Alla inlägg av Niklas Strand

samarbete kring autonom kolonnkörning

Konsultföretaget Horiba Mira och GMV som utvecklar teknologi för satellitnavigation samarbetar för att skapa förbättrade lösningar för kolonnkörning med personbilar. De planerar att gå in i försöksfas med start första kvartalet 2022 [1].

Under 2022 planeras både simulerad och fysisk testning. Projektet är finansierat av European Space Agency och förbättrar kolonnkörning bland annat genom att dela information om vägposition mellan fordon i kolonnen och kooperativ positionering genom delning av sensordata.

Kolonnkörningstekniken väntas ge fördelar för både individuella förare och för samhället i stort; till exempel effektiviserad väganvändning och bättre flöde i rusningstrafik.

Källa

[1] Butcher, L., Autonomous Vehicle International. Horiba MIRA moves to trial phase of vehicle platooning project. 2021-11-12

Valeos nya generation LiDAR

I slutet på november presenterade Valeo sin tredje generation av LiDAR som väntas nå marknaden 2024 [1].

Den tredje generation LiDAR ger förbättrad räckvidd, upplösning, och bildfrekvens. Jämfört med tidigare generation ska upplösningen vara tolv gånger bättre, räckvidden tre gånger bättre, och betraktningsvinkeln två och en halv gånger bättre. B.la så mäter sensorn objektens hastighet och riktning, anpassar sig till olika ljusförhållanden, och tar hänsyn till regndroppars densitet för att kunna beräkna bromssträckor.

Egen kommentar

Om sensorn är så pass bra som utlovat erbjuder den goda möjligheter för att vidareutveckla självkörande teknik och aktiva säkerhetssystem. Valeo själva nämner också att det primära målet med utvecklingen av LiDAR är säkerhet, eller mer precist: att rädda liv.

Källa

[1] PR Newswire. With its new generation LiDAR, Valeo makes autonomous mobility a reality. 2021-11-23 Länk

Autonoma lastbilar

Som ett led i sitt samarbete för att utveckla autonoma lastbilar presenterar Volvo Autonomous Solutions och Aurora en prototyp baserad på Volvo VNL som integrerats med Auroras självkörande teknik [1].

På sikt ska samarbetet leda till att Volvo kan erbjuda autonoma lastbilar för den nordamerikanska marknaden. Företagen ser autonoma lastbilar, ihop med servicebaserade transporttjänster, som en del i en framtid med säkra, hållbara, och effektiva transportlösningar.

Samtidigt så har också det amerikanska företaget Kodiak introducerat sin nya plattform för autonoma lastbilar, som är deras fjärde generation av plattformar [2].

Filosofin bakom den nya plattformen sägs vara mer pålitlig och mindre experimentell teknologi som b.la består av lidarer från Hesai Technology och radarer från ZF.

Källor

[1] AB Volvo. Volvo Autonomous Solutions reveals prototype long-haul autonomous truck for North America application. 2021-09-28 Länk

[2] Hoffacker, J., Medium. Introducing Kodiak’s fourth-generation truck. 2021-09-28 Länk

Acceptans och förväntningar på AD

Förväntningar är en viktig faktor för att förare ska ta till sig och börja använda AD-teknik i sin körning. I en nyligen publicerad artikel har forskare ifrån University of Michigan i USA undersökt individuella skillnader när det gäller förväntningar på automatiserade fordon [1].

I enkätstudien med 443 deltagare undersöks bland annat demografiska- och personlighetsfaktorer för att se hur dessa påverkar förväntningarna på AD. Studiens resultat visar att förväntningarna skiljer sig åt beroende av bland annat ålder, kön, etnicitet, utbildningsnivå, civil status, inkomst, hur ofta personen kör bil, körerfarenhet, och personlighetsdrag.

Högst förväntningar på tekniken har unga, ogifta, välutbildade och icke-latinamerikanska män som ofta kör bil. De med höga förväntningar tenderar också att vara mer extroverta, tillmötesgående, samvetsgranna, och emotionellt stabila.

För att förare ska ta till sig tekniken är det viktigt med rätt nivå av förväntningar. För låga förväntningar leder till att tekniken inte används, och för höga förväntningar kan leda till att föraren slutar använda tekniken om den inte lever upp till förväntningarna.

Egen kommentar

Då förväntningar är en viktig del för att tekniken ska tas emot av den breda massa och få genomslag i transportsystemet känns det angeläget att ägna en tanke eller två kring vem vi designar och utvecklar AD för, samt hur vi kommunicerar tekniken för att kalibrera förväntningarna. En mer inkluderande design och kommunikation, genom exempelvis individanpassning, skulle potentiellt kunna få en bredare grupp i samhället att ta till sig tekniken och därmed realisera en rad positiva effekter som AD kan erbjuda.

Källa

Zhang, Q., Yang, X. J., P. Robert Jr, L., International Journal of Human–Computer Interaction. Individual Differences and Expectations of Automated Vehicles. 2021-09 Länk

Systemredundans i automatiserade fordon

För att garantera säkerheten för alla väganvändare är det viktigt att automatiserade fordon fungerar precist, noggrant, säkert och med nästintill nolltolerans för fel. För att detta ska klaffa även när nyckelkomponenter fallerar är systemredundans viktigt. Trots detta är det inte alla automatiserade fordon som möter redundanskraven för sensorer [1]. 

Olika sensorer har skilda styrkor och svagheter och för att undvika en specifik sensors tillkortakommanden räcker det inte med att duplicera den med en sensor av samma typ. Vad som krävs är att data från flera olika sensortyper kombineras (så kallad sensor fusion) och på det sättet kan en rättvisande bild av omgivningen skapas vilket säkerställer en funktionell redundans. Ett annat problem med sensorer är att informationen ibland kan vara felaktig och då behövs till exempel AI-teknik för att bedöma vad som är rimligt i situationen baserat på helhetsbilden ifrån alla sensorer.  

Utöver sensorerna så är även kontroll och aktuering viktigt för säkerhet och systemredundans. Redundanta kontrollsystem designas ofta för att fallera på ett säkert sätt och använder sig av redundant kontroll. Ett exempel är att använda differentialbromsning som redundans till en fallerande styrning, vilket bland annat forskare på Volvo Cars tittat på [2]. Det innebär att exempelvis en undanmanöver kan uppnås genom att använda bromsning när styrningen fallerat.

Sammanfattningsvis kan man säga att redundans i bilens perception (sensorer), positionering, och kontroll är ett måste om automatiserade fordon ska vara en del av ett framtida transportsystem som är säkert och fritt från olyckor.

Egen kommentar

För att arbeta med den här typen av säkerhetsaspekter relaterade till bland annat automatiserad körning arbetar fordonstillverkare med ISO 26262 som är en standard för funktionell säkerhet.

Källor

[1] Els, P., Electronics360. System redundancy in self-driving cars. 2021-09-20 Länk

[2] Jonasson, M., & Thor, M., Vehicle System Dynamics. Steering redundancy for self-driving vehicles using differential braking. 2017-01 Länk

GM investerar i radarmjukvara

General motors satsar riskkapital i startup-bolaget Oculii som utvecklar mjukvara för radarsensorer. Den AI-baserade tekniken förbättrar radarupplösningen och hanterar en rad begränsningar som finns i mer traditionell radarteknik. General motors gör investeringen som ett led i sin satsning på mer eller mindre autonoma bilar[1].

Källa

[1] Jin, H., Reuters. GM invests in Oculii, radar software maker for self-driving cars. 2021-09-14 Länk

Japansk storsatsning på AD

Japans regering har öronmärkt motsvarande ungefär 474 miljoner kronor för att utveckla autonom körteknik och relaterade mobilitetstjänster det kommande året. En del av satsningen är det nystartade projektet Road to the L4 där fordon utan förare bakom ratten demonstreras för att visa potentialen med den här typen av mobilitetstjänster; inte minst med en åldrande population i åtanke. Genom projektet hoppas projektparterna även kunna förbättra den samhälleliga acceptansen för tekniken. Projektet är ett av dom första Level 4-projekten som finansieras av den japanska regeringen som också hoppas på att tekniken ska visa sig säker och effektiv i miljöer med människor och andra fordon i rörelse. Samtidigt visas ödmjukhet inför de stora utmaningar som finns med tekniken gällande till exempel säkerhet, ansvarsfrågan om någonting händer, och infrastrukturanpassningar.

Egen kommentar

Satsningen i Japan visar att man ser en framtid med automatiserade mobilitetstjänster i landet, men också att de utmaningar som finns tas på allvar. Det finns en vilja att möta utmaningarna och säkerhet, som aktualiserades i samband med olyckan i OS-byn som vi skrev om här och här, står fortsatt högt på agendan. 

Källa

The Straits Times. Japan steps up self-driving to revive rural areas, help elderly. 2021-09-07 Länk

Mobility-as-a-Service: samarbeten

Honda tillkännager testprogram för AV i Japan. Testningen startar nu i september och sker i samarbete med General Motors och Cruise. Företagen samarbetar för att på sikt ta fram en mobility as a service-lösning med autonomona fordon för den japanska marknaden. Tillsammans utvecklar de Cruise Origin som är ett automatiserat fordon speciellt framtaget för mobilitetstjänster. För att kunna realisera testningen krävs högupplöst kartdata vilket tas fram som ett första steg. Därefter är planen att utveckla och testa fordonen på allmänna vägar i Tochigi-prefekturen. Länk

NAVYA lanserar självkörande minibussar i Storbritannien. Minibussarna kommer köras av operatören DARWIN på Harwell Science and Innovation Campus [2]. Minibussarna kommer att finnas tillgängliga för anställda och besökare dygnet runt och körs som en försöksverksamhet. Utöver NAVYA och DARWIN ingår även försäkringsbolaget AVIA som partner. Tanken är att AVIA ska nyttja data från försöken för att utveckla försäkringsprodukter som täcker självkörande fordon och till det relaterad teknik. För NAVYA utgör försöken ett komplext användingsfall för att vidareutveckla tekniken. Länk

Mobileye, Moovit och SIXT robotaxi. Det israeliska företaget Mobileye som ägs av processortillverkaren Intel meddelade tillsammans med det tyska företaget SIXT att de planerar en lansering av robotaxi i München nästa år. Tjänsten som lanseras ska integreras i SIXT existerande mobilitetsplattform som heter ONE där man genom en app erbjuder transport och biluthyrning. Det israeliska mobilitetsföretaget Moovit är också med i samarbetet. Tyska parlamentet godkände innan sommaren ett lagförslag som tillåter viss testning utan säkerhetsförare (vilket vi skrev om här). Lagen trädde i kraft i juli. Länk1 Länk2 Länk3Toyota återupptog drift av förarlösa fordon i Tokyo

Efter att ha pausat driften av förarlösa fordon vid paralympiska spelen i Tokyo till följd av en olycka, vilket vi berättade om i förra nyhetsbrevet, så återupptog Toyota driften några dagar efter olyckan. För en tid sedan körde alltså Toyotas självkörande minibuss e-Palette på en synskadad atlet. Olyckan skedde vid ett övergångsställe och ledde inte till några allvarliga skador för den drabbade atleten.

I ett uttalande meddelar Toyota att fordonet hade detekterat fotgängaren vid övergångsstället och även aktiverat den automatiska nödbromsen, men att en kontakt mellan fordon och fotgängare skett trots detta. För att förhindra fler olyckor tillsätts ytterligare en säkerhetsförare för att hålla utkik efter fotgängare. Säkerhetsförarna ges även ytterligare möjligheter att begränsa hastigheten när så krävs.

Toyotas verkställande direktör Akio Toyoda har offentligt gått ut med en ursäkt efter olyckan. Toyoda nämner att det varit extra utmanande med självkörande fordon i OS-byn där många personer med funktionsnedsättning rör sig och sätter olyckan i en vidare kontext. Toyoda menar att olyckan visar på svårigheterna med självkörande fordon och att dessa i dagsläget inte är realistiska på publika vägar.

Egen kommentar

Toyota var snabba med åtgärder efter den inträffade olyckan och vi delar bilden av att det fortfarande finns stora utmaningar, inom en rad områden, inte minst säkerhet, för att i någon större utsträckning implementera den här typen av fordon på publika vägar.

Källa

BBC News. Tokyo 2020: Toyota restarts driverless vehicles after accident. 2021-08-31 Länk

Einride på SKF

Elektriska och självkörande lastbilar utvecklade av Einride börjar testköras på SKF i Göteborg [1]. Sedan tidigare används Einrides lastbilslösningar av Coca Cola, Electrolux, Lidl, och Oatly. Syftet med testverksamheten på SKF är att effektivisera godskedjan från produktion till lager och därmed minska utsläppen. En mer hållbar logistiklösning med andra ord.

Testerna väntas starta i april och kommer att ske under helger och nattetid på SKF:s område. Unikt för testverksamheten är att den utöver körningar även innehåller automatiserade på- och avlastningar, vilket också kommer att kräva en del utveckling. Under testkörningarna finns testpersonal från Einride på plats vid SKF, men fordonen övervakas även av en fjärrchaufför lokaliserad i Einrides lokaler, i en helt annan del av staden.

Automation och självkörande teknik är inget nytt hos SKF som sedan tidigare har självkörande truckar i verksamheten, samt en hög nivå av automation i produktionen. Sammankopplingen med automatiserade transporter väntas bidra ytterligare till industriföretagets miljömål.

Källor

[1] Dagens Infrastruktur. Kör självkörande i Göteborg – på nätterna. 2021-03-17 Länk