Etikettarkiv: McKinsey

Inspiration

I en artikel av McKinsey med följande titel kan ni läsa om möjligheter och utmaningar med automation av logistiken: Automation in logistics: Big opportunity, bigger uncertaintyEn intressant uppskattning: “We estimate that, out of every $100 in e-commerce sales, these companies (or in-house logistics units) are collecting $12 to $20, a massive increase from the $3 to $5 spent on logistics in a typical brick-and-mortar-retail operation.”

OECDs International Transport Forum, ITF, är en organisation med 59 medlemsstater som fungerar som ett stöd avseende policyutveckling inom transportområdet åt OECDs transportministrar. Nu har ITF släppt en rapport med titeln High Capacity Transportsom bland annat diskuterar hur olika ITS-lösningar och automatiserad körning kan bidra till hållbar transport av gods. 

Brittiska försäkringsbolag går samman

I ambitionen att ta en ledande roll inom både uppkopplade fordon och autonoma fordon går nu några av de största försäkringsbolagen i Storbritannien samman för att försöka tackla de förändringar branschen står inför i samband med introduktionen av autonoma fordon.

Totalt har 11 försäkringsbolag gått samman i en joint venture för att företräda försäkringsindustrin samtidigt som den brittiska staten fattar beslut om hur man ska gå tillväga för att introducera autonoma bilar på de brittiska vägarna. Alliansen som kallar sig för The Automated Driving Insurers Group (AGID) kommer att arbeta tillsammans med den brittiska regeringen för att undersöka hur autonoma bilar kan få ett stort genomslag.

AGID har hittills redan identifierat flera frågeställningar kring autonoma fordon som behöver besvaras,  till exempel vem som ska hållas ansvarig vid en olycka och hur man hantera bilar med olika grader av automation när de försäkras för att nämna några. Dock har man uttryckt ett visst bekymmer för hur man ska samla in och lagra data från varje enskilt fordon för att kunna öka trafiksäkerheten. Man undrar också om man behöver ändra den befintliga Trafiklagstiftningen och vad det är man skulle behöva ändra i så fall.

Då autonoma bilar förväntas rulla på vägarna först mellan åren 2020 – 2025 och ha nått en kritisk massa först vid år 2040 enligt McKinsey, kräver det att försäkringsbolagen ändrar värdeerbjudandet i deras befintliga affärsmodell för att överleva.

Denna förändring i affärsmodellen kan innebära att man går från att ha miljontals privatpersoner som kunder till att man istället har några få fordonstillverkare och infrastrukturhållare som slutkunder, liknande det man har för kryssningsrederier.

Källor:

Allianz, Zurich and AXA unite to regulate UK driverless car insurance, 2016-01-19, Länk

McKinsey om den kommande revolutionen

Autonoma fordon är en storslagen innovation inom fordonsindustrin med många förväntade fördelar, men hur implementationen och penetrationen kommer att gå till är ytterst oklart, skriver McKinsey & Company i en studie [1]. Studien är baserad på intervjuer med 30 experter från Europa, USA och Asien. Enligt den kommer utvecklingen att ske i 10 steg uppdelade i tre olika faser:

Fas 1 (ca 2015-2028): Autonoma fordon är inte tillgängliga för konsumenter.

Steg 1: Industriella fordon visar vägen. Det är osannolikt att helt självkörande fordon finns tillgängliga för vanliga konsumenter. Men sådana fordon finns i avgränsade miljöer som gruvor och jordbruk.

Steg 2: Fordonstillverkarna fattar strategiska beslut. Inom loppet av 2-3 år kommer tillverkarna att besluta vilken väg de vill gå. Det kommer att finnas fyra grupperingar:

  1. etablerade premiumtillverkare som satsar på gradvis ökning av automationsgraden,
  2. ”attackerare” eller nya spelare som fokuserar på lätt tillgänglig mobilitet,
  3. snabba anhängare eller fordonstillverkare som investerar mycket i teknikutveckling och som väntar på rätt ögonblick att börja sälja helt självkörande fordon,
  4. icke anhängare eller tillverkare som inte planerar att påbörja automatiseringen.

Steg 3: Nya mobilitetsmodeller uppstår. Medan etablerade fordonstillverkare håller på att utveckla autonoma fordon är flera andra mobilitetsformer med självkörande fordon ute på våra vägar. Många av dessa är baserade på pay-per-use modeller såsom samåkning, bilpooler, taxi, etc.

Fas 2 (ca 2029-2039): Autonoma fordon dyker upp på marknaden.

Steg 4: Förändring i reparationstjänster. Det kommer att ske en tydlig förändring i vem som utför reparationstjänster och vilka delar som används. Många fordonstillverkare kommer själva att utföra reparationerna. Det kan hända att lagstiftning tvingar dem till detta.

Steg 5: Förändring i försäkringar. Fordonsförsäkringsbolag kan komma att ändra sina affärsmodeller till att skydda fordonstillverkarna istället för den enskilda konsumenten.

Steg 6: Förändring i försörjningskedjor. Många leverantörer och logistikföretag kan komma att optimera sin verksamhet med hjälp av autonoma fordon. Det handlar framförallt om reducering av arbetskraftskostnader men också om effektivare utnyttjande av lagringsutrymmen.

Fas 3 (ca 2040-2050): Storskalig implementation av autonoma fordon.

Steg 7: Förarna har mer tid. Nu när bilarna kan köra själva kommer många att göra stora tidsvinster, dvs. man kan ägna sig åt annat än körning. Globalt kan detta leda till att en besparing av upp till en miljard timmar per dag.

Steg 8: Parkeringen är enklare. Autonoma fordon kan komma att förändra resmönster och därmed reducera behov för parkeringsytor. De kommer också leda till att parkeringsytor minskar i storlek.

Steg 9: Olyckorna minskar. Penetrationsgraden av autonoma fordon är så pass stor att antalet trafikolyckor minskar drastiskt. Idag är trafikolyckorna den näst största orsaken till dödsfall i USA, men med autonoma fordon kan de hamna på nionde plats.

Steg 10: Autonoma fordon bidrar till snabbare robotikutvecklingen. Autonoma fordon har många beröringspunkter med robotiken och det kan hända att robotiken gynnas av utveckling i fordonsbranschen. Det är framförallt sensortekniken som kan vara av intresse.

Källor

[1] Bertoncello, M., Wee, D., McKinsey&Company. Ten ways autonomous driving could redefine the automotive world. juni 2015. Länk

McKinsey förutspår

Konsultföretaget McKinsey & Company har gjort en studie som visar att automatiserade och uppkopplade fordon kommer att ha stor påverkan på fordonsindustrin, liksom på andra industrier och städer [1].

Det kommer att dröja många år tills vi har stor andel självkörande fordon i vår trafik, men fordonsindustrin måste redan nu göra sig redo och identifiera nya affärsmöjligheter som dessa fordon för med sig. Fordonstillverkarna måste också definiera långsiktiga strategier både inom mjuk- och hårdvaruutveckling där de vill bli ledande.

Studien förutspår också att försäkringsbolagen kommer att skifta fokus från förare till tekniska fel.

Källor

[1] Hammerschmidt, C., Electronics EE Times. Study: Autonomous driving changes cities and auto industry. 2015-03-03. Länk