Tyskt lagförslag passerat underhuset

I slutet av januari 2017 godkände den tyska regeringen ett nytt lagförslag för automatiserad körning som initierats av förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur (BMVI) i juli 2016. Efter något snabbare behandling än vanligtvis godkändes i slutet av mars en reviderad version av förslaget av den ena kammaren i det tyska parlamentet, Bundestag (underhuset) [1, 2]. I nästa steg som väntas ske innan september 2017 kommer det reviderade förslaget att behandlas av den andra kammaren, Bundesrat (överhuset).

Enligt förslaget ska högt och helt automatiserade fordon framförallt kunna:

  • Bemästra både longitudinell och lateral kontroll över fordonet under en viss tidsperiod eller i vissa situationer som specificerats av fordonstillverkaren.
  • Kunna avaktiveras av föraren när som helst.
  • Känna igen när det är nödvändigt att föraren tar över kontrollen.
  • Meddela föraren i tid när det är nödvändigt att föraren tar över kontrollen.

Ett utdrag från lagförslaget lyder så här (översatt till engelska):

During vehicle driving, the driver may turn away from traffic and vehicle control by means of highly automated or fully automated driving function… [but must] immediately [assume control] if he recognizes that the conditions for the intended use of the highly or fully automated driving functions no longer exist… even if he does not control the vehicle in the context of the intended use of this function.

 Baserat på detta kan följande noteras:

  • Lagförslaget skiljer inte mellan högt och helt automatiserade system.
  • Lagförslaget kräver alltid närvaro av en förare som kan stänga av systemet och ta över kontrollen över fordonet. Föraren kan alltså ge kontroll till ett automatiserat system, men föraren bibehåller det yttersta ansvaret för fordonet.
  • Lagförslaget klargör inte vad som menas med ”meddela föraren i tid”, det är upp till varje enskild fordonstillverkare att bestämma en lämplig tidsintervall.
  • Högt och helt automatiserade fordonssystem är tillåtna endast inom det avsedda användningsområdet. Detta innebär i princip att om ett system är avsett att användas på motorvägar får det inte aktiveras på andra vägar.

Alla automatiserade fordon kommer att behöva ha ett datalagringssystem (”svart låda”) för att bevisa vem som hade kontrollen i fall att något problem skulle uppstå. Vidare kommer fordonstillverkare att hållas ansvariga i fall att fordonet inte följer trafikreglerna när det framförs i automatiserat läge. Lagen begränsar också förarens ansvar vid person- eller materiella skador i dessa situationer. För att skydda olycksoffer i samband med användning av högt och helt automatiserade fordonssystem är skadeståndet enligt den nya lagen höjt med 100% (upp till 10 miljoner euro för personskador och 2 miljoner euro för materiella skador).

Egen kommentar

Lagförslaget har framförallt kritiserats för vaga formuleringar, att det godkänts onödigt förhastat och utan att invänta resultaten från en pågående etisk utredning, samt på grund av bristande ansvar på tillverkarnas sida.

Källor

[1] Fortuna, C, TeslaRati. Tesla Full Self-Driving could soon be allowed in Germany, gov approves legislation aimed at autonomous driving. 2017-03-31 Länk

[2] Ayre, J., Clean Technica. Germany’s Bundestag Approves Self-Driving Vehicle Use, Bundesrat Approval Still Needed. 2017-04-11 Länk