Etikettarkiv: KAK

KAK om regeringens utredning

Riksdagen kommer att initiera en utredning om automatiserade fordon. Med anledning av detta föreslår Anders Ydstedt och Therese Nyberg från Kungliga Automobil Klubben (KAK) att utredningen ska inkludera följande [1]:

  • Uppdatera utbildningen. Undersök behovet av ny körkortsutbildning med avseende på graden av automatisering i fordon. Inför tillägg det europeiska körkortsdirektivet så att automatiserade funktioner omfattas av lagstiftningen.
  • Anpassa infrastrukturen. Tillåt autonom körning i enklare trafikmiljöer. Standardisera ”språket” från uppkopplade smarta vägar för att möjliggöra internationell vägtrafik.
  • Klargör rättsläget. Anpassa nationella och internationella lagar samt tydliggör ansvars- och datasäkerhetsfrågor.
  • Håll föraren aktiv. Dra lärdomar från luftfarten och säkerställ att människan inte blir en passiv övervakare.

Detta för att tekniken ska införs gradvis och på rätt sätt och säkerställa att Sverige blir en av ledande nationer i arbetet med introduktionen av autonoma fordon.

Egen kommentar

KAK har varit med och arrangerat ett seminarium i riksdagen som handlade just om självkörande fordon samt skrivit en policy kring självkörande fordon.

KAK är en rikstäckande ideell förening vars syfte är att främja en sund utveckling av bilismen.

Källa

[1] Ydstedt, A., Nyberg, T., Dagens Samhälle. Samhället måste göra sig redo för självkörande bilar. 2015-12-01 Länk

KAK uppmanar Sverige att vara pådrivande

Kungliga Automobil Klubbens, KAK, Expertråd uppmanar i en debattartikel [1] svenska politiker, försäkringsbolag och ansvariga myndigheter att på allvar börja ta ett grepp om de frågeställningar som autonoma fordon skapar. Det är viktigt att det sker en samordning mellan länder skriver man, och att Sverige bör vara pådrivande. Utvecklingen har redan kommit långt och det räcker inte längre att bara avvakta utan nu krävs handling.

Man lyfter fram 3 viktiga frågeställningar som man bör ta tag i:

1. Ny körkortsutbildning och separata körfält för olika typer av fordon. En blandning av dagens bilar, delvis automatiserade och helt autonoma bilar kommer att finnas under en lång övergångsfas. Detta innebär en stor utmaning för trafiksystemet då dessa olika typer av fordon ska samexistera och interagera. Möjligheten att införa olika körkortsutbildningar för olika typer av fordon, beroende på graden av automatisering, bör utredas. Dessutom bör möjligheten till olika körfält för olika sorter av fordon undersökas, så att onödiga motsättningar mellan olika typer av trafikanter undviks.

2. Ansvarsfrågan måste klarläggas. I en bil där en dator styr körningen blir frågan om vem som bär ansvaret vid en olycka komplicerad. Detta kan kräva en helt ny typ av lagstiftning och denna bör också harmoniseras med andra länder. Kanske kan kravet på att föraren alltid måste kunna ta över kontrollen av fordonet bli en lösning på ansvarsfrågan.

3. Föraren bör hållas aktiv. Tekniken är i grunden bara ett hjälpmedel som ska vara i människans tjänst – inte tvärtom. Det finns en risk att mänskligheten, i sin iver att skapa effektiva system, rationaliserar bort sig självt. Det är inte rimligt att människan bara blir en passiv övervakare av maskiner som utför allt jobb. Vi människor mår bra av att aktivera våra hjärnor med arbetsuppgifter. Rationaliserar vi bort oss själva riskerar vi att bli helt passiva och steget att återta kommandot över ett fordon i en krissituation försvåras. I stället borde vi sträva efter en utveckling där människa och maskin samverkar för att uppnå bästa möjliga trafiksäkerhet.

Egen kommentar

Sverige har stora möjligheter att genomföra test-piloter typ Drive me, vilket borde kunna lägga grunden för att också vara pådrivande i internationella sammanhang så som KAK förespråkar. Om det är just dessa förslag som ska drivas eller om övriga svenska aktörer har andra uppfattningar kan man fundera över. Det viktigaste är säkert ändå att inte bara vänta och se.

Källor

[1] ”Självkörande bilar ställer nya krav på alla i trafiken”, DN Debatt 2015-05-23 Länk