Samband mellan stadsutveckling och AV

Forskare i Danmark har nyligen publicerat en artikel [1] kring hur stadsutveckling och automatiserade fordon hänger ihop.

Artikeln belyser 10 huvudstäders framtida stadsplanering och hur de förhåller sig till automatiserade fordon. Utvecklingen går mot mer automation, men ingen av städerna har explicit planerat att automatiserade fordon kan utgöra en del av kollektivtrafik i sin framtida stadsplanering. De saknar förhållningssätt till automatiserade fordon i stadsplaneringen för sina invånare och deras behov som t.ex. transport till arbete, skola eller fritidsaktiviteter.

Artikeln identifierar ett dilemma mellan automatiserade fordon och kollektivtrafik. Städer vill få fler att åka kollektivt, samtidigt säger modeller att vi kommer välja ett eget automatiserat fordon framför kollektivtrafik pga högre komfort. Modellerna säger t.o.m. att vi kommer resa mer och längre med automatiserade fordon, än vi gör idag. Fordonen och transporten kommer bli mer anpassad till individerna, vilket ytterligare ökar användningen av automatiserade fordon.

För att nå hållbara transporter och utveckla hållbara städer, med färre fordon istället för fler, behövs planering och styrmedel för att minska attraktiviteten för automatiserade fordon, så vi inte byter vår vanliga bil till en automatiserad och därmed börjar åka ännu mer bil än tidigare.

Egen kommentar

Transport och tillgång till transport är en viktig del i vårt samhälle. Av Sveriges bebyggda mark består ca 40% av transportinfrastruktur. Om modellerna som artikeln nämner stämmer, och transporterna kommer öka, behövs mer transportinfrastruktur, något som jag tror ingen vill ha. I Sverige där varannan bilresa är kortare än 5 km behöver vi bli medvetna om dessa resors inverkan på miljö och samhälle och skifta våra resvanor från bil till gång och cykel, istället för att åka längre i automatiserade fordon. Hoppas att något gott kommer ut från de senaste 20 månaderna och att vi lärt oss minska på resandet.

Källa

[1] Thomas S. Grindsted, et al., Cities. The urban governance of autonomous vehicles – In love with AVs or critical sustainability risks to future mobility transitions. 2021-11 Länk