Alla inlägg av Mahdere Amanuel

Sammanfattning om utvecklingen av autonoma lastbilar

Martin Borgqvist skriver i nyhetsbrevet Omvärldsanalys av energieffektiva vägfordon en sammanfattning av Roland Bergers rapport om utvecklingen mot autonoma fordon.

Här är ett kort referat av Martins sammanfattning:

 • I dagsläget finns det 53 st. helt självkörande lastbilar i gruvverksamhet i Pilbara, Australien. Lastbilarna övervakas av operatörer som befinner sig långt bort och kör helt själva på privata vägar.
 • Europeiska Kommissionen har utfärdat ett mandat att från och med 2015 måste alla nyregistrerade bilar ha ett varningssystem för filbyte (LDWS) samt ett avancerat nödbromssystem (AEBS) från 2018. Kraven att införa dessa ADAS-system är för att minska antalet olyckor som i 90 % av fallen är en konsekvens av den mänskliga faktorn.
 • Man ser också att ADAS-system med hjälp av V2V- och V2I-kommunikation kommer att bidra till minskad bränsleförbrukning och ett bättre trafikflöde med mindre start-stop-trafik.
 • Föraren (som är den största enskilda kostnadsposten för en lastbil) kommer att vara kvar i hytten under det kommande årtiondet, men vissa självkörningsfunktioner kan möjliggöra annat produktivt arbete eller rast för föraren.
 • Det största innovationsbehovet är kopplat till mjukvaran då det är 300 GB/h data som samlas in.
 • Innan autonoma lastbilar kan köras ut på allmän väg behövs nya juridiska ramverk.
 • Relationen mellan underleverantör och OEM påverkas av graden av automation. Trots detta ligger det fortfarande hos OEM:en att definiera systemarkitekturen och och göra själva systemintegrationen. Värdekedjan kommer att delas mer än idag då olika typer av kompetenser kommer att behövas för de olika delarna. I ett framtida scenario kan den centrala styrfunktionen i lastbilen vara ganska standardiserad och konfigurerbar utifrån det specifika fordonet. Här finns det möjlighet för mjukvaruföretag att ta en stor del av intäkterna.

Google öppnar ett utvecklingscenter för autonom körning nära Detroit

Google kommer att öppna ett utvecklingscenter för autonom körning i Novi, Michigan, en stad cirka 48 km från centrala Detroit [1].

I ett blogginlägg Google publicerade förklarar de att eftersom många av deras nuvarande samarbetspartners är baserade där, kommer möjligheten att ha en lokal anläggning på plats dels förenkla deras samarbeten men också även ge Google tillgång till Michigans bästa ingenjörer inom fordonsutveckling.

Källor

[1] Google Plans Self-Driving Car Development Center Near Detroit, 2016-05-25, Länk

Toyota gör en strategisk investering i Uber

Uber har nu bekräftat att Toyota gjort en strategisk investering i bolaget. Hur stor investeringen är vill bolaget inte avslöja [1].

Toyota kommer nu att samarbeta med Uber för att utveckla ett leasingerbjudande, där bilköpare kommer att kunna leasa sina fordon genom Toyota Financial Services och köra Uber för att täcka sina kostnader. Leasingerbjudandet är en förlängning av Uber’s redan etablerade Vehicle Solutions Program.

Trots att partnerskapet initialt kommer att fokusera på car-sharing är det tydligt att det långsiktiga målet för respektive bolag är att gå samman i deras ansträngningar inför introduktionen av självkörande fordon.

Uber största amerikanska konkurrent Lyft ingick i ett liknande partnerskap General Motors tidigare i år. Lyft’s vd John Zimmer sa att han förväntar sig att den första iterationen av ett nätverk av semi-autonoma bilar kommer att rulla ut redan i slutet av detta år.

Källor

[1] Toyota has made a strategic investment in Uber, 2016-05-24, Länk

Audi testar koncept A7 på allmän väg

Audi har nu kört piloten för att testa den nya konceptbilen Audi A7 på Autobahn i samspel med andra trafikanter och säger att bilen nu är kapabel till adaptiv körning som liknar mänskligt körbeteende [1].

I piloten på Autobahn har Audi A7-bilen med kodnamnet ”Jack” visat sin förmåga att hantera situationsspecifika uppgifter såsom:

 • Inbromsning vid korsningar innan den svänger
 • Gradvis inbromsning och acceleration till och från stillastående läge
 • Passage av lastbilar med större sidoluckor
 • Gradvis köra mot kanten av körfältet innan slutföra ett filbyte för att klargöra sin intention för andra trafikanter

”Jack” kommer att ha en central förarassistans styrenhet eller zFAS för att bearbeta och utvärdera signaler och information, för att i sin tur skapa en modell av fordonets omgivning.

Förutom testerna på Autobahn har Audi även testat sina konceptbilar på motorvägar väster om Las Vegas.

Audi fortsätter med sina tester på Autobahn och kommer att utrusta vägen med V2V-kommunikation för kartlägga vägmärken och vägmarkeringar mer exakt. Olika typer av vägbeläggning och material kommer också att testas under 2018 i hopp för att ytterligare förbättra den autonoma körupplevelsen.

Källor

[1] Forrest Cardamenis: Audi humanizes piloted driving for latest autonomous testing, 2016-05-17, Länk

Storbritanniens förslag på ny lagstiftning för autonoma fordon

Drottning Elizabeth öppnade parlamentet i Storbritannien med att tillkännage deras förslag på en ny transportlagstiftning, som har ambitionen att göra landet världsledande inom bland annat autonom körning samt förenkla innehav av autonoma fordon [1].

Nya försäkringserbjudanden för passagerare i autonoma fordon föreslås också av regeringen, som hävdar att autonoma fordon kan bidra både till att minska trängseln i trafiken men också till att öka tillväxten i den brittiska ekonomin genom export av nya teknologier.

Källor

[1] Driverless cars, drones and spaceport on transport agenda, BT 2016-05-18, Länk

Amerikanska armén testar platooning med förarlösa fordon

Den amerikanska armén som har hundratusentals fordon i sin flotta har testat konvojer (platooning) av förarlösa fordon som följer en lastbil som körs av en förare. [1]

Syftet med testet är att studera om denna typ av konvojer kan reducera arbetsbördan för förare. Speciellt viktigt blir detta under krigstid när utrustning behöver transporteras dygnet runt. Man hoppas också att platooning av förarlösa fordon som transporterar bränsle och förnödenheter till trupperna kommer att leda till säkrare resor och spara bränsle genom att aerodynamiken förbättras. [2]

I de initiala testerna ingick så många som 10 fordon utrustade med fordonsbaserade sensorsystem (radar, kameror etc.) som kan identifiera potentiella faror på vägen.

Nu till sommaren planerar också armen att testa samma typ av konvojkörning med fyra lastbilar där även fordon-till-infrastruktur (V2I) kommunikation inkluderas. Varje lastbil kommer att kommunicera sin hastighet och position till enheterna i infrastrukturen som i sin tur skickar tillbaka information om avstängda körfält och gällande hastighetsbegränsningar. Själva testet kommer att ske på en delsträcka av Interstate 69 i Michigan som kommer att utrustas med kommunikationsenheter. Dessa kostar $ 5000/styck och har en räckvidd på 300 meter.

Förhoppningen är att eftermontera systemet på existerande fordonsflottan.

Källor

[1] Army marches forward with self-driving trucks, 06-02-2016 Länk

[2] U.S. Army Zeroes in on Autonomous Vehicles, 04-02-2016 Länk

Brittiska försäkringsbolag går samman

I ambitionen att ta en ledande roll inom både uppkopplade fordon och autonoma fordon går nu några av de största försäkringsbolagen i Storbritannien samman för att försöka tackla de förändringar branschen står inför i samband med introduktionen av autonoma fordon.

Totalt har 11 försäkringsbolag gått samman i en joint venture för att företräda försäkringsindustrin samtidigt som den brittiska staten fattar beslut om hur man ska gå tillväga för att introducera autonoma bilar på de brittiska vägarna. Alliansen som kallar sig för The Automated Driving Insurers Group (AGID) kommer att arbeta tillsammans med den brittiska regeringen för att undersöka hur autonoma bilar kan få ett stort genomslag.

AGID har hittills redan identifierat flera frågeställningar kring autonoma fordon som behöver besvaras,  till exempel vem som ska hållas ansvarig vid en olycka och hur man hantera bilar med olika grader av automation när de försäkras för att nämna några. Dock har man uttryckt ett visst bekymmer för hur man ska samla in och lagra data från varje enskilt fordon för att kunna öka trafiksäkerheten. Man undrar också om man behöver ändra den befintliga Trafiklagstiftningen och vad det är man skulle behöva ändra i så fall.

Då autonoma bilar förväntas rulla på vägarna först mellan åren 2020 – 2025 och ha nått en kritisk massa först vid år 2040 enligt McKinsey, kräver det att försäkringsbolagen ändrar värdeerbjudandet i deras befintliga affärsmodell för att överleva.

Denna förändring i affärsmodellen kan innebära att man går från att ha miljontals privatpersoner som kunder till att man istället har några få fordonstillverkare och infrastrukturhållare som slutkunder, liknande det man har för kryssningsrederier.

Källor:

Allianz, Zurich and AXA unite to regulate UK driverless car insurance, 2016-01-19, Länk

Detta hände också under helgerna

 • Hur ska autonoma fordon programmeras att agera när en olycka håller på att ske? Ska bilen primärt fokusera på att rädda så många liv som möjligt även om det innebär att passagerarna omkommer eller ska den skydda passagerarna till varje pris? Ska bilen välja mellan dessa två ytterligheter slumpmässigt? Gill Pratt som leder Toyota Research Institute menar att det är meningslöst att lägga tid på denna typ av tankeexperiment då man hittills inte lyckats formulerat några bra lösningar. [1]
 • Utformar autonoma fordon för att förenkla livet för bilister. Det stod klart på CES förra veckan att både biltillverkare och leverantörer nu fokuserar mer än någonsin på att utveckla tjänster för att se till att människor ska uppleva att deras liv blir bättre med ökande automation i bilen. Speciellt leverantörerna som historiskt sett tjänat pengar på att sälja hårdvara ser nu att en stor det av värdet som kan kommersialiseras ligger i mjukvaran. [2]
 • Biltillverkare går ihop med tech-bolag för att möta framtidens kundbehov. Biltillverkarna grämer sig över att deras bransch står inför en radikal förändring. Man ser nu det dubbla hotet som uppstår på grund av att dagens teknik enkelt möjliggör samåkning och autonomt körande. Då bilen traditionellt sätt använts som statusmarkör blir det nu annorlunda om kunderna skiftar fokus till vem som kan erbjuda den bästa mjukvaran. För att inte hamna i efterkälken har nu flera biltillverkare både gått ihop med tech-bolag för att kunna möta kundernas behov. Detta samtidigt som man pilot-testar flera samåkningstjänster. [3]
 • Ford och Google inleder förhandlingar för att tillsammans utveckla nästa generations autonoma fordon. Ingen av parterna har dock bekräftat denna nyhet utan man säger från Googles sida att man inlett samtal med flera biltillverkare. Yahoo Auto har även rapporterat att skulle Ford ingå i partnerskap med Google skulle det vara som ett joint venture som rent juridiskt skulle vara fristående från Ford. [4]

Källor:

[1] Autonomous vehicles will be safer, not perfect, 2016-01-10 Länk

[2] Autonomous vehicle architects begin to contemplate the human inside, 2016-01-11 Länk

[3] The driverless, car-sharing road ahead, 2016-01-09 Länk

[5] Ford in talks with Google bo build self-driving cars, 2015-12-21 Länk

Obama satsar miljarder på självkörande bilar – lättar säkerhetsreglerna för testning

För att påskynda utvecklingen av självkörande bilar har president Obama lagt ett budgetförslag i kongressen att satsa runt 35 miljarder kronor på forskning om självkörande bilar [1]. Därför kommer nu NHTSA, den amerikanska motsvarigheten till Trafiksäkerhetsverket, att i två års tid lätta på säkerhetsreglerna för biltillverkare att testa sina bilar [2].

Biltillverkare som uppfyller de nya kraven har då möjlighet att testa upp till 2500 bilar (även de bilar som är helt autonoma) för varje godkänd ansökan av NHTSA.

En viktig del för att möjliggöra denna utveckling är enligt NHTSA att man tar fram enhetliga regler för hela landet. Därför kommer man under första halvåret i år att påbörja en process att ta fram ett utkast för detta regelverk. Till sin hjälp har NHTSA flera stora aktörer som bland annat Google, General Motors och Volvo involverade.

Under det andra halvåret i år är det också tänkt att NHTSA ska arbeta vidare med att undersöka om man behöver ett nytt myndighetsorgan, en lagstiftning eller ett nytt regelverk för att möjliggöra en storskalig introduktion av självkörande bilar [3].

Källor:

[1] Obama satsar miljarder på självkörande bilar – Volvo ska hjälpa till att ta fram nya regler, 2016-01-15 Länk

[2] Lättade regler ska påskynda självkörande bilar, 2016-01-15 Länk

[3] U.S. seeks to clear autonomous-car hurdles, 2015-01-14 Länk

 

World Economic Forum och Boston Consulting Group kartlägger attityder om självkörande fordon i 10 länder

Stiftelsen World Economic Forum, som är mest känd för sin årliga konferens i Davos där de samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom näringslivet, har tillsammans med Boston Consulting Group gjort en studie [1, 2] för att kartlägga både beslutfattares och allmänhetens attityder om självkörande fordon i 10 olika länder.

Studien som påbörjades under juni 2015 och vars resultat offentliggjordes 24 november 2015 [3] bestod av en enkät med totalt 5500 deltagare från Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan, Nederländerna, Singapore, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Enkäten kompletterades också med ingående intervjuer med 25 beslutsfattare från 12 olika städer, där bland annat Göteborg, Amsterdam, Miami, New York och Milton Keynes ingick.

Några resultat av studien är följande:

 • I resultatet framkom det att konsumenterna är mycket mer insatta inom ämnesområdet självkörande fordon än vad man tidigare trott. Deltagarna kunde utan någon hjälp utifrån själva motivera fördelarna med självkörande fordon både för samhället och individen.
 • Det visade sig också att nästan 60 % av deltagarna kan tänka sig testa eller köpa ett självförande fordon. Köpvilligheten är högre i tillväxtmarknader som t.ex. Kina och Indien och lägst i etablerade fordonsländer som Japan och Tyskland.
 • 46 % av deltagarna uppgav också att de skulle föredra att traditionella biltillverkare leder utvecklingen att producera framtidens självkörande fordon.
 • Ungefär två tredjedelar uppgav också att de förväntar sig att framtidens självkörande fordon kommer att vara helt eldrivna eller hybrider.

Av djupintervjuerna med de 25 beslutsfattarna från 12 olika storstäder kunde man se att:

 • Nästan hälften av de intervjuade beslutsförfattarna angav att de förväntar sig fullt autonoma fordon på vägarna innan 2020.
 • Ett annat oväntat resultat är att städer ser kundacceptans och teknologi som de största hindren för automatisering, snarare än regler och lagstiftning, vilket är motsatsen till hur industrin ser på det.

Källor

[1] Peter vanham: City Planning Needed as 6 out of 10 Global Consumers Expect Driverless Revolution, World Economic Forum 2015-11-24 Länk

[2] Alex Mitchell: Are we ready for self-driving cars? World Economic Forum 2015-11-24 Länk

[3] Press release med sammanfattning av rapporten: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Press%20release.pdf