Acceptans och förväntningar på AD

Förväntningar är en viktig faktor för att förare ska ta till sig och börja använda AD-teknik i sin körning. I en nyligen publicerad artikel har forskare ifrån University of Michigan i USA undersökt individuella skillnader när det gäller förväntningar på automatiserade fordon [1].

I enkätstudien med 443 deltagare undersöks bland annat demografiska- och personlighetsfaktorer för att se hur dessa påverkar förväntningarna på AD. Studiens resultat visar att förväntningarna skiljer sig åt beroende av bland annat ålder, kön, etnicitet, utbildningsnivå, civil status, inkomst, hur ofta personen kör bil, körerfarenhet, och personlighetsdrag.

Högst förväntningar på tekniken har unga, ogifta, välutbildade och icke-latinamerikanska män som ofta kör bil. De med höga förväntningar tenderar också att vara mer extroverta, tillmötesgående, samvetsgranna, och emotionellt stabila.

För att förare ska ta till sig tekniken är det viktigt med rätt nivå av förväntningar. För låga förväntningar leder till att tekniken inte används, och för höga förväntningar kan leda till att föraren slutar använda tekniken om den inte lever upp till förväntningarna.

Egen kommentar

Då förväntningar är en viktig del för att tekniken ska tas emot av den breda massa och få genomslag i transportsystemet känns det angeläget att ägna en tanke eller två kring vem vi designar och utvecklar AD för, samt hur vi kommunicerar tekniken för att kalibrera förväntningarna. En mer inkluderande design och kommunikation, genom exempelvis individanpassning, skulle potentiellt kunna få en bredare grupp i samhället att ta till sig tekniken och därmed realisera en rad positiva effekter som AD kan erbjuda.

Källa

Zhang, Q., Yang, X. J., P. Robert Jr, L., International Journal of Human–Computer Interaction. Individual Differences and Expectations of Automated Vehicles. 2021-09 Länk