Hur kommer automatiserade transporter påverka stadsplanering?

Detta är en fråga som adresserats av en grupp studenter vid Florida State University Department of Urban & Regional Planning [1]. Deras arbete och slutsatser redovisas i rapporten Envisioning Florida’s Future: Transportation and Land Use in an Automated Vehicle World.

Den är framförallt baserad på diskussioner med deltagarna på Florida Automated Vehicles Summit. Deltagarna fick i uppgift att föreställa sig effekten av automatiserade fordon år 2040 och år 2060, då automatiserade fordon väntas utgöra 50 % respektive 60 % av fordonsflottan. Vidare fick de diskutera dessa effekter i förhållande till fyra olika trafikmiljöer: stadscentrum, businesscentrum eller universitets campus, pendelsträcka, och infartsleder.

Studien har identifierat sex olika sätt där automatiserade fordon kommer att påverka stadsplanering:

  • Automatiserade fordon kommer att möjliggöra smalare körfält. Utrymmet som frigörs med hjälp av detta kommer kunna omfördelas till andra trafikanter som fotgängare och cyklister.
  • Efterfrågan efter av- och påstignings platser kommer att öka med ökad användning av on-demand-tjänster. Det kommer också leda till en förändring i minsta nödvändiga antal parkeringsplatser som behövs i tätbebyggda områden.
  • Vikten av skyltning och signalering i trafiken kommer att minska med tiden. Detta som en konsekvens av att allt fler fordon kommer kunna kommunicera med varandra och med infrastrukturen.
  • Det kan uppstå fler cykelkörfält och gångbanor. Ökat antal på- och avstignings platser kan dock försvåra förflyttning av fotgängare och cyklister i städer.
  • Parkeringsytor kommer att förändras utseendemässigt samt bli färre. Parkeringen kommer också bli effektivare tack vare trådlös kommunikation.
  • Byggnader kommer kunna vara närmare gator och öppnare när parkeringsplatser framför dem försvinner.

Källor

[1] De Angelis, J., American Planning Association. Planning for the Autonomous Vehicle Revolution. 2016-06-15 Länk