Auto Innovators färdplan för policyutveckling i USA

Alliance for Automotive Innovation (Auto Innovators), som består av ett tjugotal fordonstillverkare och leverantörer, har presenterat en ny färdplan för policy- och regelutveckling i USA [1]. Målet med denna är att stimulera myndigheterna till att snabbare utveckla policy- och regelverk som möjliggör storskalig testning och implementering av automatiserade fordon. 

Färdplanen sträcker sig över 4 år och består av 14 rekommendationer:

 1. Skapa en ny fordonsklass. Detta skulle göra det möjligt för staten att effektivare anpassa befintliga säkerhetsregler till automatiserade fordon utan att påverka tillämpningen av reglerna för konventionella fordon som framförs av mänskliga förare.
 2. Förtydliga tillämpligheten av ”förbud mot att inaktivera körfunktioner eller system”. Nuvarande regler förbjuder biltillverkare att medvetet stänga av funktioner eller system som krävs enligt nationella säkerhetsstandarder för manuell körning. Sådana begränsningar kan ha konsekvenser för s.k. tvålägesfordon som under vissa förutsättningar framförs av automation och under andra av mänskliga förare. Det krävs att vissa funktioner eller system kan tillfälligt inaktiveras när fordonet framförs av automationen. 
 3. Upprätta ett nationellt pilotprogram. Det amerikanska transportdepartementet (DOT) bör inrätta ett nationellt pilotprogram med automatiserade fordon för att öka allmänhetens exponering till den nya tekniken samt för att samla in data som behövs för utveckling av nya säkerhetsstandrader. 
 4. Förbättra processen för dispensansökan. Parallellt med verkställandet av den första rekommendationen bör myndigheterna skapa en enklare och tydligare process för ansökan om dispens från gällande säkerhetsstandarder. Den nya processen bör också förtydliga vilka data bör samlas in.
 5. Höja taket på maximalt antal dispenser för automatiserade fordon. För tillfället får en aktör ansöka om dispens för maximalt 2 500 automatiserade fordon. För att uppnå meningsfull testning och implementering bör den här siffran utökas. Detta kommer dessutom leda till att värdefulla data samlas i större utsträckning. 
 6. Anamma innovativa regleringsmetoder. Till att börja med bör anpassningen av existerande och anpassningen gå i takt med den snabba tekniska utvecklingen. Vidare så bör det amerikanska transportdepartementet tillåta fordonstillverkare att med hjälp av teknisk dokumentation bevisa säkerheten av sina nya fordon. Detta kommer stimulera utvecklingen av unika fordon samt stimulera användningen av nya valideringsmetoder som virtuell simulering.  
 7. Behålla traditionella federala och delstatsroller. Nuvarande roller som federala samt delstatsmyndigheter har bör behållas, dock behöver de förtydligas vad det gäller automatiserade fordon. 
 8. Samordna regerverket på delstatsnivå. Dagens regelverk kring automatiserade fordon skiljer sig betydligt mellan olika delstater. Delstater bör arbeta tillsammans och för att stimulera samarbetet bör de få stöd från staten. 
 9. Anpassa trafikregler på delstatsnivå. Olika trafikregler i olika delstater är utmanande för utvecklare av automatiserade fordon. Att hålla koll på uppdateringar av trafikregler är extra utmanande och det bör därför finnas processer som möjliggör utvecklarna att i realtid få tillgång till dessa uppdateringar.    
 10. Aktivt delta i internationella forum. För att säkerställa att det nationella regelverket som utvecklas är i linje med internationella regler bör det amerikanska transportdepartementet aktivt delta i internationella forum som UNECE. 
 11. Främja branschstandarder. Branschstandarder är något som främjar säkerheten och myndigheterna bör stödja utvecklingen av dessa standarder och dra nytta av dem. 
 12. Utveckla kunskap om säkerhetsvalidering.  Myndigheter bör stimulera utvecklingen av ramverk för säkerhetsvalidering samt följa denna utveckling så att de själva införskaffar sig kunskap om senaste rön. 
 13. Förbereda väginfrastruktur för automatiserade fordon. Väginfrastrukturen i termer av exempelvis synliga vägmarkeringar och skyltar kommer stödja implementeringen av automatiserade fordon. Därför är det viktigt att det amerikanska transportdepartementet ser över manualen för väginfrastrukturen samt ger delstater incitament för uppdatering av sin väginfrastruktur i linje med den nya manualen. 
 14.  Stödja amerikanskt ledarskap på AV. För att säkerställa att USA bibehåller sin ledande roll i utvecklingen av automatiserade fordon bör staten utforska hur de med hjälp av diverse policy och incitament kan stimulera utvecklingen. 

Källor

[1] Alliance for Automotive Innovation to Release Automated Vehicle Policy Roadmap. 2020-11-18 Länk