Trafikverkets färdplan

Trafikverket har nyligen publicerat en plan som går under namnet Färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägsystem [1]. Precis som titeln indikerar ligger tyngdpunkten på hur uppkoppling och automation kan användas för att åstadkomma minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet. 

Färdplanens syfte är att stegvis öka Trafikverkets kunskap kring ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem, samt att undersöka var i det statliga vägsystemet som nya tekniker och lösningar kan skapa störst nytta utifrån Trafikverkets målområden.

Inom färdplanen har Trafikverket identifierat sex fokusområden: beteende och acceptans, fysisk väginfrastruktur, data, it- och kommunikationsinfrastruktur, fordonsutveckling, lagar och regelverk samt affärsmodeller och aktörssamverkan. Vidare har man identifierat 20 möjliga åtgärder där varje åtgärd kopplar till minst ett av dessa fokusområden:

 1. Automatiserad buss mellan noder på landsväg
 2. Automatiserade godstransporter mellan noder
 3. Automatiserade fordon på statligt vägnät i dedikerat körfält
 4. Automatiserade robotar för underhåll av cykelinfrastruktur
 5. Styrning av trafik för ökad framkomlighet
 6. Framkomlighetsåtgärder för regional trafik
 7. Multimodal datadelning av potentiella störningar till fordon
 8. Hamnen som nod för informationsutbyte
 9. Kombinerad mobilitet
 10. Åtgärder för ökad hastighetsefterlevnad inom vägtrafik
 11. Urbana miljözoner för ökad regelefterlevnad
 12. Dynamisk miljöstyrning på statligt vägnät
 13. Gröna körfält
 14. Ökad samlastning och smarta logistikhubbar 
 15. Storskalig simulering för interaktion av automatiserade och manuellt framförda fordon 
 16. Simulering av framtida infrastrukturåtgärder 
 17. Videoanalys för att analysera utnyttjande av statligt cykelvägnät
 18. Insamling av mobildata för att fånga potential för ökad cykling på statligt vägnät 
 19. Bättre planeringsunderlag genom analys av flödesdata 
 20. Avancerad bildanalys av landskap 

Egen kommentar

Den här färdplanen kommer nog sätta mycket prägel på kommande forsknings- och innovationsprojekt inom området uppkopplade och automatiserade transporter. Frågan är bara hur mycket resurser som krävs för att verkställa alla dessa åtgärder?

Vi från RISE har bidragit till färdplanen genom två omvärldsanalyser Tillståndsbeskrivning av området självkörande minibussar och taxi samt Självkörande skyttlar i landsbygd, där den andra bygger på den förstnämnda. 

Källor

[1] Trafikverket. Färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägsystem (2019:113). Länk