Riktlinjer för etik i Europa

Europeiska kommissionen har publicerat en rapport om etik för uppkopplade och automatiserade fordon [1]. Rapporten har tagits fram av en oberoende expertgrupp.

Bland frågorna som rapporten behandlar finns: Vem ska vara ansvarig vid en kollision när det inte finns någon mänsklig förare? Hur kan etisk och ansvarsfull delning av uppkopplade och automatiserade fordon säkerställas? Är fotgängare och cyklister mer utsatta för uppkopplade och automatiserade fordon i trafiken?

Rapporten presenterar också ett tjugotal rekommendationer om trafiksäkerhet, integritet, rättvisa, AI-transparens och ansvar för utveckling och implementering av uppkopplade och automatiserade fordon. Dessa beskrivs i termer som är avsedda att kunna genomföras av tre intressentgrupper: tillverkare och distributörer (t.ex. fordonstillverkare, leverantörer, mjukvaruutvecklare och mobilitetstjänstleverantörer), beslutsfattare (personer som arbetar vid nationella, europeiska och internationella byråer och institutioner som Europeiska kommissionen och EUs nationella ministerier) och forskare (t.ex. personer som arbetar vid universitet, forskningsinstitut och forsknings- och utvecklingsavdelningar).

Rekommendationerna kan sammanfattas på följande vis:

 1. Se till att uppkopplade och automatiserade fordon reducerar fysisk skada på personer.
 2. Förhindra osäker användning genom säker design.
 3. Definiera tydliga standarder för ansvarsfull testning på allmän väg.
 4. Överväga att revidera trafikregler för att främja säkerheten av uppkopplade och automatiserade fordon och undersöka möjligheten för undantag från befintliga regler.
 5. Åtgärda ojämlikheter i skador bland trafikanter.
 6. Hantera dilemma i trafiken genom att skapa principer för riskhantering och etik. 
 7. Värna informationssekretess och samtycke till informationsdelning.
 8. Möjliggör användarval, samtyckesval för informationsdelning och utveckla relaterade branschstandarder för bästa praxis.
 9. Utveckla åtgärder som främjar skydd av individer på gruppnivå.
 10. Utveckla transparensstrategier för att informera användare och fotgängare om datainsamling och deras rättigheter.
 11. Förhindra diskriminering genom tillhandahållande av olika tjänster.
 12. Granska algoritmer för uppkopplade och automatiserade fordon. 
 13. Identifiera och skydda värdefulla data som offentliga och öppna infrastrukturresurser.
 14. Reducera icke-transparens i beslut som fattas av algoritmer. 
 15. Främja data-, algoritm- och AI-bildning samt allmänhetens deltagande.
 16. Identifiera skyldigheter för olika aktörer inom området automatiserade och uppkopplade fordon.
 17. Främja en ansvarskultur.
 18. Säkerställ ansvar för hur uppkopplade och automatiserade fordon beter sig (förklaringsskyldighet).
 19. Främja en rättvis tilldelning av moraliska och juridiska skyldigheter för fordonens beteende.
 20. Skapa rättvisa och effektiva mekanismer för att bevilja ersättning till offer i olyckor med uppkopplade och automatiserade fordon. 

Egen kommentar

Som det framgår ovan är att dessa riktlinjer är skrivna för att tillämpas av tillverkare, beslutsfattare och forskare. Men jag saknar en viktig aktörsgrupp här – slutanvändare. Som användare av ett automatiserat fordon har man också ett ansvar och det borde belysas bättre i rapporten. 

Källor

[1] European Commission. Ethics of Connected and Automated Vehicles Recommendations on road safety, privacy, fairness, explainability and responsibility. 2020-09-18. Länk