Alla inlägg av Niklas Strand

Stellantis V2X lösning i flera nordamerikanska fordonsmodeller

Stellantis uppkopplade tjänst, Emergency Vehicle Alert System, erbjuder förare notifikationer när utryckningsfordon finns i närheten.

Ett flertal nordamerikanska fordonsmodeller använder Stellantis V2X lösning i sina fordon [1]. Efter att Dodge, Jeep, Ram och Chrysler implementerat tekniken i ett antal fordon kan nu 1.8 miljoner förare i Nordamerika dra nytta av lösningen.

Stellantis arbetar kontinuerligt vidare med att ta fram notifieringar även för andra relevanta fall. Det kan till exempel handla om när ett fordon blivit stillastående på vägen..

Egen kommentar

Ett mer upp- och sammankopplat transportsystem ger en rad fördelar och möjliga säkerhetsvinster. Det kan handla om att blåljuspersonal på prioriterade larm tar sig fram snabbare till en olycksplats och i och med det kan sätta in livräddande insatser tidigare. Värt att nämna är att Stellantis, utöver Dodge, Jeep, Ram och Chrysler, är en konstellation med ytterligare tio tillverkare. Vi kan därför vänta oss att tillgängligheten för tekniken kommer att öka ytterligare.

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. Emergency Vehicle Safety System Reaches 1.8 Million Drivers. 2023-05-31 Länk

Cepton lanserar ny lidar

Silicon Valley-baserade bolaget Cepton lanserar sin nya lidar Vista-X90 Plus [1].

Till skillnad från sin föregångare, Vista X90, så är den betydligt mindre i storlek. Det slimmade formatet möjliggör bättre integrering i bilens vindruta. Den nya designen möjliggörs bland annat av företagets nya ASIC chip, vilket även medför en betydande förbättring av sensorperceptionen och ökad energieffektivitet.

För den tekniskt orienterade läsaren följer här några specifikationer: 90 graders horisontellt synfält, 200 meters detektionsavstånd vid 10% reflektivitet och en vinkelupplösning om 0.07 grader inom ROI.

Egen kommentar

Nästa generations sensorer blir alltmer slimmade vilket möjliggör bättre integrering i bilar. Värt att nämna är dock att vissa tillverkare (Tesla) sedan ett bra tag övergått till enbart kameror i sin förarstöds-funktionalitet.

Källa

[1] Highways Today. Cepton launches a record-breaking new Ultra-Slim Vista®-X90 Plus LiDAR. 2023-04-14 Länk

Phantom Auto köper Voysys

Silicon Valley-baserade Phantom Auto meddelar att de köpt upp svenska företaget Voysys [1].

Phantom Auto arbetar med smarta logistiklösningar och utvecklar mjukvara för att fjärrstyra lagertruckar, leveransrobotar och liknande. Genom uppköpet av Voysys, som erbjuder teknik för videoströmmar när uppkopplingsförutsättningarna är begränsade, kan företagens teknik kombineras. Det öppnar upp för att skala upp Phantom Autos teknik till distributionscenter och andra platser där uppkopplingsmöjligheterna är begränsade. 

Källa

[1] Garsten, E., Forbes. Phantom Auto Buys Voysys To Boost Remote Operation Capabilities. 2022-10-04 Länk

Oro för självkörande bilar

Ny undersökning från amerikanska försäkringsbolaget Policygeniu visar att majoriteten av amerikaner, ungefär tre fjärdedelar, uppger att de skulle känna sig mindre säkra med självkörande funktioner [1].

Undersökningen visar att många amerikaner (ungefär en tredjedel) är skeptiska till självkörande teknik och menar att även en bil med fullt självkörande kapacitet skulle kräva oavbruten uppmärksamhet från föraren.

Undersökningen åskådliggör också att betalningsviljan för tekniken är låg hos de flesta amerikaner (ungefär en femtedel) och att majoriteten (ungefär tre femtedelar) tänker sig att försäkringspremierna för bilar med självkörande teknik kommer att gå upp.

Egen kommentar

Undersökningen, likt många andra undersökningar som vi tagit upp tidigare, visar ett glapp mellan konsumenter och företag i synen på självkörande teknik. Där konsumenter ser sin säkerhet minskas av tekniken ser företagen stor potential för en förbättrad säkerhet.

Det torde vara av yttersta vikt att arbeta för en minskning av det glappet och visa konsumenterna vad forskning inom området tyder på. På så vis kan den samhälleliga acceptansen för att säkerställa spridningen av säkerhetsviktig teknik främjas.

Källa

[1] Policygenius. PR Newswire. More than 3 in 4 Americans Feel Less Safe in Self-Driving Cars, Survey Finds. 2022-09-14 Länk

samarbete kring autonom kolonnkörning

Konsultföretaget Horiba Mira och GMV som utvecklar teknologi för satellitnavigation samarbetar för att skapa förbättrade lösningar för kolonnkörning med personbilar. De planerar att gå in i försöksfas med start första kvartalet 2022 [1].

Under 2022 planeras både simulerad och fysisk testning. Projektet är finansierat av European Space Agency och förbättrar kolonnkörning bland annat genom att dela information om vägposition mellan fordon i kolonnen och kooperativ positionering genom delning av sensordata.

Kolonnkörningstekniken väntas ge fördelar för både individuella förare och för samhället i stort; till exempel effektiviserad väganvändning och bättre flöde i rusningstrafik.

Källa

[1] Butcher, L., Autonomous Vehicle International. Horiba MIRA moves to trial phase of vehicle platooning project. 2021-11-12

Valeos nya generation LiDAR

I slutet på november presenterade Valeo sin tredje generation av LiDAR som väntas nå marknaden 2024 [1].

Den tredje generation LiDAR ger förbättrad räckvidd, upplösning, och bildfrekvens. Jämfört med tidigare generation ska upplösningen vara tolv gånger bättre, räckvidden tre gånger bättre, och betraktningsvinkeln två och en halv gånger bättre. B.la så mäter sensorn objektens hastighet och riktning, anpassar sig till olika ljusförhållanden, och tar hänsyn till regndroppars densitet för att kunna beräkna bromssträckor.

Egen kommentar

Om sensorn är så pass bra som utlovat erbjuder den goda möjligheter för att vidareutveckla självkörande teknik och aktiva säkerhetssystem. Valeo själva nämner också att det primära målet med utvecklingen av LiDAR är säkerhet, eller mer precist: att rädda liv.

Källa

[1] PR Newswire. With its new generation LiDAR, Valeo makes autonomous mobility a reality. 2021-11-23 Länk

Autonoma lastbilar

Som ett led i sitt samarbete för att utveckla autonoma lastbilar presenterar Volvo Autonomous Solutions och Aurora en prototyp baserad på Volvo VNL som integrerats med Auroras självkörande teknik [1].

På sikt ska samarbetet leda till att Volvo kan erbjuda autonoma lastbilar för den nordamerikanska marknaden. Företagen ser autonoma lastbilar, ihop med servicebaserade transporttjänster, som en del i en framtid med säkra, hållbara, och effektiva transportlösningar.

Samtidigt så har också det amerikanska företaget Kodiak introducerat sin nya plattform för autonoma lastbilar, som är deras fjärde generation av plattformar [2].

Filosofin bakom den nya plattformen sägs vara mer pålitlig och mindre experimentell teknologi som b.la består av lidarer från Hesai Technology och radarer från ZF.

Källor

[1] AB Volvo. Volvo Autonomous Solutions reveals prototype long-haul autonomous truck for North America application. 2021-09-28 Länk

[2] Hoffacker, J., Medium. Introducing Kodiak’s fourth-generation truck. 2021-09-28 Länk

Acceptans och förväntningar på AD

Förväntningar är en viktig faktor för att förare ska ta till sig och börja använda AD-teknik i sin körning. I en nyligen publicerad artikel har forskare ifrån University of Michigan i USA undersökt individuella skillnader när det gäller förväntningar på automatiserade fordon [1].

I enkätstudien med 443 deltagare undersöks bland annat demografiska- och personlighetsfaktorer för att se hur dessa påverkar förväntningarna på AD. Studiens resultat visar att förväntningarna skiljer sig åt beroende av bland annat ålder, kön, etnicitet, utbildningsnivå, civil status, inkomst, hur ofta personen kör bil, körerfarenhet, och personlighetsdrag.

Högst förväntningar på tekniken har unga, ogifta, välutbildade och icke-latinamerikanska män som ofta kör bil. De med höga förväntningar tenderar också att vara mer extroverta, tillmötesgående, samvetsgranna, och emotionellt stabila.

För att förare ska ta till sig tekniken är det viktigt med rätt nivå av förväntningar. För låga förväntningar leder till att tekniken inte används, och för höga förväntningar kan leda till att föraren slutar använda tekniken om den inte lever upp till förväntningarna.

Egen kommentar

Då förväntningar är en viktig del för att tekniken ska tas emot av den breda massa och få genomslag i transportsystemet känns det angeläget att ägna en tanke eller två kring vem vi designar och utvecklar AD för, samt hur vi kommunicerar tekniken för att kalibrera förväntningarna. En mer inkluderande design och kommunikation, genom exempelvis individanpassning, skulle potentiellt kunna få en bredare grupp i samhället att ta till sig tekniken och därmed realisera en rad positiva effekter som AD kan erbjuda.

Källa

Zhang, Q., Yang, X. J., P. Robert Jr, L., International Journal of Human–Computer Interaction. Individual Differences and Expectations of Automated Vehicles. 2021-09 Länk

Systemredundans i automatiserade fordon

För att garantera säkerheten för alla väganvändare är det viktigt att automatiserade fordon fungerar precist, noggrant, säkert och med nästintill nolltolerans för fel. För att detta ska klaffa även när nyckelkomponenter fallerar är systemredundans viktigt. Trots detta är det inte alla automatiserade fordon som möter redundanskraven för sensorer [1]. 

Olika sensorer har skilda styrkor och svagheter och för att undvika en specifik sensors tillkortakommanden räcker det inte med att duplicera den med en sensor av samma typ. Vad som krävs är att data från flera olika sensortyper kombineras (så kallad sensor fusion) och på det sättet kan en rättvisande bild av omgivningen skapas vilket säkerställer en funktionell redundans. Ett annat problem med sensorer är att informationen ibland kan vara felaktig och då behövs till exempel AI-teknik för att bedöma vad som är rimligt i situationen baserat på helhetsbilden ifrån alla sensorer.  

Utöver sensorerna så är även kontroll och aktuering viktigt för säkerhet och systemredundans. Redundanta kontrollsystem designas ofta för att fallera på ett säkert sätt och använder sig av redundant kontroll. Ett exempel är att använda differentialbromsning som redundans till en fallerande styrning, vilket bland annat forskare på Volvo Cars tittat på [2]. Det innebär att exempelvis en undanmanöver kan uppnås genom att använda bromsning när styrningen fallerat.

Sammanfattningsvis kan man säga att redundans i bilens perception (sensorer), positionering, och kontroll är ett måste om automatiserade fordon ska vara en del av ett framtida transportsystem som är säkert och fritt från olyckor.

Egen kommentar

För att arbeta med den här typen av säkerhetsaspekter relaterade till bland annat automatiserad körning arbetar fordonstillverkare med ISO 26262 som är en standard för funktionell säkerhet.

Källor

[1] Els, P., Electronics360. System redundancy in self-driving cars. 2021-09-20 Länk

[2] Jonasson, M., & Thor, M., Vehicle System Dynamics. Steering redundancy for self-driving vehicles using differential braking. 2017-01 Länk

GM investerar i radarmjukvara

General motors satsar riskkapital i startup-bolaget Oculii som utvecklar mjukvara för radarsensorer. Den AI-baserade tekniken förbättrar radarupplösningen och hanterar en rad begränsningar som finns i mer traditionell radarteknik. General motors gör investeringen som ett led i sin satsning på mer eller mindre autonoma bilar[1].

Källa

[1] Jin, H., Reuters. GM invests in Oculii, radar software maker for self-driving cars. 2021-09-14 Länk