En ny uppdatering av SAE J3016

Nu är väntan över – en ny uppdatering av SAE J3016 Recommended Practice: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles är äntligen här [1]. Uppdateringen har gjorts i samarbete mellan SAE International och International Organization for Standardization (ISO). Det handlar dock inte om några stora ändringar. Nedan kan ni läsa min tolkning av några ändringar som kan vara värda att lägga på minnet. 

  • Det nya dokumentet verkar göra ett nytt försök att tydliggöra skillnader mellan SAE-nivå 3 och 4. De har nu tryckt på att den främsta skillnaden ligger i s.k. fallback (reserv). Ett automatiserat körsystem (ADS) motsvarande SAE-nivå 3 bör lämna tillbaka kontrollen till en mänsklig förare om det inte kan fortsätta på grund av funktionsstörningar eller under de driftsförhållanden som det är designat för. Till skillnad från ett system på SAE-nivå 2 är dock överlämningar på nivå 3 inte omedelbara, vilket ger en ouppmärksam förare lite tid (ej definierat hur mycket exakt) att göra sig redo för ett övertagande. Nivå 4 å andra sidan kan erbjuda en mänsklig förare att ta över kontrollen men ska aldrig använda en mänsklig förare som reserv. Ett sådant ADS måste kunna ta hand om sig självt inom sina avsedda driftsförhållanden och lösa sina ”problem” utan att förvänta sig något stöd från en mänsklig förare.
  • I den uppdaterade versionen återfinnes definitionen av två nya termer: fjärrhjälp (remote assistance) och fjärrkörning (remote driving). Fjärrhjälp definieras som vägledning som ges till ett fordon utrustat med ett ADS i situationer där det är oklart för ADS vad det kan göra på egen hand. En mänsklig operatör som tillhandahåller fjärrhjälp tar inte över köruppgiften utan kan exempelvis tala om för fordonets ADS var det kan köra. Det övergripande målet här är att se till att resan med ADS kan fortsätta. Fjärrkörning å andra sidan är när en mänsklig operatör (fjärrförare) tar över delar eller hela köruppgiften från ADS i realtid, utan att befinna sig i fordonet. Med andra ord så har en fjärrförare befogenhet att åsidosätta ADS i syfte att ta över lateral och longitudinell manövrering av fordonet. En fjärrförare kan också fungera som reserv åt ADS. Dokumentet klargör dock att fjärrkörning gör att det inte blir automatiserad körning: Remote driving is not driving automation. 
  • En annan uppdatering är att system motsvarande SAE-nivå 1 och 2 kallas nu ”förarstödssystem”. Detta mest för att minska risken för förvirring och förhindra människor från att tro att dessa system möjliggör automatiserad körning. (Ni kanske noterat att vi i OmAD använder just begreppet förarstödssystem för SAE-nivå 1 och 2). 
  • I det nya dokumentet presenteras också en definition av strategi för felreducering (failure mitigation strategy). Det är en funktion (ej samma som ADS) som är designad för att ta ett fordon utrustat med ADS till ett kontrollerat stopp i någon av följande situationer: a) när en reserv inte svarat på begäran om att ta över kontrollen inom utsatt tidsram (berör SAE-nivå 3) och b) när det inträffat ett systemfel hos ADS eller en extern händelse som exempelvis en katastrof som gör att ADS inte kan fortsätta köra vidare. För mig låter detta som en väldigt bred definition som kan vara utmanande att tillämpa i praktiken. 
  • Definitioner för fordonstyper har grupperats i fyra kategorier: ADS-utrustade fordon, ADS-dedikerade fordon, fordon med dubbla körlägen (dual-mode) och konventionella fordon. ADS-dedikerade fordon och dual-modefordon är alltid ADS-utrustade fordon. Konventionella fordon kan, men behöver ej nödvändigtvis, vara ADS-utrustade fordon.

Något annat som kan vara värt att notera är att man i det uppdaterade dokumentet valt att behålla begreppen ”automatiserad körning” och ”automatiserat körsystem”, till skillnad från exempelvis Waymo som valt att använda begreppet ”autonom”. En annan observation från min sida är att man i det uppdaterade dokumentet inte uppdaterat den grafiska illustrationen av SAE-nivåerna som många använder sig av för att på ett ”enkelt” sätt förklara skillnader och likheter mellan dem. Antagligen är man nöjd med den. 

Källor

[1] SAE. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (J3016_202104). 2021-04-30 Länk