Självkörande bilar i Sverige

Volvo Personvagnar [1] kommer att tillsammans med Trafikverket, Trafikstyrelsen, Göteborgs Stad och Lindholmen Science Park att starta ett nytt projekt med målet att testa och utvärdera självkörande bilar på utvalda motorvägar runt Göteborg.

Projektet kallas ”Drive Me” och påbörjas 2014 med kundundersökningar och vidareutveckling av redan existerande teknik, användargränssnitt och kommunikationsverktyg (Volvos information cloud). De första testbilarna väntas vara ute på våra vägar 2017.

Testet kommer att inkludera 100 highly autonomous vehicles som används av privatpersoner. Bilarna kommer att vara byggda på Volvos nya plattform (Scalable Product Architecture, SPA) och utrustade med en rad olika sensorer och förarstödsfunktioner. Bilarna kommer dessutom vara uppkopplade mot Göteborgs trafikledningscentral för att få information om rådande trafiksituation (t.ex. trafikköer).

Rent praktiskt innebär detta att föraren av en Drive Me-bil kommer kunna aktivera autonom körning i olika trafiksituationer och därmed låta bilen själv ta hand om styrning, beslutfattande och interaktion med andra trafikanter. Föraren måste dock vara med i förarsätet och ha möjlighet att ta över kontrollen om det skulle behövas. Ett undantag är parkeringsfunktionen där föraren kan gå ut ur bilen och låta bilen parkeras själv.

Projektet kommer adressera en rad olika forskningsfrågor som till exempel hur stor ekonomisk- och samhällsnytta som kan uppnås med autonoma bilar, vilka krav som autonom körning ställer på infrastrukturen och hur autonoma bilar samverkar med andra trafikanter.

Budgeten är satt till 500 miljoner kronor varav hälften kommer från Volvo och hälften från statliga forskningsfonder [2]. Det kvarstår vissa juridiska oklarheter innan projektet kan dra igång.

Egen kommentar

Genom att initiera, driva och delta i s.k. field operational tests (FOT) har svenska myndigheter, företag, universitet och forskningsorganisationer skapat sig en viktig position i världen vad det gäller utvärdering av aktiva säkerhetssystem.

Drive Me är en fortsättning i samma riktning och kommer med stor sannolikhet att bana väg för autonoma bilar och göra Sverige världsledande inom utveckling och utvärdering av dessa. Detta speciellt med tanke på att det är, så vitt jag vet, första gången som man genomför ett så omfattande projekt med autonoma bilar i verklig trafik.

Källor

[1] Volvo Cars. Volvo Car Group initiates a world unique Swedish pilot project with self-driving cars on public roads. 2013-12-02. Länk

[2] Automotor Sport. 100 självkörande Volvos i Göteborg. 2013-12-02. Länk