OECD om Big Data och automatiserade fordon

International Transport Forum (ITF), en del av OECD, har nyligen offentliggjort två rapporter: Big Data in transport: Understanding and assessing options och Automated and autonomous driving: Regulation under uncertainty [1][2].

Den första rapporten handlar om Big Data och hur de kommer att förändra transportsektorn. Idag genereras stora datamängder via olika enheter som gör att människor, varor och fordon kan lokaliseras ganska exakt. Detta väntas öka trafiksäkerheten, både vad det gäller konventionella och automatiserade fordon. Men det finns också risk att det öppnar upp för missbruk, inklusive manipulation av individer. Rapporten konstaterar att anonymisering av sådana data är svår och att datapolicys ligger efter i utvecklingen. Effektivare skydd av lokaliseringsuppgifter måste integreras i själva lösningarna, algoritmer och processer. Nya affärsmodeller behövs också för att möjliggöra dataledning mellan individer och företag.

Den andra rapporten handlar specifikt om automatiserade fordon. Den konstaterar att tekniken börjat mogna och att den kommer lanseras på marknaden inom kort. Det finns stora förhoppningar om att automatiserade fordon ska reducera antalet olyckor, men risken är också att det kommer uppstå nya typer av olyckor (t.ex. vid kontrollöverlämning mellan människor och bilar). Just nu finns det två trender: stegvis ökning av automatiseringsgraden i fordon och helt självkörande fordon. Båda har sina för- och nackdelar som behöver förstås i mer detalj och sättas i ett större sammanhang. Vissa myndigheter har påbörjat utveckling av regelverk för prototyptestning, men även där behövs beredare och mer förebyggande åtgärder. En viktig detalj i det hela är hur man säkerställer att tekniken hålls uppdaterad och därmed reducerar risken att olyckor uppstår på grund av teknikåldrandet.

Källor

[1] OECD. Big Data and Transport: Understanding and assessing options. Maj 2015. Länk

[2] OECD. Automated and autonomous driving: Regulation under uncertainty. Maj 2015. Länk