Alla inlägg av Mahdere Amanuel

Audi testar koncept A7 på allmän väg

Audi har nu kört piloten för att testa den nya konceptbilen Audi A7 på Autobahn i samspel med andra trafikanter och säger att bilen nu är kapabel till adaptiv körning som liknar mänskligt körbeteende [1].

I piloten på Autobahn har Audi A7-bilen med kodnamnet ”Jack” visat sin förmåga att hantera situationsspecifika uppgifter såsom:

 • Inbromsning vid korsningar innan den svänger
 • Gradvis inbromsning och acceleration till och från stillastående läge
 • Passage av lastbilar med större sidoluckor
 • Gradvis köra mot kanten av körfältet innan slutföra ett filbyte för att klargöra sin intention för andra trafikanter

”Jack” kommer att ha en central förarassistans styrenhet eller zFAS för att bearbeta och utvärdera signaler och information, för att i sin tur skapa en modell av fordonets omgivning.

Förutom testerna på Autobahn har Audi även testat sina konceptbilar på motorvägar väster om Las Vegas.

Audi fortsätter med sina tester på Autobahn och kommer att utrusta vägen med V2V-kommunikation för kartlägga vägmärken och vägmarkeringar mer exakt. Olika typer av vägbeläggning och material kommer också att testas under 2018 i hopp för att ytterligare förbättra den autonoma körupplevelsen.

Källor

[1] Forrest Cardamenis: Audi humanizes piloted driving for latest autonomous testing, 2016-05-17, Länk

Storbritanniens förslag på ny lagstiftning för autonoma fordon

Drottning Elizabeth öppnade parlamentet i Storbritannien med att tillkännage deras förslag på en ny transportlagstiftning, som har ambitionen att göra landet världsledande inom bland annat autonom körning samt förenkla innehav av autonoma fordon [1].

Nya försäkringserbjudanden för passagerare i autonoma fordon föreslås också av regeringen, som hävdar att autonoma fordon kan bidra både till att minska trängseln i trafiken men också till att öka tillväxten i den brittiska ekonomin genom export av nya teknologier.

Källor

[1] Driverless cars, drones and spaceport on transport agenda, BT 2016-05-18, Länk

Amerikanska armén testar platooning med förarlösa fordon

Den amerikanska armén som har hundratusentals fordon i sin flotta har testat konvojer (platooning) av förarlösa fordon som följer en lastbil som körs av en förare. [1]

Syftet med testet är att studera om denna typ av konvojer kan reducera arbetsbördan för förare. Speciellt viktigt blir detta under krigstid när utrustning behöver transporteras dygnet runt. Man hoppas också att platooning av förarlösa fordon som transporterar bränsle och förnödenheter till trupperna kommer att leda till säkrare resor och spara bränsle genom att aerodynamiken förbättras. [2]

I de initiala testerna ingick så många som 10 fordon utrustade med fordonsbaserade sensorsystem (radar, kameror etc.) som kan identifiera potentiella faror på vägen.

Nu till sommaren planerar också armen att testa samma typ av konvojkörning med fyra lastbilar där även fordon-till-infrastruktur (V2I) kommunikation inkluderas. Varje lastbil kommer att kommunicera sin hastighet och position till enheterna i infrastrukturen som i sin tur skickar tillbaka information om avstängda körfält och gällande hastighetsbegränsningar. Själva testet kommer att ske på en delsträcka av Interstate 69 i Michigan som kommer att utrustas med kommunikationsenheter. Dessa kostar $ 5000/styck och har en räckvidd på 300 meter.

Förhoppningen är att eftermontera systemet på existerande fordonsflottan.

Källor

[1] Army marches forward with self-driving trucks, 06-02-2016 Länk

[2] U.S. Army Zeroes in on Autonomous Vehicles, 04-02-2016 Länk

Brittiska försäkringsbolag går samman

I ambitionen att ta en ledande roll inom både uppkopplade fordon och autonoma fordon går nu några av de största försäkringsbolagen i Storbritannien samman för att försöka tackla de förändringar branschen står inför i samband med introduktionen av autonoma fordon.

Totalt har 11 försäkringsbolag gått samman i en joint venture för att företräda försäkringsindustrin samtidigt som den brittiska staten fattar beslut om hur man ska gå tillväga för att introducera autonoma bilar på de brittiska vägarna. Alliansen som kallar sig för The Automated Driving Insurers Group (AGID) kommer att arbeta tillsammans med den brittiska regeringen för att undersöka hur autonoma bilar kan få ett stort genomslag.

AGID har hittills redan identifierat flera frågeställningar kring autonoma fordon som behöver besvaras,  till exempel vem som ska hållas ansvarig vid en olycka och hur man hantera bilar med olika grader av automation när de försäkras för att nämna några. Dock har man uttryckt ett visst bekymmer för hur man ska samla in och lagra data från varje enskilt fordon för att kunna öka trafiksäkerheten. Man undrar också om man behöver ändra den befintliga Trafiklagstiftningen och vad det är man skulle behöva ändra i så fall.

Då autonoma bilar förväntas rulla på vägarna först mellan åren 2020 – 2025 och ha nått en kritisk massa först vid år 2040 enligt McKinsey, kräver det att försäkringsbolagen ändrar värdeerbjudandet i deras befintliga affärsmodell för att överleva.

Denna förändring i affärsmodellen kan innebära att man går från att ha miljontals privatpersoner som kunder till att man istället har några få fordonstillverkare och infrastrukturhållare som slutkunder, liknande det man har för kryssningsrederier.

Källor:

Allianz, Zurich and AXA unite to regulate UK driverless car insurance, 2016-01-19, Länk

Detta hände också under helgerna

 • Hur ska autonoma fordon programmeras att agera när en olycka håller på att ske? Ska bilen primärt fokusera på att rädda så många liv som möjligt även om det innebär att passagerarna omkommer eller ska den skydda passagerarna till varje pris? Ska bilen välja mellan dessa två ytterligheter slumpmässigt? Gill Pratt som leder Toyota Research Institute menar att det är meningslöst att lägga tid på denna typ av tankeexperiment då man hittills inte lyckats formulerat några bra lösningar. [1]
 • Utformar autonoma fordon för att förenkla livet för bilister. Det stod klart på CES förra veckan att både biltillverkare och leverantörer nu fokuserar mer än någonsin på att utveckla tjänster för att se till att människor ska uppleva att deras liv blir bättre med ökande automation i bilen. Speciellt leverantörerna som historiskt sett tjänat pengar på att sälja hårdvara ser nu att en stor det av värdet som kan kommersialiseras ligger i mjukvaran. [2]
 • Biltillverkare går ihop med tech-bolag för att möta framtidens kundbehov. Biltillverkarna grämer sig över att deras bransch står inför en radikal förändring. Man ser nu det dubbla hotet som uppstår på grund av att dagens teknik enkelt möjliggör samåkning och autonomt körande. Då bilen traditionellt sätt använts som statusmarkör blir det nu annorlunda om kunderna skiftar fokus till vem som kan erbjuda den bästa mjukvaran. För att inte hamna i efterkälken har nu flera biltillverkare både gått ihop med tech-bolag för att kunna möta kundernas behov. Detta samtidigt som man pilot-testar flera samåkningstjänster. [3]
 • Ford och Google inleder förhandlingar för att tillsammans utveckla nästa generations autonoma fordon. Ingen av parterna har dock bekräftat denna nyhet utan man säger från Googles sida att man inlett samtal med flera biltillverkare. Yahoo Auto har även rapporterat att skulle Ford ingå i partnerskap med Google skulle det vara som ett joint venture som rent juridiskt skulle vara fristående från Ford. [4]

Källor:

[1] Autonomous vehicles will be safer, not perfect, 2016-01-10 Länk

[2] Autonomous vehicle architects begin to contemplate the human inside, 2016-01-11 Länk

[3] The driverless, car-sharing road ahead, 2016-01-09 Länk

[5] Ford in talks with Google bo build self-driving cars, 2015-12-21 Länk

Obama satsar miljarder på självkörande bilar – lättar säkerhetsreglerna för testning

För att påskynda utvecklingen av självkörande bilar har president Obama lagt ett budgetförslag i kongressen att satsa runt 35 miljarder kronor på forskning om självkörande bilar [1]. Därför kommer nu NHTSA, den amerikanska motsvarigheten till Trafiksäkerhetsverket, att i två års tid lätta på säkerhetsreglerna för biltillverkare att testa sina bilar [2].

Biltillverkare som uppfyller de nya kraven har då möjlighet att testa upp till 2500 bilar (även de bilar som är helt autonoma) för varje godkänd ansökan av NHTSA.

En viktig del för att möjliggöra denna utveckling är enligt NHTSA att man tar fram enhetliga regler för hela landet. Därför kommer man under första halvåret i år att påbörja en process att ta fram ett utkast för detta regelverk. Till sin hjälp har NHTSA flera stora aktörer som bland annat Google, General Motors och Volvo involverade.

Under det andra halvåret i år är det också tänkt att NHTSA ska arbeta vidare med att undersöka om man behöver ett nytt myndighetsorgan, en lagstiftning eller ett nytt regelverk för att möjliggöra en storskalig introduktion av självkörande bilar [3].

Källor:

[1] Obama satsar miljarder på självkörande bilar – Volvo ska hjälpa till att ta fram nya regler, 2016-01-15 Länk

[2] Lättade regler ska påskynda självkörande bilar, 2016-01-15 Länk

[3] U.S. seeks to clear autonomous-car hurdles, 2015-01-14 Länk

 

World Economic Forum och Boston Consulting Group kartlägger attityder om självkörande fordon i 10 länder

Stiftelsen World Economic Forum, som är mest känd för sin årliga konferens i Davos där de samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom näringslivet, har tillsammans med Boston Consulting Group gjort en studie [1, 2] för att kartlägga både beslutfattares och allmänhetens attityder om självkörande fordon i 10 olika länder.

Studien som påbörjades under juni 2015 och vars resultat offentliggjordes 24 november 2015 [3] bestod av en enkät med totalt 5500 deltagare från Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan, Nederländerna, Singapore, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Enkäten kompletterades också med ingående intervjuer med 25 beslutsfattare från 12 olika städer, där bland annat Göteborg, Amsterdam, Miami, New York och Milton Keynes ingick.

Några resultat av studien är följande:

 • I resultatet framkom det att konsumenterna är mycket mer insatta inom ämnesområdet självkörande fordon än vad man tidigare trott. Deltagarna kunde utan någon hjälp utifrån själva motivera fördelarna med självkörande fordon både för samhället och individen.
 • Det visade sig också att nästan 60 % av deltagarna kan tänka sig testa eller köpa ett självförande fordon. Köpvilligheten är högre i tillväxtmarknader som t.ex. Kina och Indien och lägst i etablerade fordonsländer som Japan och Tyskland.
 • 46 % av deltagarna uppgav också att de skulle föredra att traditionella biltillverkare leder utvecklingen att producera framtidens självkörande fordon.
 • Ungefär två tredjedelar uppgav också att de förväntar sig att framtidens självkörande fordon kommer att vara helt eldrivna eller hybrider.

Av djupintervjuerna med de 25 beslutsfattarna från 12 olika storstäder kunde man se att:

 • Nästan hälften av de intervjuade beslutsförfattarna angav att de förväntar sig fullt autonoma fordon på vägarna innan 2020.
 • Ett annat oväntat resultat är att städer ser kundacceptans och teknologi som de största hindren för automatisering, snarare än regler och lagstiftning, vilket är motsatsen till hur industrin ser på det.

Källor

[1] Peter vanham: City Planning Needed as 6 out of 10 Global Consumers Expect Driverless Revolution, World Economic Forum 2015-11-24 Länk

[2] Alex Mitchell: Are we ready for self-driving cars? World Economic Forum 2015-11-24 Länk

[3] Press release med sammanfattning av rapporten: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Press%20release.pdf

Enkätresultat

Tusen tack till alla er som tog er tid och fyllde i enkäten vi skickade ut. Detta hjälper oss väldigt mycket i vår ambition att bli bättre! Ett litet extra tack till alla som tog sig tid och även skrev fritexter om vad ni tyckte var bra och vad vi kunde förbättra. Detta gör det ännu tydligare för oss. Här är en kort sammanställning av resultatet från enkäten:

Speciellt nöjda var våra prenumeranter med:
•    Formatet av nyhetsbrevet (90 %).
•    Nyhetsbrevet som helhet (74 %).
•    Dessutom uppgav 60 % av er att ni alltid läser nyhetsbrevet.

Punkter som vi kunde bli bättre på och som vi jobbar vidare med är:
•    Reducera frekvensen av utskicken till max 2 gånger i veckan.
•    Skapa en logg där man kan söka gamla artiklar från nyhetsbrevet.
•    Göra det enklare att snabbt hitta länkar för nyheterna.

Vi kommer fortlöpande att fortsätta arbeta med att förbättra oss och er feedback betyder väldigt mycket för oss!

Resultat enkät 2015 Nyhetsbrev Automatiserade fordon

BMW parkerar sig själv – och utvecklar smarta glasögon

BMW planerar att introducera en ny parkeringsassistansfunktionalitet i nya 7-serien som gör det möjligt för bilen att parkera sig själv med hjälp av en fjärrkontroll – utan förare vid ratten.

Vid ett event anordnat för att presentera de nya funktionaliteter som kommer finnas tillgängliga i nya 7-serien uttryckte forskningschefen Klaus Froehlich att bilen ”definitivt kommer att ta en ledande position i branschen”. [1].

Bilen kommer att inkludera följande funktionaliteter för första gången i BMW:s historia:

 • Den första massproducerade bilen som kan parkeras med hjälp av en fjärrkontroll, vilket innebär att ingen förare behöver sitta vid ratten för att manövrera bilen in eller ut ur parkeringsplatser eller garage.
 • Den första BMW (och kanske den första massproducerade bilen) med gest-igenkännings-funktionalitet, vilket gör att man kan använda handrörelser för att göra sådana saker som avböja ett samtal eller höja radiovolymen.
 • Den första BMW som automatiskt anpassar sig till förarens körstil och det väglag som råder med hjälp av bilens Adaptive-mode funktion.

I samband med Auto Shanghai 2015 visade BMW också upp en prototyp av ett par nya smarta glasögon som de hållit på att utveckla tillsammans med It-företaget Qualcomm sedan 2013. [2].

Prototypglasögonen (Mini Eyewear) som presenterades liknar gamla pilotglasögon och visar möjliga rutter och annan relevant information såsom bilens hastighet och hastighetsbegränsningen på vägen i förarens direkta synfält utan att dölja andra trafikanter.

I Parallel parking mode använder sig glasögonen av data från kameran i fordonet för att visa en bild av trottoaren för att hjälpa föraren komma så nära som möjligt utan att skrapa hjulen.

Föraren kan kontrollera glasögonen genom att trycka på en knapp på högra sidan av glasögonen. Medan fordonet körs synkas glasögonen med fordonet och skulle föraren t.ex. se en uppmaning om ett inkommande SMS, kan föraren trycka på en knapp på ratten för att få meddelandet uppläst högt.

Glasögonen är dock fortfarande i prototypstadie och Jay Wright VD på Qualcomm säger att man väntar på att marknaden ska mogna men ser att det inte är långt kvar till kommersialisering.

Källor

[1] Automotive News Europe, 2015 -04-18 Länk

[2] Automotive News Europe, 2015 -04-19 Länk

Kinesiska Gao Feng kartlägger fyra trender som driver fordonsbranschen

Det kinesiska managementkonsult bolaget Gao Feng har tagit fram en rapport [1] om hur den uppkopplade mobilitetsteknologin driver utvecklingen i fordonsbranschen.

I rapporten hänvisar de till fyra trender som inte bara driver denna utveckling utan också driver utvecklingen av nya affärsmodeller och skapar ett nytt paradigmskifte i fordonsbranschen. De fyra trenderna de hänvisar till är:

 • Navigation och Parkering: Navigation är just nu en teknologi som erbjuds i premiumbilar men förväntas bli ett standardkrav i framtida bilar. En indikation av detta är till exempel att Google för ca 1 miljard dollar köpt upp start-up bolaget Waze som utvecklar en navigationslösning baserad på crowd-sourcing.
 • Fordonsdiagnostik: Initialt användes denna teknologi endast för godstransport och den har ännu inte testats på en större marknad. I framtiden kan man dock räkna med att det kommer påverka olika områden, som vilken typ av bilförsäkring vi väljer till möjligheten att kartlägga körmönstret för olika familjemedlemmar.
 • Mobila enheter: En annan viktig faktor är de mobila enheter som kommer att få större spridning och all värdefulla data man kommer att kunna extrahera från dessa enheter. Genom användningen av mobila enheter som till exempel smarta glasögon kommer det bli möjligt att anpassa fordonet till förarens individuella behov.
 • Säkerhet och autonom körning: Användning av säkerhets- och automatiserade system kommer att fortsätta öka samtidigt som vi gradvis kommer att gå mot helt autonom körning. Hur den autonoma körningen kommer att se ut kommer sannolikt att regleras av lagstiftningen och initialt att begränsas till specifika områden.

Dessa fyra trender ger en indikation om de affärsmöjligheter som finns kopplade till den uppkopplade mobilitetsteknologin. Trots möjligheterna så öppnar det också upp för olika former av intrång till olika system i fordonet. Därför finns det i dagsläget en hel del forskning för att undersöka möjligheterna att utveckla metoder för informationsskydd.

Källor

[1] Gao Feng Advisory Company Limited, How Connected Mobility Technology Is Driving The Future of The Automotive Industry Länk