Hur nära är vi i Norden till automatiserade fordon?

PA Consulting Group har genomfört en studie om hur långt utvecklingen av automatiserade fordon kommit i Norden [1]. I studien intervjuades 75 experter inom uppkopplade och automatiserade fordon med bakgrund i fordonsindustri, myndigheter, försäkringsbolag, advokatbyråer, brottsbekämpande organisationer, väghållare, teknikleverantörer och andra relevanta organisationer. De fick framförallt diskutera hur långt vi kommit i utvecklingen av respektive automationsnivå enligt SAE-skalan och när kommer vi ha uppnått dessa nivåer.

Studiens resultat visar att det råder viss optimism bland de tillfrågade i förhållande till officiella prediktioner. De tror exempelvis att automationsnivå 5 kommer att vara mogen år 2037, nästan tre decennier tidigare än vad som predikteras av Danish Road Authority. Ett annat resultat är att affärsmodeller och teknikutvecklingen inte går hand i hand, samt att försäkringsprinciper behöver utvecklas och att det inte finns någon tydlig vision för utveckling av infrastrukturen. Kvarstår också en hel del utmaningar kring reglering av den nya tekniken. I genomsnitt tror de tillfrågade att det kommer ta 9 år tills vi har ett regelverk på plats.

Egen kommentar

Studien utgår helt från experternas syn på utvecklingen och tar inte hänsyn till slutanvändarna. För att riktigt förstå hur automatiserade fordon kommer att utvecklas och adopteras i samhället behöver man ta hänsyn till ”power of people” som genom historien många gånger överraskat experter.

Källor

[1] PA Consulting. HOW LONG IS THE ROAD TO DRIVERLESS VEHICLES? Assessing how close the Nordics are to autonomous vehicles. 2017-10 Länk