Nytt lagförslag

I november förra året blev det klart att regeringen tillsätter en utredning för att utreda om, och i så fall vilka, regelförändringar som behövs för att möjliggöra testning och implementation av automatiserade fordon på allmänna vägar i Sverige. Nu är första delen av utredningen, den som avser testningen, klar.

En viktig slutsats är att de internationella och nationella reglerna om vägtrafik inte hindrar testning av helt eller delvis automatiserade fordon på våra vägar. Däremot behöver lagen anpassas något för att tydliggöra hantering av frågor om exempelvis straffrättsligt ansvar, skadeersättning och informationssäkerhet.

Utredningen föreslår därmed en lagändring som i korta drag tar upp följande:

  • Organisationer som vill utföra tester med helt eller delvis automatiserade fordon behöver ansöka om tillstånd.
  • Det är Transportstyrelsens uppgift att pröva sådana tillstånd och att kontrollera att reglerna efterlevs.
  • Organisationer som fått tillstånd bär ansvaret för att testerna utförs på ett säkert sätt. De måste i tillståndsansökan redovisa hur trafiksäkerheten säkerställs. Dessutom bär de ansvaret för att föraren har den kunskap och kompetens som behövs för att genomföra tester.
  • När fordonet framförs i automatiserat läge ska det automatiska körsystemet betraktas som fordonsförare och organisationen som fått tillståndet  bär ansvaret för fordonet. När fordonet framförs av en fysisk förare är det föraren som är ansvarig.
  • Kameror som övervakar omgivningen utanför fordonet ska vara tillåtna men informationen måste avidentifieras innan lagring.
  • Varje fordon ska utrustas med ett system som sparar data från fordonets sensorer och som vid behov kan lämnas till berörda myndigheter eller försäkringsbolag.

Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 maj 2017, givet att regeringen godkänner förslaget. Utredningen fortsätter med frågor kring implementation av automatiserade fordon och väntas vara helt klar i november 2017.

Detaljer om utredningen och lagförslaget kan ni läsa i rapporten Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet som hittas här.

Egen kommentar

Utredningens slutsats om det automatiska körsystemet ska betraktas som förare är när fordonet  framförs i automatiserat läge är i linje med NHTSAs brev till Google som indikerar att artificiell intelligens i ett automatiserat fordon kan ses som en förare.