Förändrade resevanor med mer automation?

En forskare från University of California Institute of Transportation Studies har publicerat en rapport som berör förändringar i resvanor hos ägare av fordon med villkorad automation [1, 2].

I arbetet intervjuades 36 amerikaner som äger Teslafordon utrustade med Autopilot som (trots allt) är ett förarstödssystem där fordonet under vissa omständigheter kan överta longitudinell och lateral styrning, men där den mänskliga föraren alltid har ansvaret och är i kontroll.

Från intervjun framkom det att deltagarna upplever att de är mindre trötta och stressade, är mer benägna att utföra icke körrelaterade aktiviteter samt känner sig säkrare. Angående resvanor visar det sig att deltagarna reser längre och mer, och är mer benägna att köra i tät trafik.

Anledningar till dessa förändringar i resvanor undersöks också i studien med hjälp av existerande litteratur. Några av möjliga anledningar eller förklaringar är:

  • Minskad resekostnad
  • Minskad stress och trötthet, samt ökad bekvämlighet
  • Förmåga att utföra icke-kör-relaterade uppgifter

Egen kommentar

Det skulle vara intressant att veta till vilken grad som förarstödssystemet bidrar till förändrade resevanor och till vilken grad faktumet att det är en eldriven bil spelar roll. Jag kan också tänka mig att dessa olika egenskaper skiljer sig geografiskt på grund av sociokulturella faktorer. Deltagarna i den här studien var från norra Kalifornien, och den största orsaken till att köpa en Tesla-bil enligt intervjuerna var just att den var eldriven.

Att ökad automation i fordon kan leda till mer resande har vi rapporterat om vid flera tillfällen, och den utmaningen kvarstår. En förhoppning är att delade mobilitetstjänster ska hålla antalet fordon i ”schack”, men där handlar det också om att få folk att ändra sitt resebeteende och övergå från privatbilägande till delade tjänster.

Ni kan också se ett seminarium där arbetet presenteras här samt presentationsmaterialet här.

Källa

[1] Hardman, S., Escholarship: ITS Reports. Travel Behavior Changes Among Users of Partially Automated Vehicles. 2020-05 Länk

[2] Hardman, S., Escholarship: Policy Briefs. Drivers of Partially Automated Vehicles are Making More Trips and Traveling Longer Distances. 2020-05 Länk