Insikter kring tillit från Finland

I en studie från Östra Finlands Universitet har forskare undersökt skillnader i hur passagerare upplever och uppfattar autonoma fordon [1].

Tre olika autonoma fordon användes i testerna: Navyas skyttelbuss, EasyMiles skyttelbuss Ez-10 samt Juto från Sensible 4. Fordonen hade en säkerhetsförare ombord och testerna utfördes under perioden maj-juni 2018 i Helsingfors samt i oktober 2018 i Lappland. 70 deltagare intervjuades kring upplevd tillit, säkerhet och trygghet efter sina åkturer i enlighet med teori om planerat beteende.

Resultaten visade bland annat följande:

  • Tillit, säkerhet och trygghet var påverkande faktorer till positiv inställning gentemot autonoma fordon.
  • Det fanns inga skillnader mellan kön gällande uppfattning av trafiksäkerhet, trygghet och krishanteringsförmåga.
  • Unga passagerare kände sig tryggare än äldre i autonoma fordon.
  • Studenter ansåg sig vara bättre på att hantera kriser än deltagarna som hade ett arbete i form av anställning.
  • Vinterväglag hade ingen signifikant påverkan på passagerarnas inställning gentemot autonoma fordon.

Källa

[1] Launonen, P., Salonen, A., Liimitainen, H., Transportation Research. Icy roads and urban environments. Passenger experiences inautonomous vehicles in Finland. 2020-04 Länk