Vilka olyckor kan undvikas med AD?

I en studie från Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) har det beräknats att endast en tredjedel av alla olyckor går att förhindra med hjälp av självkörande fordon [1, 2, 3].

I studien undersökte forskarna mer än 5000 olika nationella fall från en NHTSA databas (NMVCCS) som är baserad på polisrapporter från olyckor i USA. Forskarna kom fram till att ungefär en tredjedel av fallen var enkom orsakade av mänskliga fel så som perception eller oförmåga att köra fordonet.

Många av fallen bedömdes vara mer komplexa och kunde t.ex. ha att göra med missuppfattning av andra trafikanters avsikter, för hög eller för låg hastighet för givna vägförhållanden, och inkorrekta undvikande manövreringar.

Forskarna menar att vid adressering av de resterande två tredjedelarna så behöver det självkörande systemet kompromissa mellan säkerhet, hastighet och bekvämlighet.

Egen kommentar

I mina ögon ser det ut som att man inte haft en tillräckligt bred definition av mänskliga fel, och inte heller av förmågorna hos AD systemet. En kul aktivitet kan vara att läsa de fem kategorierna som forskarna i den här rapporten tagit fram och fundera kring vad som är mänskliga fel och vad vi förväntar oss ifrån ett självkörande fordon.

Sedan är det också viktigt att olycksdata samlas och analyseras på ett bra sätt. För ca 10-15 år sedan var djupanalyser av olyckor och incidenter ett populärt ämne och det genomfördes flera sådana studier vid bl.a. SAFER, trafiksäkerhetscentret på Chalmers. I dessa studier var utgångspunkten i s.k. Människa-Teknik-Organisation samspel. Man gjorde djupintervjuer med involverade parter, samt en detaljerad kartläggning av händelseförloppet, fordonen, infrastrukturen och organisatoriska aspekter för att ta reda på bidragande faktorer och samverkan mellan dessa som lett till olyckan. Ett tillämpningsområde var just utveckling av olycksundvikande fordonssystem (ADAS). Kanske dags att uppdatera sig kring sådana analyser?

Källor

[1] Mueller, A., Cicchino, J., Zuby, D., Insurance Institute for Highway Safety. What humanlike errors do autonomous vehicles need to avoid to maximize safety? 2020-05 Länk

[2] IIHS. Self-driving vehicles could struggle to eliminate most crashes. 2020-06-04 Länk

[3] Bellon, T., Reuters. Self-driving cars could only prevent a third of U.S. crashes -study. 2020-06-04 Länk