För- och nackdelar med autopilot

Det råder ingen tvekan om att automatiserade system förbättrat flygsäkerheten under de senaste decennierna, men beroendet av autopilot är idag det största hotet mot flygsäkerheten, skriver The Wall Street Journal [1].

Detta är baserat på en studie som utförts av en rad experter från industri, universitet och olika myndigheter på uppdrag av amerikanska Federal Aviation Administration. Studien kommer att publiceras inom kort.

Utifrån en kombination av incident- och olycksanalyser samt naturalistiska observationer av hur piloter agerar i olika flygsituationer dras slutsatsen att många piloter har en tendens att lita för mycket på automatiserade system, vilket leder till att de får problem med beslutfattande och agerande när sådana system fallerar.

En annan intressant slutsats är att vissa piloter saknar tillräckligt djup kunskap om flygplanskontroll, mest på grund av bristfälliga metoder och redskap använda för att träna dem i att använda automatiserade system.

Studien visar att två tredjedelar av piloterna i olyckorna och incidenterna som analyserats hade problem med att styra flygplan eller gjorde fel vid hantering av diverse instrument när autopiloten slutat fungera.

Piloter som förlorar kontroll över sina flygplan på grund av dålig situationsmedvetenhet eller oförmåga att förstå vad deras instrument och automatiserade system visar har identifierats som den främsta orsaken i en stor del av flygolyckor de senaste åren.

Egen kommentar

Studien som The Wall Street Journal beskriver är unik eftersom den kombinerar olika datakällor, men dess resultat är generellt sett inte unika eftersom det finns en rad andra studier som lyfter fram samma problem.

Jag tycker att dessa problem är något som vi som arbetar med automatiserade vägfordon borde tänka igenom ordentligt. Vi kan lära oss mycket från flygindustrin och deras problem gällande autopilot och dess inverkan på degradering av piloternas förmåga att fatta beslut och agera i en nödsituation.

En ytterligare sak som vi måste ta hänsyn till att degraderingen sker till trots utbildningen och träningen som piloterna genomgår. Hur blir det för oss bilförare som inte får någon träning?

Källor

[1] Pasztor, A., The Wall Street Journal. Pilots Rely Too Much on Automation, Panel Says. 2013-11-17. Länk