinnaren blev BOT, ett koncept framtaget av en designer från Polen. BOT har designats för användning i glesbebyggda områden (Finland tas upp som ett specifikt exempel). Den adresserar situationer där personbilar används för transport av bara en person samt situationer där folk har dålig användarupplevelse av kollektivtrafiken i termer av upprepat långa väntetider, sista-kilometer-problemet och begränsad flexibilitet.

Utseendemässigt är BOT nästan helt kubisk och påminner lite om klassiska VW-kombibilar (men den är något mindre). Stora delar av den är i glas och den har dörrar på två sidor som är anpassade för rullstol och barnvagn. En annan intressant detalj är att alla hjul styrs oberoende av varandra.

I beskrivningen av BOT står det att ”The design of the vehicle truly reflects values that somehow have been forgotten or twisted by the automotive industry: friendliness, humbleness, honesty, simplicity and optimism. BOT is not egocentric. It creates a deep relationship with the user. A relationship more similar to the one we have with living creatures, not soulless objects.”

En film om BOT kan ses här.

Uniblock är ett annat intressant koncept från tävlingen som påminner ganska mycket Rubix som vi skrev om för ett par veckor sedan.

Källor

[1] Michelin Challenge Design. BOT by Chris Luchowiec. Länk

Förarfria områden – en möjlighet eller bara en overklig dröm

Traffic Technology International skriver om s.k. livable cities och hur självkörande fordon skulle kunna passa in där [1]. Kort sagt så förväntas sådana fordon medföra stora fördelar, både för individer och för samhället. Men detta först om flera decennier, när en stor del av fordonsflottan blivit autonom. Innan dess föreslås förarfria områden (automated vehicle zones eller driver free areas).

Inom ett förarfritt område skulle manuellt framförda fordon vara förbjudna. Detta kan ses som ett sätt att reducera antalet personbilar i tätbebyggda områden samt ett sätt att gynna delade transporter (kollektivtrafik, taxidelning, etc.). Ett förarfritt tätbebyggt område illustreras i Shuffle City.

Förarfria områden kommer kräva noggrann planering och kan ta upp till 5 år att implementera.

Egen kommentar

För att kunna avgöra om förarfria områden är något som man ska satsa på är det viktigt att kunna simulera effekten av dem samt undersöka vilka implikationer det skulle få för lagstiftningen. Sedan kan det vara så att vissa städer är helt olämpliga för detta pga. sin utformning och invånarnas resemönster.

Källor

[1] Godsmark, P. Traffic Technology International. Quality streets. Länk

California gör sig redo för autonoma fordon

I början av veckan höll Californias motsvarighet till Trafikverket Department of Motor Vehicles, DMV, en workshop med representanter från industri, jurister och samhället där man diskuterade hur dagens regler för personbilar behöver förändras för att kunna bemöta autonoma bilar som skulle kunna dyka upp så snart som 2015 [1].

Enligt DMV’s informationschef är målet att reglerna ska vara redo i slutet av året, och ett utkast kan väntas i juni eller juli. Utkastet kommer vara öppet för kommentarer från allmänheten. Han påpekade att allmänheten redan haft stor påverkan på DMVs arbete med reglerna via sociala medier som Twitter, Reddit, GooglePlus och LinkedIn. Allmänheten har bl.a. gjort klart för DMV att reglerna måste ge användaren kontrollen över vilken data som samlas in och används.

Google var en av deltagarna och påpekade att certifiering av självkörande fordon är ett problem eftersom det hela är nytt och obeprövat. Det är vanligtvis statens uppgift att verifiera att bilen uppfyller säkerhets- och integritetskrav, men idag saknas motsvarande metoder och processer för självkörande bilar.

Andra problem som diskuterades var bl.a. cybersecurity och nykterhetsregler. Workshopsdiskussionen kan ses här.

Egen kommentar

Det är redan känt att flera amerikanska delstater godkänt testning av självkörande bilar och uttalat sig om att de vill vara en hubb för sådana tester. Ingen annan delstat har däremot lovat att reglerna som stödjer massintroduktion i samhället ska vara redo inom så snar framtid.

Källor

[1] Wood, C. Governmnet Technology. California Preparing for Self-Driving Cars by 2015. 2014-03-12. Länk

Självkörande truckar från Cybernet

Det amerikanska teknikföretaget Cybernet Systems har offentliggjort sina planer på att utveckla helt automatiserade truckar samt helt automatiserade vägfordon som fungerar även i dåliga väderförhållanden. Företaget har nämligen lämnat in en patentansökan gällande tekniken [1, 2].

I slutet av förra året demonstrerade Cybernet för US Army hur dess självkörande truckar kör och arbetar i en lagermiljö tillsammans med manuellt drivna truckar. Teknologin har också demonstrerats i dåliga väderförhållanden som snö, regn, rök och dimma.

Utvecklingen baseras på arbete som utförts i samband med DARPA Urban Challenge samt ett automatiserat system för hantering av ammunition.

Källor

[1] Cybernet, Cybernet Systems Announces All Weather Driverless Vehicle Patent Pending for Automated Warehouse. 2013-03-06. Länk

[2] Cybernet, Cybernet Systems Announces All Weather Driverless Vehicle Patent Pending, 2014-03-06. Länk

Världens minsta gyroskop från Alps Electric

Nikkei TechOn skriver att det japanska teknikföretaget Alps Electric utvecklat världens minsta magnetsfältsensor med mått 1,15 x 1,15 x 0,56 mm [1].

Gyroskopfunktionen åstadkoms m.h.a. medföljande algoritmer som utifrån sensormätningen estimerar vinkelhastighet i x-y-z led. Jämfört med ett inbyggt gyroskop, minskar den nya sensorn strömförbrukningen med 80-90 %.  En annan fördel är en betydligt lägre kostnad eftersom magnetfältsensorer är generellt sett billigare än gyroskop.

Den nya sensorns mätområde är ±4,9 mT i varje riktning. Dess noggrannhet är 0,16 μT och matningsspänning är 1,7–3,6 V för både analoga och digitala delarna.

Alps Electric planerar att påbörja försäljningen av sin magnetfältsensor med gyroskopfunktionen under sommaren och hoppas kunna sälja 2-3 miljoner enheter per månad.

Egen kommentar

Många tillverkare av smartphones inom medium- och lågprissegment har valt att inte utrusta deras telefoner med gyroskop p.g.a. den höga kostnaden. Däremot utrustas dessa telefoner med magnetfälts- och accelerationssensorer och kommer därmed kunna utnyttja Alps Electrics nya gyroskopfunktion. Detta i sig kan utnyttjas för att öka antalet uppkopplade trafikanter, speciellt i utvecklingsländer där billigare smartphones är populära. Man ska dock ej glömma att Alps Electrics nya sensor kommer ha något sämre mätnoggrannhet än ett vanligt gyroskop.

Källor

[1] Hideyoshi, K. Nikkei TechOn. ’World’s Smallest’ Magnetic Field Sensor Comes With Gyroscope Function. 2014-03-04. Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria