Nya samarbeten i Kina och Japan

EE Times skriver att det kinesiska företaget Freescale Semiconductor har ingått ett samarbete med två andra kinesiska företag, Green Hills Software and Neusoft Corporation, för att utveckla ett förarstödsystem baserat på ISO 26262-standarden för funktionell säkerhet [1].

Enligt Freescales produktchef, kommer ISO-standarden att ha en avgörande roll för utformning av och kostnaden för automatiserade fordon. För många tillverkare är det inte trivialt hur standarden ska appliceras. Det är framförallt bilar i lågkostnadssegment som är en utmaning och som måste designas på ett sätt som garanterar funktionell säkerhet utan att priset ökar.

Tre japanska universitet: Kyushu Institute of Technology, University of Kitakyushu och Waseda University, har tillsammans startat ett nytt forskningscenter [2]. Målet är att utveckla ett självkörande fordon.

Alla dessa universitet har sedan förut forskning inom området. Det förstnämnda har utvecklat ett system som kan bedöma om det är bättre att köra om ett objekt än att stanna för att undvika kollision. University of Kitakyushu håller på utveckla ett system som kan detektera fordon och människor oavsett väderförhållanden, och Waseda University har erfarenheter av automatiserade elfordon.

Källor

[1] Yoshida, J., EE Times, Functional Safety Critical for Autonomous Cars. 2014.-05-20. Länk

[2] Kuratomi, K., The Asahi Shimbun, Asia & Japan Watch. Universities team up to develop fully autonomous car. 2014-05-02. Länk

Finland på väg att tillåta testning av självkörande bilar

I ett pressmeddelande skriver det finska departementet för transport och kommunikation (Ministry of Transport and Communication) om en planerad lagändring [1]. Lagändringen går ut på att tillåta testning av automatiserade bilar på vissa allmänna vägar i Finland. Det är tänkt att lagen ska träda i kraft i början av 2015 och gälla i fem år.

Den nya lagstiftningen kommer att möjliggöra för europeiska och amerikanska projekt (inklusive Google) att testa automatiserade bilar i finsk trafikmiljö. Förhoppningen är att detta ska ge inblick i viktiga juridiska och säkerhetsfrågor som måste tas i beaktande innan lagen blir permanent.

Egen kommentar

I pressmeddelandet används ordet ”cars” och det är oklart för mig om det syftar till både lätta och tunga fordon. Det är också oklart vilken grad av automation som lagändringen kommer omfatta. Pressmeddelandet använder begreppet ”driverless robotic cars”. Ni som förstår finska kan läsa ett annat dokument som förhoppningsvis förtydligar detta.

För några veckor sedan blev det känt att EU-projektet CityMobil2 kommer att demonstrera självkörande fordon i staden Vantaa i Finland under 2015 [2].

Källor

[1] Ministry of Transport and Communication, Press Release. MINTC to launch an experiment that would allow for robotic cars.  2014-05-26. Länk

[2] Vantaa Innovation Institute. City of Vantaa one of the seven European towns and cities to demonstrate automated transport. 2014-05-07. Länk

Automatiska fordonståg

På gårdagens SVEA-seminarium om Vehicle Dynamics in a Cooperative Environment togs självkörande fordon upp ur flera aspekter.

En tidig applikation av fordonsautomation kan komma att vara konvojkörning med tunga lastbilar.

Det går att spara bränsle med uppkopplad konvojkörning och med befintliga sensorer, vilket man visat t.ex. i SARTRE-projektet. Redan vid fordonavstånd på 20 m kan man spara ca 8 % bränsle, vid 10 m avstånd ca 10 % och kan man komma ner till 5 m avstånd mellan bilarna kan man spara ca 15 %. Besparingen varierar mellan fordonen i konvojen så det bör skapas något system för att fördela vinsterna.

Ovanstående gäller på körning på platta vägar. Verkligheten innehåller backar vilket ger utmaningar när bilarna i en konvoj är olika lastade och har olika motorstyrka och då får olika hastighet uppför backarna. Vid nedförsbackar kan bilarna som får lägre luftmotstånd i konvojen behöva bromsa bort mer energi.

Ett möjligt sätt att hantera detta är att ha en övergripande transportkontrollsystem.

En annan utmaning är affärsmodeller och affärsekosystem. För att teknologin ska löna sig krävs det att åkarna kan köra konvojkörning mycket, och då räcker det inte med några få som är utrustade. Det krävs därmed också standardisering så att bilar av olika märken kan samköra.

Workshop om automatisering av transportsystemet

För en vecka sedan höll Lindholmen Science Park (LSP) en workshop kallad Automatisering av Transportsystemet med representanter från både privat och offentlig sektor. Målet var att ge input till en innovationsagenda om automatiserade fordon som LSP arbetar med.

På förmiddagen bjöd workshopen på fyra föredrag där man presenterade omvärldsanalyser av relevanta aktiviteter i olika delar av världen. Utöver detta hölls en rad andra föredrag. Här är några exempel.

Håkan Jansson och Hans G Petterson från Näringsdepartementet förtydligade att automatisering av transportsystemet handlar om både teknik- och samhällsutveckling. Automatisering kommer därför ta tid, men det kan hända att vissa typer av fordon blir automatiserade snabbare än andra. I närtid är det automatisering av funktioner som gäller, snarare än automatisering av hela system.

Stefan Myhrberg från Ericsson presenterade färdplanen för uppkopplade och samverkande transporter som tagits fram av en rad svenska organisationer. Sådana transporter är avgörande för transportsektorns framtid och pilotförsök borde påbörjas omgående. Detta kräver dock att ansvariga myndigheter och organisationer fastställer sin roll och börjar agera.

Marcus Rothoff från Volvo Cars konstaterade att automatiserade fordon kommer förändra samhället. Det är därför viktigt att förstå hur dessa kan integreras i samhället. Drive Me-projektet är en möjliggörare för detta. Marcus belyste också Trafikverkets roll och planer gällande infrastrukturoptimeringen.

Per Öhgren och Jonas Malmstig från Transportstyrelsen redogjorde för en förstudie kopplad till automatiserad körning och de juridiska förutsättningarna. Preliminära resultat visar att det finns utrymme i dagens trafiklagstiftning för tester av fordon med hög automatiseringsgrad (motsvarande NHTSAs Nivå 3). Fordonslagstiftningen och på sikt även förarbehörighetsregler och ansvarsregler kan behöva justeras.

Under eftermiddagen var det gruppdiskussioner där man försökte reda ut inom vilka områden som Sverige bör bli världsledande, vad som krävs för att nå dit samt hur vi ska säkra maximal utväxling på våra insatser.

Här är några förslag som grupperna kom upp med:

 • Vi bör fokusera på systemperspektiv, stadsplanering, oberoende utvärderingar under ”nordiska” väderförhållanden med slutkunden i dialogen, trafikledning, total trafiksäkerhet, kommersiella sidan, affärsmodeller, etc.
 • Vi kan göra detta genom att skapa ytor för informationsutbyte, bygga infrastruktur som möjliggör olika typer av tester (inkl. systemnivå), vara mer aktiva i EU-samverkan, sprida kunskap och framtidsbilder till samhället på ett mer strukturerat sätt, ta hänsyn till samhällspolitiska övergripande mål, etc.
 • Vi får maximal utväxling genom att jobba med kompletta transportlösningar, prata med varandra, ta fram kunskap om den faktiska samhällsnyttan, delta i EU-samverkan, etc.

Oändliga innovationsmöjligheter

Interiören i självkörande fordon öppnar upp för differentiering och många nya innovationer, skriver WardsAuto baserat på en rad föredrag om självkörande fordon som hölls på 2014 WardsAuto Interiors Conference [1].

Enligt Johnson Controls VD, kommer 80 – 90 % av körningen bli automatiserad fram till 2025. Förarna kommer därmed att ha mycket mer tid för andra uppgifter och då kommer fordonens interiör att vara en avgörande faktor för hur konsumenterna upplever fordon och hur de differentierar olika märken.

Andra deltagare på konferensen förutser bl.a. att självkörande fordon kommer leda till ökat socialt umgänge. Istället för att fokusera på körningen kommer förarna att kunna sitta och umgås med sina familjer och vänner. Detta kräver dock att alla kan sitta med ansiktet mot varandra, vilket har återspeglat sig i många designers förslag på hur interiören i autonoma fordon kan se ut.

En annan aspekt som lyfts fram är att det borde vara möjligt att förändra fordonets interiör virtuellt. Man bör till exempel kunna anpassa interiörens färg efter årstiden.

Egen kommentar

Årets WardsAuto Interiors Conference hölls den 21 maj i Dearborn, USA.

Johnson Controls som nämns ovan är ett amerikanskt företag som erbjuder produkter och tjänster för energioptimering i byggnader samt bilbatterier, elektronik och interiörlösningar för fordon.

Källor

[1] Schweinsberg, C. WardsAuto. Autonomous Vehicle Interiors Offer Opportunities for Differentiation, Innovation. 2014-05-21. Länk

Kalifornien ett steg närmare självkörande fordon

Kaliforniens departement för motorfordon (Department of Motor Vehicles, DMV) har nu godkänt en lag som tillåter ”alla” tillverkare att testa autonoma fordon på allmänna vägar [1].

Den nya lagen fastställer regler för testning, försäkring och registrering av autonoma fordon samt för rapportering till DMV.

För att få tillstånd för testning av ett autonomt fordon på allmänna vägar, behöver tillverkaren göra följande:

 • Registrera fordonet hos DMV
 • Intyga att fordonet genomgått förbestämda tester under kontrollerade förhållanden
 • Säkerställa att en förare som genomgått en utbildning i hantering av fordonet kommer sitta bakom ratten, redo att ta över kontrollen
 • Underrätta DMV i fall av en olycka eller när den autonoma tekniken fallerar
 • Ha en försäkring på 5 miljoner dollar för skadeersättning ifall en olycka skulle inträffa

Tillstånden gäller i ett år och därefter behöver de förnyas. Lagen träder i kraft den 16 september 2014.

Egen kommentar

Trots att den nya lagen kan uppfattas som något konservativ så kommer den säkerligen att bidra till en smidigare integrering av autonoma fordon i dagens trafik. Den möjliggör insamling av data från verklig trafik, vilket är helt enkelt nödvändigt för att säkerställa att den autonoma tekniken är robust.

Det bör noteras att den nya lagen gäller enbart för testning och inte för allmän användning av autonoma fordon. En lag om allmän användning av autonoma fordon i Kalifornien väntas i början av nästa år. Som vi rapporterat om innan har Washington D.C. tagit det steget för ett par veckor sedan.

Källor

[1] California Department of Motor Vehicles. DMV Adopts Autonomous Vehicle Testing Rules. 2014-05-19. Länk

Tricket som gör att Googles autonoma körning funkar

The Atlantic har publicerat en artikel som försöker förklara ”mysteriet” bakom Googles självkörande bilar [1].

Google har helt enkelt skapat en virtuell, väldigt högupplöst karta över vissa områden. För att förtydliga skillnaden mellan sådana kartor och vanliga högupplösta kartor anges följande exempel: på en vanlig högupplöst karta kan man se att det finns trafikljus i en korsning, men på kartan som Googles bilar använder kan man se höjden på trottoaren där trafikljuset sitter.

En stor fördel är att bilarna delar sina kartor med varandra. I stället för att börja från scratch och ta reda på hur omgivningen ser ut varje gång som bilen kör, visar kartan hur världen förväntas se ut.

Rent praktiskt innebär detta att Googles bilar skulle funka sämre i exempelvis Orlando som är ett outforskat område för dem, jämfört med Mountain View där de kört hundratals mil.

Googles självkörandebilar har än så länge kartlagt ungefär 2000 miles (3200 km) av USAs 4 miljoner miles (6,4 miljoner km) långa vägnät.

Källor

[1] Madrigal, A. C., The Atlantic. The Trick That Makes Google’s Self-Driving Cars Work. 2014-05-15. Länk

BMWs preliminära resultat från UR:BAN

I ett pressmeddelande skriver BMW om ett projekt som kallas UR:BAN och om deras preliminära resultat från projektet som presenterats i onsdags [1].

Projektet fokuserar på utveckling av kooperativa och intelligenta system för förarstöd och trafikstyrning i tätbebyggda områden. Målet är att öka säkerhet, effektivitet och komfort. Projektet påbörjades 2012 och ska löpa fram till 2016. Det finansieras av German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy och involverar 31 olika organisationer från industri, akademi och myndigheter.

UR:BAN är uppdelat i tre delprojekt:

 • Cognitive Assistance
 • Networked Traffic System
 • Human Factors in Traffic

Som en del av Cognitive Assistance har BMW utvecklat ett nytt detekteringssystem och algoritmer för situationsanalys och bedömning. Fokus ligger på situationer som involverar fotgängare och cyklister.

Inom Networked Traffic System har BMW visat ett system som syftar till att öka trafikeffektiviteten och samtidigt minska bränsleförbrukningen och buller vid trafikljusreglerade korsningar. Systemet använder sig av V2X-kommunikation och prediktiv information om trafikljus och situationen i korsningen. Det heter Green Coordination and Deceleration Assistant och har installerats i två bilar som ska testas under året.

Inom delprojektet Human Factors in Traffic arbetar BMW med att ta fram standarder och metoder för verifiering av HMI-koncept i framförallt tidskritiska situationer. BMW är också involverad i utveckling av metoder för detektering av förarens intentioner.

Egen kommentar

Andra parter i UR:BAN har också visat sina preliminära resultat. Här kan ni läsa pressmeddelanden från Opel och Volkswagen. Mer information om hela projektet hittas här.

Källor

[1] BMW Group, Press Release. UR:BAN research initiative. 2014-05-14. Länk

En tillverkare har valts ut

The Engineer skriver att man nu valt en tillverkare som ska utveckla s.k. pods (små, eldrivna, autonoma fordon) som ska testas på trottoarer i Milton Keynes nästa år [1].

Det blev RDM Group från Coventry i Storbritannien. Företaget kommer nu att tillsammans med Oxford University Mobile Robotics Group (MRG) utveckla tre testfordon. Dessa fordon ska kunna transportera upp till två passagerare och nå en toppfart på ca 7mph (12 km/h).

 

Källor

[1] The Engineer. Manufacturer chosen for autonomous vehicle trial. 2014-05-14. Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria