Alla inlägg av Azra Habibovic

Continental och autonoma fordon

Driving the Nation [1] har i samband med Los Angeles Auto Show pratat med Jeff Klei, Continentals chef för Nordamerika om autonoma fordon.

Han tror på en stegvis introduktion av system som i slutändan kommer att göra fordon självkörande. Redan 2016 kommer vi att få se system som stödjer föraren genom att ta över kontrollen i vissa trafiksituationer. Runt 2020 kommer vi att ha system som kan ta över kontrollen i mer komplexa situationer och tillåter föraren att vara mindre aktiv. Först om 12 år, dvs. 2025 kommer tekniken som möjliggör självkörning att vara redo.

Det finns dock många utmaningar som måste adresseras. En sådan utmaning är konrollöverlämning mellan föraren och fordonet. För att kunna möta denna har Continental startat ett samarbete med Cisco, där man arbetar med att göra det möjligt för fordon att vara uppkopplade hela tiden och på det viset få mer information om omvärlden.

Jeff Klei nämner också fördelarna med modern teknologi som t.ex. förstärkt (augumenterad) verklighet. Detta kommer göra interaktionen mellan fordonet och föraren enklare och därmed bidra till bättre acceptans av fordon som kan ta över kontrollen.

Egen kommentar

Utifrån det här uttalandet kan man konstatera att Continental ser trådlös kommunikation som en essentiell del av automatiserad körning.

Källor

[1] Jeff Klei, Continental’s President, North America on autonomous vehicles. Driving the Nation. 2013-12-06. Länk

 

Körfält för självkörande bilar

Både traditionella fordonstillverkare och andra företag är med i leken om självkörande fordon, men oavsett vilka företag som blir ledande på marknaden så kommer vägen framåt att vara lång och oviss, skriver Live Science [1].

Detta eftersom tekniken utvecklas mycket snabbare än vad människor, organisationer och myndigheter kan förändras och anpassas för att utnyttja dess potential till fullo.

För att kunna utnyttja potentialen av självkörande fordon krävs det bl.a. att myndigheterna satsar mer på att lösa juridiska oklarheter samt att bygga upp nödvändig infrastruktur.

Körfält dedikerade för självkörande fordon är ett exempel på infrastruktur som myndigheterna kan utveckla för att underlätta och snabba på introduktionen av autonoma fordon. Sådana körfält skulle fungera ungefär på samma sätt som dedikerade busskörfält fungerar idag. När föraren vill lämna kontrollen till fordonet väljer han/hon det dedikerade körfältet och när han/hon vill återta kontrollen väljer han/hon ett vanligt körfält.

Motorvägsträckor som är underutnyttjade är lämpliga att börja med. Att bygga sådana körfält är relativt billigt och företag kommer kunna utnyttja dessa för att göra tester med självkörande fordon och för att få fram värdefull data från verklig trafik.

Egen kommentar

Artikeln ovan handlar om möjligheten att bygga dedikerade körfält för autonoma fordon i USA, men samma tankesätt är nog applicerbart för andra länder.

Källor

[1] Kurman, M., Live Science. Where Are the Autopilot Lanes for Driverless Cars? 2013-12-06 Länk

Autonoma fordon i Nederländerna

För någon vecka sedan skrev vi om ett projekt där nederländska forskningsorganisationen TNO hade utvecklat ett kooperativt säkerhetssystem för att förhindra olyckor mellan fordon och cyklister.

TNO arbetar också med att ta fram kostnadseffektiva system som möjliggör automatiserad motorvägskörning för person- och lastbilar [1]. Detta görs i samarbete med TU Delft, RDW och Connekt inom ett projekt som kallas The Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI).

Det som är unikt för DAVI-systemet är att det utöver fordonbaserade sensorer även använder sig av trådlös kommunikation mellan fordon (V2V).

I mitten av november gjordes en demonstration med personbilar på en allmän motorväg.  Bilarna körde i kolonn och förarna hade inga händer på ratten. Filmen kan ses här.

Projektet hoppas kunna göra en liknande demonstration med lastbilar under 2014-2015. Målet är att visa att kolonnkörning kan resultera i bränslebesparingar på 10-20 %, vilket motsvarar 20 % mindre CO2-utsläpp.

Egen kommentar

Det som inte framgår av artikeln ovan är att RDW kommer att utforska legalisering inklusive förfaranden för godkännande av automatiserade fordon i linje med gällande EU-och ECE-forum [2].

DAVI-projektet gör också studier av förarbeteende, speciellt i situationer där det sker en överlämning av kontroll mellan föraren och fordonet. En annan viktig aspekt är utvärdering av acceptans och tillit till kooperativa och automatiserade fordon.

Källor

[1] TNO. Automated driving; from the test track to the public road. 2013-11-12. Länk

[2] The Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI). Länk

Rolig och självkörande?

En fråga som många ställer sig är om bilar kommer vara roliga och intressanta efter att körningen blivit automatiserad. Toyota tycker i alla fall så.

Genom ett initiativ som kallas Fun Vehicle 2 (FV2) vill Toyota skapa en fysisk och emotionell koppling mellan föraren och fordonet [1]. Detta görs delvis genom att ta hänsyn till förarens kroppsrörelser och delvis genom att använda sig av förarens röst och ansiktsuttryck för att känna av hans/hennes humör.

En konceptbil som tagits fram som en del av initiativet har visats upp på Tokyo Motor Show 2013.

Egen kommentar

Utöver den fysiska designen så måste fordonstillverkarna vara innovativa vad det gäller tjänster tillgängliga i autonoma fordon.

Källor

[1] de Paula, M., Forbes. The Tron-Like Toyota FV2 Concept Car Isn’t As Far-Fetched As It Sounds. Länk

Folk vill ha autonoma fordon

Ericsson ConsumerLab [1] har genomfört en enkätundersökning om hur olika smart-telefontjänster påverkar stadslivet. Enkäten var webbaserad och omfattade 7500 användare av smarttelefoner i Sao Paulo, Peking, New York, London och Tokyo.

Undersökningen visar att användarna ser telefontjänster som en essentiell del av deras vardag och att dessa tjänster väntas ha ännu större roll inom ett par år.

Stadstrafiken är något som de tillfrågade är mest missnöjda med. De flesta tror dock att en stor del av problemet kommer åtgärdas inom tre år med hjälp av nya smart-telefontjänster.

En annan intressant detalj från undersökningen är att hela 47 % sade att de skulle använda en helt självkörande bil eller en bil som kan parkera sig själv. Dessutom sade 40 % av de tillfrågade att de skulle använda sådana tjänster varje dag.

Det är framförallt biltillverkarna som väntas vara de som tar fram självkörande bilar och bilar med självparkeringsfunktionen.

Egen kommentar

Här är det viktigt att ta hänsyn till att deltagarna i undersökningen är vana smart-telefonanvändare. Det är inte helt uteslutet att man skulle ha fått ett annorlunda resultat om urvalskriteriet varit annorlunda, dvs. om man ställt samma frågor till folk som inte använt smart-telefoner och liknande teknologi innan.

Källor

[1] Ericsson ConsumerLab. Smarthones Change Cities. Länk

Lagstiftning och autonoma fordon

I början av veckan offentliggjorde kaliforniska departementet för motorfordon (The California Department of Motor Vehicles) att de publicerat ett lagförslag gällande testning av självkörande fordon på allmänna vägar [1]. Lagförslaget tar upp bl.a. vilka tillstånd som behövs för att kunna testa självkörande fordon och hur dessa fordon ska registreras.

Allmänheten har nu 45 dagar på sig att kommentera förslaget. En slutversion tas fram under våren 2014 där myndigheten ska försöka ta hänsyn till dessa kommentarer.

Storbritanniens regering har också offentliggjort sin intention att se över nuvarande lagstiftning och regelverk, för att säkerställa att landet blir det självklara valet för utveckling och testning av självkörande fordon [2, 3].

Egen kommentar: Det verkar som att lagstiftningen gällande autonoma fordon är en riktig utmaning. Myndigheterna känner sig osäkra på om och vilka förändringar i lagstiftningen som behövs.

Om man ska tro juristen som citeras av Central Coast News kommer den nya lagstiftningen i Kalifornien att vara oväsentlig eftersom det kvarstår att föraren är ansvarig för fordonet oavsett om fordonet framförs manuellt eller körs autonomt:

The advent of technology I don’t think is going to signal a major overhaul or change… I blame it on the car type argument, I don’t think will fly, the driver is still responsible for operating the functions no matter how super technical they are.

Källor

[1] Navarro, R., Central Coast News. California DMV Drafts First Regulations on Self-Driving Cars. 2013-12-02. Länk

[2] Mirani, L., Quartiz. The UK is going to rewrite all the rules to allow driverless cars to thrive. 2013-12-04. Länk

[3] The National Infrastructure Plan. December 2013. Länk

 

EU-projektet interactIVe

Forskningsprojektet interactIVe [1] har precis avslutats. Projektet har pågått i 4 år och haft som mål att utveckla och utvärdera olika förarstödsystem som kan hjälpa föraren i olika trafiksituationer.

Exempel på förarstödfunktioner som utvecklats i projektet är: SaveCruise, Curve Speed Control, Lane Change Collision Avoidance, Side Impact Avoidance, Run-Off Road Prevention och Emergency Steer Assist.

En viktig del av arbetet har varit att integrera dessa funktioner så att föraren kan få ”kontinuerligt” stöd i form av information, varningar, bromsning och styrning (alltså både longitudinell och lateral reglering). Detta har lett till utveckling av gemensamma utvecklingsstrategier, designprinciper för gränssnitt och funktionsarkitektur.

Funktionerna har implementerats i 6 personbilar och en lastbil. Utvärderingen har gjorts i körsimulatorer, på testbanor och i verklig trafik.

Projektet finansierades av EU och involverade 28 organisationer, däribland Volvo Cars och Volvo Trucks. Projektet avslutades med en demonstration i Beligien.

Egen kommentar

interactIVe är ett viktigt steg mot självkörande fordon, speciellt med tanke på att man försökt skapa gemensamma byggstenar, som flera fordonstillverkare sedan använt sig av när de utvecklat och implementerat unika funktioner. Att utgå från en generisk funktionsarkitektur och generiska principer för gränssnitt blir avgörande för framtida fordon.

Källor

[1] Accident avoidance by active intervention for Intelligent Vehicles (interactIVe). Länk

Självkörande bilar i Sverige

Volvo Personvagnar [1] kommer att tillsammans med Trafikverket, Trafikstyrelsen, Göteborgs Stad och Lindholmen Science Park att starta ett nytt projekt med målet att testa och utvärdera självkörande bilar på utvalda motorvägar runt Göteborg.

Projektet kallas ”Drive Me” och påbörjas 2014 med kundundersökningar och vidareutveckling av redan existerande teknik, användargränssnitt och kommunikationsverktyg (Volvos information cloud). De första testbilarna väntas vara ute på våra vägar 2017.

Testet kommer att inkludera 100 highly autonomous vehicles som används av privatpersoner. Bilarna kommer att vara byggda på Volvos nya plattform (Scalable Product Architecture, SPA) och utrustade med en rad olika sensorer och förarstödsfunktioner. Bilarna kommer dessutom vara uppkopplade mot Göteborgs trafikledningscentral för att få information om rådande trafiksituation (t.ex. trafikköer).

Rent praktiskt innebär detta att föraren av en Drive Me-bil kommer kunna aktivera autonom körning i olika trafiksituationer och därmed låta bilen själv ta hand om styrning, beslutfattande och interaktion med andra trafikanter. Föraren måste dock vara med i förarsätet och ha möjlighet att ta över kontrollen om det skulle behövas. Ett undantag är parkeringsfunktionen där föraren kan gå ut ur bilen och låta bilen parkeras själv.

Projektet kommer adressera en rad olika forskningsfrågor som till exempel hur stor ekonomisk- och samhällsnytta som kan uppnås med autonoma bilar, vilka krav som autonom körning ställer på infrastrukturen och hur autonoma bilar samverkar med andra trafikanter.

Budgeten är satt till 500 miljoner kronor varav hälften kommer från Volvo och hälften från statliga forskningsfonder [2]. Det kvarstår vissa juridiska oklarheter innan projektet kan dra igång.

Egen kommentar

Genom att initiera, driva och delta i s.k. field operational tests (FOT) har svenska myndigheter, företag, universitet och forskningsorganisationer skapat sig en viktig position i världen vad det gäller utvärdering av aktiva säkerhetssystem.

Drive Me är en fortsättning i samma riktning och kommer med stor sannolikhet att bana väg för autonoma bilar och göra Sverige världsledande inom utveckling och utvärdering av dessa. Detta speciellt med tanke på att det är, så vitt jag vet, första gången som man genomför ett så omfattande projekt med autonoma bilar i verklig trafik.

Källor

[1] Volvo Cars. Volvo Car Group initiates a world unique Swedish pilot project with self-driving cars on public roads. 2013-12-02. Länk

[2] Automotor Sport. 100 självkörande Volvos i Göteborg. 2013-12-02. Länk

Uppkopplade fordon och uppkopplade cyklister

Euronews [1] och Green Car Congress [2] rapporterar om ett projekt som drivs av nederländska forskningsorganisationen TNO och som fokuserar på att ta fram ett nytt säkerhetssystem som väntas minska antalet cykelolyckor.

Systemet kallas Cooperative Automatic Emergency Braking (CAEB) och är baserat på samma plattform (intelligent Vehicle Safety Platform, iVSP) som TNO använder för bl.a. delvis autonom körning. Plattformen samordnar data från olika fordonsbaserade källor (sensorer, digitala kartor etc.) samt data från källor utanför fordonet (infrastrukturen, fotgängare, cyklister).

CAEB utgår ifrån att cyklar är utrustade med kommunikationsenheter, GPS och andra sensorer och kan därmed skicka sin position och hastighet till fordon i närheten.

Den här informationen tas emot och analyseras i fordonet och om någon cyklist kommer i en s.k. tidskritisk zon initieras en visuell och ljudvarning till föraren. Detta följs av en åtdragning av säkerhetsbältet och en mjuk automatisk inbromsning. I fall att förarreaktion uteblir aktiveras något hårdare inbromsning.

En demonstration av systemet kan ses här.

CAEB väntas ha mest effekt i situationerna där fordonsbaserade sensorer har svårigheter att detektera cyklister och andra oskyddade trafikanter på grund av olika sikthinder.

TNO ser eldrivna cyklar som ett första tillämpningsområde, mest för att dessa cyklar har en elförsörjningskälla som krävs för att driva utrustningen. Dessutom används elcyklar mest av de äldre, en åldersgrupp som ofta är inblandade i cykelolyckor.

I Nederländerna söker ungefär 8.000 cyklister vård årligen till följd av cykelolyckor. Statistiken visar också att fordon är involverade i 80 % av dödsfallsolyckor med cyklister.

Egen kommentar

Automatisk bromssystem är inget nytt, det finns hos flera fordonstillverkare inklusive Volvo Cars som erbjuder sådana system idag. Det som är nytt för TNOs system är att det kompletterar fordonsbaserade sensorer med cykel-baserade sensorer och därmed ökar fordonets synfält.

Det framgår inte vilken typ av kommunikation som systemet är baserat på men jag gissar på att det handlar om 802.11p.

Källor

[1] EuroNews. Fast and curious: smart cars to reduce the dangers of driving. 2013-11-11. Länk

[2] Green Car Congress. TNO developing V2V Cooperative Automatic Emergency Braking system to help prevent accidents with cyclists. 2013-11-26. Länk

NHTSA ska besluta om krav gällande uppkopplade fordon

Den amerikanska organisationen för trafiksäkerhet (NHTSA) kommer enligt CNS News [1] att besluta om den ska formulera krav på att alla nytillverkade fordon ska utrustas med fordon-till-fordon (V2V) kommunikationsteknik, som kontinuerligt skickar information om fordonets position, hastighet och riktning och eventuellt antalet passagerare i bilen.

Ett beslut gällande lätta fordon väntas redan i slutet av året medan beslut om tunga fordon tas först under 2014.

Som en nackdel nämns att staten kommer att få möjlighet att införa nya beskattningsregler samt följa var och när människor rör sig.  NHTSA har dock sagt att det finns inga planer på att möjliggöra för myndigheter och andra parter att spåra enskilda fordon.

NHTSA ser denna teknik som ett första steg mot helt autonoma fordon.

Egen kommentar

Jag tror att de flesta är överens om att det finns stora fördelar med kommunikation fordon-till-fordon och fordon-till-infrastruktur, bl.a. i termer av bättre trafiksäkerhet.

Själva introduktionsprocessen har dock blivit väldigt utdragen och om NHTSA beslutar att ta fram krav på kommunikationsutrustning så kommer det nog att snabba på det hela och ”övertyga” fordonstillverkare och andra myndigheter att det finns en framtid för system som använder sig av kommunikation.

Källor

[1] Jeffrey, T.P., CNS News. NHTSA May Mandate That New Cars Broadcast Location, Direction and Speed. 2013-11-19. Länk