Synskadade har stora förhoppningar på den nya teknologin

I augusti fick en grupp synskadade studenter och anställda vid Perkins School for the Blind i Massachusetts möjlighet att provåka i ett självkörande fordon på en parkering i anslutning till skolan [1]. Fordonet i fråga var en golfbil som omvandlats till självkörande av startupföretaget Optimus Ride.

Trots att resan var kort och följde en förbestämd rutt var testdeltagarna entusiastiska och uttryckte att de har stora förhoppningar på den nya teknologin.

Skolans VD Dave Power konstaterade att självkörande fordon skulle kunna revolutionera de synskadades liv, givet att dessa fordon är designade på rätt sätt. Liknande åsikter har framkommit av andra förespråkare för synskadade.

Powers tycker att företagen borde anpassa sina självkörande fordon för synskadade snarare än producera speciella fordon för dem, eftersom detta skulle förmodligen vara dyrare. Han tror också att det kan vara svårt för traditionella fordonstillverkare att ta hänsyn till de synskadades behov, och därför försöker hans skola skapa en aktiv dialog med teknikföretagen. Målet är att tydliggöra de synskadades behov så att teknikföretagen kan designa och utveckla lösningar utifrån detta.

Som ett exempel på detta har Perkins School studenter och anställda föreslagit till Optimus Ride att lämna tillräckligt med golvyta för ledarhundar, och att skapa en geststyrd app för smartphones som synskadade passagerare skulle kunna använda för att bland annat kalla på ett fordon och instruera det att göra oplanerade stopp. Appen i sin tur skulle kunna ge dem regelbundna statusuppdateringar om resan och meddela dem när de har nått destinationen.

Viktigt att notera är att delvis automatiserade fordon utesluts som ett sätt att förbättra de synskadades mobilitet. För att mobiliteten ska bli bättre än idag måste fordonen vara helt självkörande och kunna användas utan något direkt mänskligt stöd.

Egen kommentar

Inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden bedrivs just nu ett projekt kallat ”Automatisering för ökad tillgänglighet?” som syftar till att identifiera hur automatiserade fordon kan bidra till en högre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Projektet fokuserar på vilken nytta personer med synnedsättning kan få av självkörande fordon och det beräknas vara klart i april 2017. Det jobbar förutsättningslöst kring graden av automation och försöker identifiera nyttor för olika grader av synnedsättning i system med olika grad av automation. Det drivs av Norconsult Astando och medverkande är Viktoria Swedish ICT, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Volvo Cars och Synskadades Riksförbund.

Källor

[1] Woyke, E., MIT Technology. The Blind Have High Hopes for Self-Driving Cars. 2016-10-12 Länk