Detta har hänt under sommaren – del III

Vetenskapliga studier, datainsamlingar och undersökningar

Äldre är positivt inställda till Robotaxi. Välgörenhetsorganisationen The National Council on Aging i USA har tillsammans med Volkswagen Group gjort en studie kring äldre individers tankar kring robotaxi-tjänster. I studien, som skedde under augusti-september 2020, tillfrågades 2500 deltagare äldre än 55 år. Frågorna rörde robotaxi och andra färdtjänster som är viktiga för äldre individer som eventuellt slutar köra bil själva. Resultaten ifrån enkäten visade att över 70% av deltagarna ansåg sig kunna lita på autonoma fordon, och att de ansåg att det skulle hjälpa dem med sina ärenden utanför hemmet. Länk

Fotgängares acceptans till AV. Forskare ifrån Queensland University of Technology i Australien har undersökt fotgängares acceptans av autonoma fordon, genom att använda tre olika mått för att förutse fotgängares vilja att gå över vägen framför ett autonomt fordon. Resultaten visade att två faktorer bäst förutsåg en individs avsikt att gå över vägen: självförtroende i ens förmåga att klara av uppgiften, och uppfattningen av andra människors (som man anser är viktiga) godkännande av beteendet, d.v.s. att man känner att andra hade gjort likadant. Länk

Skillnaden mellan manuell körning och förarstödssystem. Forskare ifrån University of Utah och Salt Lake City University i USA har publicerat en artikel där de undersöker skillnaden mellan manuell körning och körning med förarstödssystem i relation till retning (arousal) och kognitiv belastning (cognitive demand). Retning mättes med hjärtslag och kognitiv ansträngning mättes med ett variationer i hjärtslag (RMSSD) och Detection Response Task (DRT) som innebär att individen får trycka på en knapp som är fäst på fingret varje gång ett vibrationsstimuli upplevs. Deltagare delades in i åldergrupper med 39 unga deltagare och 32 medelålders deltagare. Deltagarna fick köra fyra olika fordon på som var utrustade med förarstödssystem i form av filhållningsstöd och adaptiv farthållare på motorvägen. Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan manuell körning och körning med förarstödssystem för någon av måtten och inte heller för någon av åldersgrupperna. Länk