Hur säkra är automatiserade fordon?

En grupp forskare vid University of Michigan har utfört en studie som fokuserar på olycksrisker med automatiserade fordon [1].

Den är baserad på trafikolyckor för 3 av 10 företag som är godkända för testning automatiserade fordon i Kalifornien (Google, Delphi och Audi). Dessa olyckor har jämförts med olyckor involverades konventionella fordon under 2013 (justerat för underrapportering av olyckor som inte innebär en dödsolycka). Studien har kommit fram till följande:

  • Självkörande bilar har en högre olycksrisk per miljon körda mil än konventionella fordon. Detsamma gäller för skaderisk per miljon körda mil och för skaderisk per olycka. Den här skillnaden är dock inte signifikant (95% konfidensintervall).
  • Självkörande fordon orsakade inte olyckor som de var inblandade i.
  • Den totala skadegraden i olyckor involverande självkörande fordon har varit lägre än för konventionella fordon.

I rapporten påpekas det att man måste ta hänsyn till att den ackumulerade körsträckan för självkörande fordon är relativt liten (ca 1,2 miljoner mil/år, jämfört med cirka 3 biljoner mil/år för konventionella fordon) och att självkörande fordon har hittills kört bara under begränsade förhållanden (t.ex. inte i snöiga områden).

Egen kommentar

Det är amerikanska mil som anges ovan.

Man måste också komma ihåg att de självkörande fordonen hittills endast körts i demonstrationer och tester och inte i allmän trafik av vanliga förare.

Källor

[1] Schoettle, B., Sivak, M., UMTRI. A Preliminary Analysis of Real-World Crashes Involving Self-Driving Vehicles. 2015-10 Länk