Så här vill AVSC kvantifiera säkerheten

Automated Vehicle Safety Consortium (AVSC) har publicerat riktlinjer kring metoder och mått för säkerhetsutvärdering av automatiserade körsystem motsvarande SAE-nivå 4 och 5 [1]. Riktlinjerna grundar sig i bäst praxis inom området och är huvudsakligen ämnade för systemutvecklare och tillverkare. Definitionerna som används är till stor del baserade på existerande SAE- och ISO-standarder. 

Konsortiet betonar vikten av s.k. evidensbaserad säkerhetsutvärdering av automatiserade körsystem. För att kunna testas och lanseras på allmänna vägar behöver sådana system vara säkra, och för att motivera att deras system är säkra behöver tillverkarna kunna vissa i siffror att systemen uppnått en acceptabel säkerhetsnivå. För detta föreslår AVSC en femstegsprocess:

  • Specificera säkerhetsmål (exempelvis reducera antalet olyckor),
  • Definiera säkerhetsmått, både de som mäter säkerheten på ett direkt sätt (exempelvis påverkan på antalet av olyckor) och indirekt sätt (exempelvis förmågan att anpassa hastigheten till kontexten).,
  • Beskriv operationell designdomän (ODD),
  • Applicera givna analysmetoder,
  • Utvärdera prestandan.

Vidare så definierar konsortiet en rad mått och metoder för respektive steg i processen. I grova drag så förespråkar de att använda den mänskliga föraren som referenspunkt så långt det går. 

AVSC har ett tiotal partners inklusive Aurora, Motional, GM, Lyft, Daimler, Volkswagen, Ford och SAE. 

Egen kommentar

Ni som arbetar med säkerhet kommer nog känna igen det mesta och på så sätt är dessa riktlinjer inte så revolutionerande. Det är dock bra att ha allt samlat på ett ställe och framförallt tycker jag att det är positivt att så många aktörer enats om kvantifierbara mått. Det här är ett område som behöver utvecklas och standardiseras, och AVSCs riktlinjer är ett bra bidrag (även om man inte nödvändigtvis håller med om allt som förslås där).

Källor

[1] AVSC. AVSC Best Practice for Metrics and Methods for Assessing Safety Performance of Automated Driving Systems (ADS). Mars 2021. Länk