Alla inlägg av Mahdere Amanuel

GM introducerar Super Cruise i nya Cadillac

Amerikanska biltillverkaren General Motors (GM) planerar att utrusta Cadillac CTS årsmodell 2017 med det egenutvecklade Super Cruise systemet som bland annat möjliggör följande [1]:

 • Bilen kan färdas i ett givet körfält på motorväg utan ingrepp från föraren, dvs. både horisontell och longitudinell styrning sker automatiskt.
 • Trådlös kommunikation mellan bilarna (V2V) för informationsutbyte för att t.ex. förhindra en kollision.

Initialt kommer bilarna endast ha möjlighet att kommunicera med andra Cadillac som innehar samma teknologi.

Koncernchefen Mary Barra offentliggjorde detta i samband med ITS World Congress 2014.

Egen kommentar

Att informationsutbyte sker bara mellan Cadillac-bilar är en tydlig begränsning för att detta ska få ett större genomslag.

GM är inte de enda att utveckla denna typ av teknik och för att påskynda denna utveckling kräver det att myndigheterna fastställer en standard på hur detta ska fungera.

Källor

[1] General Motors, Pressmeddelande, 2014 -09-08 Länk

Ett verktyg från dSpace för utvecklandet av autonoma parkeringssystem

Det tyska företaget dSpace GmbH har tagit fram en mjukvarumiljö kallad Tool Chain for ADAS som möjliggör utveckling och validering av autonoma parkeringssystem [1].

I mjukvaran kan man, efter att ha utvecklat ett autonomt parkeringssystem, skapa komplexa parkeringsscenarion och på det viset utföra tester i en 3D-miljö. Det finns även möjlighet att testa olika sensorkonfigurationer på fordonen och simulera med olika parametervärden.

Tanken med autonoma parkeringssystem är primärt att göra parkeringen av fordon mer tidseffektiv och erbjuda föraren en högre komfort.

Egen kommentar

Teknologin för autonom parkering är fortfarande i utvecklingsstadiet i dagsläget, dock kan verktyg som det ovan beskrivna verka som katalysatorer för att driva utvecklingen framåt.

Källor

[1] DSpace. ADAS: Autonomous Parking in a Garage –  Video.  2014-08 Länk

University of Michigan kartlägger åsikter som autonoma fordon i Storbritannien, USA och Australien

Transportforskningsinstitutet UMITRI vid University of Michigan har nyligen gjort en enkätstudie som kartlägger den allmänna opinionen om autonoma fordon i tre engelskspråkiga länder – Storbritannien, USA och Australien [1]. Enkäten skickades ut till 1533 personer över 18 år under juli månad 2014.

Studien visar att det inte finns stora skillnader i hur folk uppfattar autonoma fordon i dessa tre länder. Det framkom också att majoriteten av de tillfrågade (66 %) hade hört talas om autonoma fordon innan de deltog i studien. Några andra tänkvärda resultat från studien är:

 • 56,8 % av de tillfrågade angav att de har en positiv inställning till autonoma fordon.
 • De tillfrågade ansåg att det var högst troligt att autonoma fordon kan leda till reducering i antalet olyckor (24,6 % ), färre antal allvarliga olyckor (23,5%) och reducerad bränsleförbrukning (24,6 %).
 • 32 % av de tillfrågade uttryckte att de inte är intresserade av autonoma fordon.
 • Säkerheten ansågs vara en av de största anledningarna till varför man var tveksam till autonoma fordon (46 % ).
 • Mer än hälften av alla tillfrågade uppgav att de inte var villiga att betala extra för att ha tillgång till autonom körning.

Egen kommentar

Förra veckan skrev vi om en liknande studie utförd i Storbritannien. Båda studier visar att allmänheten inte är redo att omfamna autonoma fordon än och att säkerheten ses som den mest framkommande anledningen.

Källor

[1] Schoettle, B., Sivak, M. UMTRI – University of Michigan. A survey of public opinion about autonomous and self-driving vehicles in the US, U.K and Australia. 2014-07 Länk

Svagt stöd för utvecklingen av autonoma fordon bland britter

Det brittiska företaget Ipsos MORI har gjort en studie om britternas attityder om den tekniska utvecklingen i fordonsindustrin [1]. Studien utfördes under sommaren 2014 och är baserad på 1001 intervjuer. Urvalet anses vara representativt för den brittiska allmänheten i åldersgruppen 16-75 år.

Ett tydligt resultat från studien är att den brittiska allmänheten inte än är redo att omfamna autonoma fordon. Nedan listas några andra intressanta resultat.

 • 41 % av de tillfrågade ansåg att det var oviktigt med att introducera autonoma fordon i samhället. Endast 18 % ansåg att det var viktigt.
 • Storstadsbor var mer positivt inställda till autonoma fordon än landsortsbor.
 • Autonoma fordon var mer tilltalande bland de som ämnade köpa en ny bil inom de närmsta tre åren och bland de som inte ansåg sig vara körentusiaster.
 • Nästan hälften av de tillfrågade kvinnorna (47 %) ansåg att autonoma fordon var oviktiga, medan siffran var något lägre för män (36 %).  Autonoma fordon var viktiga för 13 % av kvinnorna och 23 % av männen.
 • Hälften av de tillfrågade över 55 år ansåg att det var oviktigt med autonoma fordon, medan endast en tredjedel av de tillfrågade mellan 16-24 år uttryckte samma åsikt.
 • Hälften av de tillfrågade ansåg att biltillverkarna borde fokusera på att öka säkerheten genom att utveckla system som t.ex. förhindrar kollisioner eller varningssystem för filbyten.
 • 34 % av de tillfrågade ansåg att bilindustrin bör fokusera på teknologi som reducerar antalet olyckor och förseningar genom att göra det möjligt för bilar att kommunicera med varandra i realtid.
 • Endast 18 % ansåg att teknologier som gör det möjligt för bilar att känna av sin omgivning och navigera utan mänsklig interferens är något som biltillverkarna bör fokusera på.
 • Bara 17 % av de tillfrågade ansåg att biltillverkarna bör fokusera på införandet av digitala verktyg som gör det möjligt för förarens Smartphone och andra bärbara elektroniska enheter att ansluta till bilens infotainment system.

Egen kommentar

Vi har inte lyckats få tillgång till hela rapporten och det är otydligt för oss hur Ipsos MORI gjort undersökningen, vilken information de försett deltagarna med innan undersökningen och hur de analyserat data.

En intressant observation är att de äldre som deltog i undersökningen tyckte att det är oviktigt med autonoma fordon. Ett vanligt argument för autonoma bilar är att de kommer leda till bättre livskvalitet och ökad mobilitet för de äldre.

Källor

[1] Ipsos MORI. Only 18 per cent of Britons believe driverless cars to be an important development for the car industry to focus on, 2014 -07-30 Länk