Prognos: 21 miljoner om 20 år

Enligt den senaste prognosen från IHS Automotive kommer det globalt sett att säljas runt 600 000 automatiserade fordon år 2025 [1]. Motsvarande siffra för 2035 beräknas till 21 miljoner.

Detta är en betydande ökning jämfört med tidigare prognoser, något som påverkats av bland annat framsteg inom forskning och utveckling hos fordonstillverkare, leverantörer och teknikföretag samt stora investeringar inom området liksom intensifierande aktiviteter kopplade till regelverk.

Prognosen pekar på att USA kommer leda den tidiga implementationen av automatiserade fordon, följt av Japan vilket för närvarande drivs av förberedelserna inför Olympiska spelen 2020. Kina kommer däremot att vara den största marknaden för automatiserade fordon. År 2035 väntas landet stå för 5,7 miljoner sålda automatiserade fordon. Västeuropa kommer att behålla tekniskt ledarskap genom utveckling inom premiumsegmentet och väntas stå för ca 3 miljoner sålda fordon år 2035.

Prognosen visar också att det kommer uppstå helt nya fordonssegment och nya affärsmodeller baserade på automatiserade fordon. Konsumenterna kommer att erbjudas nya mobilitetssätt som kompletterar kollektivtrafiken. Samåkning och andra on-demand-tjänster väntas ha en betydande roll, speciellt på marknader som Sydkorea och Japan. Det är dessa länders demografi och invånarnas benägenhet att snabbt anamma innovativa lösningar som är avgörande faktorer.

Prognosen är baserad på omfattande diskussioner med representanter från olika segment samt studier av pågående forsknings- och utvecklingsarbete inom området.

Egen kommentar

En observation är att den här prognosen är något i strid med flera senaste användarundersökningar som visar att användarna är ganska skeptiska till automatiserade fordon.

En undersökning som nyligen gjorts av University of Michigan visar exempelvis att runt 45 % av de 618 tillfrågade amerikaner inte vill ha några automatiserade funktioner i sina fordon [2]. En liknande undersökning har utförts av Institution of Mechanical Engineers i Storbritannien, där 55 % av de 2002 tillfrågade sagt att det är osannolikt att de kommer vilja vara passagerare i självkörande fordon [3].

Det återstår helt enkelt att se vem som har rätt i den här frågan!

Ni får återkomma till mig i fall att ni vill läsa rapporten om undersökningen från University of Michigan i dess helhet.

Källor

[1] IHS. Autonomous Vehicle Sales Set to Reach 21 Million Globally by 2035, IHS Says. 2016-06-07 Länk

[2] Schoettle, B-, Sivak, M., The University of Michigan Sustainable Worldwide Transportation. 2016-05 Länk

[3] Institution of Mechanical Engineers/ICM Unlimited, News. New poll finds majority of people would be reluctant to be a passenger in a driverless car. 2016-05-26 Länk