Avsiktsförklaring om gränsöverskridande piloter

I mars skrev 29 europeiska länder som är medlemmar i Europeiska unionen (EU) och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) under en avsiktsförklaring som går ut på att de ska gemensamt arbeta för att initiera gränsöverskridande piloter med automatiserade och uppkopplade mobilitetslösningar [1]. Detta väntas snabba på utvecklingen och introduktionen av sådana lösningar samt göra Europa till en stark marknad inom området.

Som ett första steg i processen kommer de undertecknande länderna under de kommande månaderna att identifiera åtgärder som behöver vidtas för att möjliggöra testning och storskalig demonstration över gränserna. På sikt är målet att sätta upp korridorer där sådan verksamhet kan bedrivas, med syfte att underlätta studier om trafiksäkerhet, dataåtkomst, datakvalitet, ansvar och uppkoppling. Förhoppningen är också att dessa gränsöverskridande studier ska snabba på införandet av den femte generationen av cellulära nätverk (5G) längst med europeiska vägar.

Här kan ni läsa avsiktsförklaringen i dess helhet. Sverige finns med bland de undertecknande länderna.

Egen kommentar

Som vi rapporterat om innan har Tyskland och Frankrike redan ingått ett avtal om en gränsöverskridande korridor för testning av automatiserade och uppkopplade mobilitetslösningar. Det här nya avtalet är ett steg mot att utvidga detta till andra regioner och länder.

Källor

[1] European Commission. EU and EEA Member States sign up for cross border experiments on cooperative, connected and automated mobility. 2017-03-23 Länk