Fyra framtida scenarier

Rudin Center for Transportation Policy and Management vid New York University har inom ramarna för ett projekt kallat Re-Programming Mobility publicerat en rapport om hur digitala bilbeställningstjänster (e-hailing), automatiserade fordon och elektroniska vägavgifter kommer att påverka resvanor och markanvändning, samt vilka implikationer detta får för planering och hantering av transporter [1].

Rapporten innehåller fyra möjliga framtida scenarier för några amerikanska storstäder. Dessa har identifierats med hjälp av en metod som tagits fram vid University of Hawaii och som kallas Alternative Futures.Den förutsätter att framtiden kan beskrivas med följande arketyper: tillväxt, kollaps, restriktion och transformation.

Ett av syftena med de framtagna scenarierna är att ”provocera” beslutsfattarna och stimulera en nationell debatt om möjliga effekter av nya teknologier och tjänster [2].

Källor

[1] Townsend, A., Rudin Center for Transportation Policy & Management, New York University. Re-Programming Mobility: The Digital Transformation of Transportation in the United States. 2014-09  Länk

[2] Re-Programming Mobility Länk